WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства ""Індустрія Клімату""" - Курсова робота

"Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства ""Індустрія Клімату""" - Курсова робота

Замісник складу займається приходом та відвантаженням товару і не має в своєму підпорядкуванні відділів. Управитель в оптовій торгівлі займається вигідним продажем товарів і не має в своєму підпорядкуванні відділів. Інженер з холодильного обладнання надає консультації щодо обладнання і комплектуючих і не має в своєму підпорядкуванні відділів. Менеджер із збуту займається пошуком нових клієнтів і не має в своєму підпорядкуванні відділів

Отже, бухгалтерська служба підприємства складається з одного працівника. На підприємстві бухгалтерський облік є комп'ютеризованим і здійснюється за допомогою програми "1С: Бухгалтерія". ПП "Індустрія Клімату" є досить "молодим" підприємством, яке займається реалізацією холодильного обладнання і можна сказати, що підприємство розвивається, оскільки за два роки змогло забезпечити себе всім необхідним для подальшої діяльності.

2.2 Формування облікової політики ПП "Індустрія Клімату"

Згідно із ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та п. 3 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Зміст облікової політики оформляється спеціальним наказом або розпорядженням про облікову політику, що затверджується керівником підприємства. Облікова політика – це не просто сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, а й вибір методики обліку, яка дає змогу використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя. В широкому розумінні її можна визначити як управління обліком, а у вузькому – як сукупність способів ведення обліку (вибір підприємством конкретних методик ведення обліку).

На ПП "Індустрія Клімату" наказ про облікову політику (Додаток А) затверджено 2 січня 2008 р. директором підприємства. Згідно з наказом про облікову політику на підприємстві веденням бухгалтерського обліку займається бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером.

На ПП "Індустрія Клімату" застосовується План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Головний бухгалтер підприємства має право вводити додаткову систему субрахунків,також на підприємстві застосовується журнально-ордерна система обліку.

Підставою для складання фінансової звітності є головна книга підприємства, в якій відображаються дані регістрів обліку майна підприємства, інших облікових регістрів і додаткових довідок. Аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей у бухгалтерії ведеться у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно-сумарному виразі.

Відповідно до наказу про облікову політику ПП "Індустрія Клімату" не здійснює готівкових операцій з продажу товарів, а а використовує лише при виплаті заробітної плати та розрахунків з підзвітними особами за видами витрат по відрядженню та господарських витрат.

В наказі про облікову політику зазначено, що підприємство веде податковий облік відповідно до законодавства України.

Працівники відділу постачання, виробничого відділу, виконроби,керівники дільниць, які оформляють первинні документи зобов'язані дотримуватись порядку їх заповнення відповідно до вимог головного бухгалтера. У разі несвоєчасного складання первинних документів, недостовірного відображення в них даних чи оформлення з порушенням законодавчих та нормативних вимог зазначені працівники притягуються до відповідальності згідно із законодавством України.

Згідно з наказом про облікову політику перед складанням річної фінансової звітності необхідно проводити інвентаризацію матеріалів щоквартально на 1-ше число місяця, що настає за минулим кварталом, бланків суворої звітності – щоквартально, грошових коштів у касі – щомісяця, основних фондів і нематеріальних активів - щорічно станом на 1 грудня, розрахунків з постачальниками і покупцями – щорічно станом на 1 січня року,що настає за звітним. Крім того, також необхідно проводити інвентаризацію у разі зміни матеріально-відповідальної особи та при встановленні фактів розкрадань. Для проведення інвентаризації створюється постійно діюча комісія.

При нарахуванні амортизації основних засобів та нематеріальних активів на ПП "Індустрія Клімату" використовується прямолінійний метод нарахування амортизації виходячи з терміну корисного використання основних засобів, встановленого експертною технічною комісією.

Відповідно до наказу про облікову політику сума резерву сумнівних боргів формується виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.

На підприємстві не ведеться резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов'язань та інших витрат і платежів. Фінансові інвестиції непов'язаним сторонам відображаються на дату балансу за справедливою вартістю.

На ПП "Індустрія Клімату" оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт).

Наказ про облікову політику ПП "Індустрія Клімату" не охоплює деякі питання щодо обліку на підприємстві та потребує доопрацювання.

Для підвищення реальності відображення валютних операцій в обліку та звітності підприємства доцільно внести в наказ про облікову політику наступні елементи: перелік видів операцій, які належать до операційної, інвестиційної, фінансової діяльностей та надзвичайних подій на даному підприємстві; дати, за якими визнаються валютні операції; розрізи аналітичного обліку; методи списання балансової вартості іноземної валюти; метод, що використовується для оцінки поставок у випадку проведення часткових авансових платежів; діяльність структурного підрозділу з валютного контролю. Це стане підґрунтям для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Таким чином, облікова політика – це вибрана підприємством, з урахуванням встановлених норм та особливостей, методологія бухгалтерського обліку, яка спрямована на досягнення його цілей і завдань та використовується з метою забезпечення надійності фінансової звітності та якісної системи управління.

2.3 Аналіз показників ліквідності та платоспроможності ПП "Індустрія Клімату"

Ліквідність підприємства - це можливість у практичній ситуації, що склалася, погасити всі свої зобов'язання перед контрагентами, банками, акціонерами та іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості. Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності.

Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.

Щоб визначити, чи достатньо в підприємства грошей для погашення його зобов'язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати дивідендів.

Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства .

Необхідно визначити, чи є вона "стійкою" чи є простроченою, тобто такою, термін погашення якої минув.

Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов'язань із наявністю ліквідних коштів.

Результати розраховуються як коефіцієнти ліквідності за інформацією з відповідної фінансової звітності (Додаток Б). Обчислені значення показників ліквідності підприємства (табл.2.1):

Таблиця 2.1

Аналіз ліквідності ПП"Індустрія Клімату" за 2007 – 2008 рр.

Назва показника

Розрахункова формула

Нормативне значення

Роки

Абсолютні відхилення

2007

2008

Коефіцієнт покриття

Ф.1р.260

Ф.1р.620

>1

1,01

0,82

-0.19

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Ф.1(р.260-р.100-р.110-

_ -р.120-р.130-р.140)_ Ф.1р.620

0,6 – 0,8

0,77

0,43

-0,34

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф.1(р.220+р.230+р.240)

Ф.1р.620

>0

Збільшення

0

0,01

0,01

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

Ф.1(р.260-р.620)

>0

Збільшення

0,60

0,82

0,22


 
 

Цікаве

Загрузка...