WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства ""Індустрія Клімату""" - Курсова робота

"Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства ""Індустрія Клімату""" - Курсова робота

Наведемо розраховані показники ліквідності підприємства за 2007-2008 роки у вигляді діаграми (рис. 2.2) і проаналізуємо дані табл. 2.1.

Рис. 2.2. Динаміка показників ліквідності коштів ПП "ІндустріяКлімату" у 2007-2008 роках.

Коефіцієнт покриття – це показник, що визначає співвідношення оборотних активів до короткострокової заборгованості і характеризує платіжну спроможність організації. У 2007 р. коефіцієнт покриття є досить високим порівняно з нормативним значенням, а у 2008 р. низьким. В 2007 р. підприємство могло покрити поточні зобов'язання за рахунок своїх оборотних активів на 101%,а в 2008р. цей коефіцієнт показує не достатню кількість оборотних активів підприємства.

Коефіцієнт швидкої ліквідності - цей коефіцієнт за смисловим значенням аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчислюється для вужчого кола поточних активів, коли з розрахунку виключено найменш ліквідну їх частину - виробничі запаси. Коефіцієнт швидкої ліквідності у 2008 р. в порівнянні з нормативним значенням є досить низьким, який характеризує, що підприємство не мало високої платіжної спроможності, а у 2007р. його значення характеризує високу ліквідність підприємства. Коефіцієнт показує, що за умови вчасного проведення розрахунків з дебіторами підприємство в 2007р. могло оплатити 77% поточних зобов'язань, в 2008 р. – 43%.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - фінансовий коефіцієнт, що характеризує здатність компанії, фірми достроково погасити кредиторську заборгованість. Розраховується як відношення коштів і короткострокових фінансових вкладень до суми найбільш термінових і короткострокових зобов'язань. У 2008 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормативному значенню, це означає, що підприємство в 2008 р. могло за необхідності погасити 1% своїх поточних зобов'язань, в 2007 р. – 0%.

Чистий оборотний капітал – це різниця між поточними активами та поточними зобов'язаннями, який в 2007 та 2008 рр. становив 0,60 тис. грн. та 0,82 тис. грн.,що є недостатнім показником для підприємства, але враховуючи, що підприємство новостворене і показник чистого оборотного капіталу веде до збільшення.

Аналіз ліквідності доповнюється аналізом платоспроможності, яка характеризує спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов'язання, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру, що мають певні терміни сплати. Аналіз платоспроможності підприємства доцільно здійснювати як за поточний, так і на прогнозований період. Поточну платоспроможність доцільно оцінювати на підставі звітного балансу, порівнюючи платіжні засоби з терміновими зобов'язаннями з використанням платіжного календаря. Здійснимо аналіз платоспроможності підприємства (табл.2.2):

Таблиця 2.2

Аналіз платоспроможності ПП "Індустрія Клімату"

за 2007–2008 рр.

Назва показника

Розрахункова формула

Нормативне значення

Роки

Абсолютні відхилення

2007

2008

1

2

3

4

5

6

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

Ф.1р.380

Ф.1р.640

>0,5

0,11

0,18

0,7

Коефіцієнт фінансування

Ф.1(р.430+р.480+

+620+р.630)__

Ф.1р.380

<1

зменшення

8,44

6,48

-1,96

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Ф.1(р.260-р.620)

Ф.1р.620

>0,1

0,01

-0,18

-0,19

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Ф.1(р.260-р.620)

Ф.1р.380

>0

збільшення

0,03

-0,8

-0,83

Наведемо розраховані показники платоспроможності підприємства за 2007-2008 роки у вигляді діаграми (рис. 2.3) і проаналізуємо їх.

Рис. 2.3. Показники платоспроможності коштів ПП "ІндустріяКлімату" у 2007- 2008 рр.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність.

Підприємство є неплатоспроможним. Коефіцієнт автономії має тенденцію до зростання, але є занизьким у порівнянні з нормативним значенням.

Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених і власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів, він також є негативним для ПП "Індустрія Клімату", оскільки має зависоке у порівнянні з нормативним значення. Поряд з цим спостерігається позитивна тенденція до зниження цього коефіцієнта.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами розраховується як відношення величини чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів підприємства і показує забезпеченість підприємства власними оборотними коштами. Для ПП "Індустрія Клімату" в загальному він є низьким. В 2007 р. підприємство було забезпечене власними оборотними засобами на 1%, а в 2008 р не мало змоги забезпечити себе оборотними засобами.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка – капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу, у порівнянні з нормативним значенням для ПП "Індустрія Клімату" у 2007р. він є вищим від нормативного, тобто підприємство частину власного капіталу використовувало для фінансування поточної діяльності, а 2008р. підприємство не мало змоги використовувати кошти власного капіталу. Отже, враховуючи чистий оборотний капітал можна сказати, що підприємство розвивається, оскільки ми бачимо збільшення оборотного капіталу, хоча в цілому платоспроможність підприємства у 2008 році відносно менша порівняно з 2007 роком.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОТІВКОВИХ ТА КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

3.1 Порядок документального оформлення готівкових та касових операцій у ПП "Індустрія Клімату"

Підприємству "Індустрія клімату" постійно необхідна готівка для забезпечення ефективної діяльності. Готівка є абсолютно ліквідним активом, тому необхідний постійний контроль і облік касових операцій. Касові операції оформляють прибутковими та видатковими касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких затверджено наказом Міністерства статистики України від 15 грудня.2004 р. № 637 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій". Відповідно до цього Положення, ПП "Індустрія Клімату" для здійснення розрахунків готівкою має касу.

Каса – це приміщення або місце, що призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей та касових документів, де ведеться касова книга. Відповідальність за обладнання каси, доставку та зберігання коштів несуть керівники підприємств та установ. Касир – це матеріально відповідальна особа, на яку покладено функції щодо видачі – приймання готівки. На приватному підприємстві "Індустрія клімату" не передбачено такої посади, як касир, тож ці уповноваження надаються головному бухгалтеру підприємства.

Призначення на посаду касира відбувається на підставі наказу керівника установи, який одночасно із зарахуванням на роботу касира укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність та ознайомлює його з Положенням № 637. Операції з готівкою здійснюються на підприємстві посадовою особою. До умов зберігання готівки на підприємстві пред'являють жорсткі вимоги. Касова книга – це обліковий реєстр, призначений для обліку касових операцій кассиром (Додаток Д 6) . ПП "Індустрія Клімату" веде одну касову книгу для обліку касових операцій із готівкою у національній валюті. Якщо гроші надходять до каси підприємства з установи баку, наприклад на заробітну плату, то касир, одержавши такі гроші виписує прибутковий касовий ордер. Прибутковий касовий ордер (форма № КО-1) застосовується для оформлення надходження грошей в касу при обробці інформації як з використанням обчислювальної техніки, так і без неї. Видатковий касовий ордер (форма № КО-2) застосовується для оформлення видачі грошей з каси при обробці інформації. Він виписується в одному екземплярі бухгалтером і підписується керівником підприємства. Якщо ж кошти надходять за реалізовану продукцію, то на підставі документів про відпуск такої продукції (накладні, товарно-транспортні накладні) виписується прибутковий касовий ордер. Якщо із каси підприємства виплачується заробітна плата, премії або якійсь інші виплати, то вони здійснюються на підставі платіжних відомостей. Разові виплати на відрядження, відпускні здійснюються на підставі видаткових касових ордерів. На відміну від прибуткового касового ордеру видатковий підписується не тільки головним бухгалтером, а й керівником підприємства. На підставі звіту касира бухгалтер відображає в обліку записи по руху коштів в касі окремо по видах валют. Звіт касира – це документ, який передається касиром до бухгалтерії і являє собою відривний листок касової книги з доданими до нього прибутковими і видатковими касовими документами. Видаткові касові ордери, що оформлені на платіжних відомостях, реєструються після видачі грошей. Усі надходження та видача готівки підприємства обліковуються в касовій книзі (форма № КО-4), яка застосовується для обліку руху грошей в касі. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або особи, які на це уповноважені. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо. У разі видачі окремій фізичній особі готівки за видатковим документом касир вимагає пред'явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому документі про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами), використовуючи чорнило або кулькову ручку з темним чорнилом. Якщо видатковий документ складений на видачу готівки кільком особам, то одержувачі також пред'являють паспорти чи документи, що їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа.


 
 

Цікаве

Загрузка...