WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства ""Індустрія Клімату""" - Курсова робота

"Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства ""Індустрія Клімату""" - Курсова робота

АНОТАЦІЯ

Бакалаврська робота виконана на тему "Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату". Метою роботи є вивчення, детальний розгляд і дослідження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо ведення обліку готівкових та касових операцій.

У бакалаврській роботі подані теоретичні питання стосовно теми, проведено аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства, розглянуто організацію інвентаризації касових операцій. Також розкривається методика ведення первинного, аналітичного та синтетичного обліку готівкових та касових перацій.

ANNOTATION

Bachelor work is executed on a theme "Account of available and cash operations of private enterprise "Industry of Climate". The purpose of work is a study, detailed consideration and research of Statutes (standards) of record-keeping, in relation to the conduct of account of available and cash operations.

In bachelor work theoretical questions are given in relation to a theme, the analyses of liquidity and solvency of enterprise are conducted, organization of taking of inventory of cash operations is considered. Also the method of conduct of the primary, analytical and synthetic accounting of available opens up and cashdesk eraciy.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку готівкових та касових операцій

1.1 Економічний зміст готівкових та касових операцій

1.2 Законодавчо-нормативне регулювання касових операцій

Розділ 2. Характеристика ПП "Індустрія клімату"

2.1 Загальна характеристика ПП "Індустрія Клімату"

2.2 Формування облікової політики ПП "Індустрія Клімату"

2.3 Аналіз показників ліквідності та платоспроможності ПП "Індустрія Клімату"

Розділ 3. Організація бухгалтерського обліку готівкових та касових операцій

3.1 Порядок документального оформлення готівкових та касових операцій у ПП "Індустрія Клімату"

3.2 Cинтетичний та аналітичний облік готівкових та касових операцій у ПП "Індустрія Клімату"

3.3 Інвентаризація грошових коштів на ПП "Індустрія Клімату"

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Важливим елементом економічної системи є бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати сучасними підприємствами. Тільки добре налагоджена система обліку зможе своєчасно забезпечити органи управління необхідною і достовірною інформацією для проведення якісно обґрунтованого аналізу і забезпечення надійного контролю за господарською діяльність і зміцненням фінансового стану. Одним із елементів господарських засобів є засоби у сфері обігу, складовою частиною яких є грошові кошти. Грошові кошти, необхідні підприємству для нормальної виробничо-господарської діяльності, в процесі свого існування. Грошові кошти - це кошти, які має підприємство у своєму розпорядженні, вони створюються за рахунок власних та залучених коштів. Предметом бухгалтерського обліку грошових коштів є процеси документального оформлення руху коштів в касі підприємства, господарські операції повзані з надходженням і видатками грошових коштів. Мета роботи полягае у вивченнi основних теоретичних положень готiвкового обiгу та касових операцій , їх складових, якiсних та кiлькiсних показникiв та з'ясуваннi економiчного змiсту i мiсця в системi iснуючих економiчних відносин. Також метою мого дослiдження в данiй бакалаврській роботi буде не тiльки загальне визначення готiвки та її внутрiшнього розподiлу як головної складової частини платiжного обiгу, а й проведення аналiзу платоспроможності iз застосуванням необхiдних документiв. Усі підприємства згідно із законодавством зберігають свої кошти в банках. Для здійснення операцій з готівкою на підприємствах створюються каси. Касові операції — це операції, пов'язані з прийманням, зберіганням, видачею готівки каси, підприємств, організацій тощо. Актуальність теми теми даної роботи полягає в тому, що грошові кошти відіграють важливу роль в виробничо-господарській діяльності підприємства і для того, щоб підприємство мало можливість ефективно використовувати наявні у нього грошові кошти, потрібно правильно організувати їх облік і здійснювати контроль за витрачанням,також питання грошового обiгу завжди залишатимуться актуальними для економiки будь – якої країни, оскiльки за допомогою його аналiзу можна визначити та провести оцiнку iнших економiчних процесiв.

Предметом дослідження є питання організації обліку та інвентаризації грошових коштів. Об'єктам дослідження є ПП "Індустрія Клімату". При виконанні бакалаврської роботи опрацьовано Закони України, Постанови Національного банку України, накази Міністерства фінансів України та інші нормативні документи з питань організації обліку та інвентаризації грошових коштів, періодичні видання, що стосуються теми кваліфікаційної роботи, фінансові звіти ПП "Індустрія Клімату". Практична цінність результатів дослідження полягає у тому, що вони дають можливість провести поглиблений аналіз організації обліку грошових коштів, контролю за їх використанням та руху грошових коштів в процесі виробничо-господарської діяльності, а це в свою чергу сприятиме досягненню стійкого росту фінансових показників та даватиме повнішу інформацію про грошові кошти приватного підприємства "Індустрія Клімату".

РОЗДІЛ 1. ТЕРЕОТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГОТІВКОВИХ ТА КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

1.1 Економічний зміст готівкових та касових операцій

Кожна установа або організація для здійснення своєї діяльності має у своєму розпорядженні грошові кошти. Гроші – це єдиний товар, цінність якого проявляється в той момент, коли ми від нього позбавляємось, також це засіб суспільного виразу економічної цінності благ. Сутність грошей полягає в тому, що властива товарному виробництву форма економічних зв'язків між товаровиробниками, також вони служать засобом стихійного обліку кількості й якості суспільної праці товаровиробників, що здійснюється на ринку і являють собою інструмент, за допомогою якого абстрактному змісту вартості надається реальність, конкретність, дійовість [ 26, с.440].

Рух грошових коштів, який відбувається в процесі діяльності, може здійснюватись як у готівковій, так і у безготівковій формах. Готівка - це готівкова валюта України і готівкова іноземна валюта у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави, банкноти та монети, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу (крім монет, що належать до банківських металів), і дорожні чеки [30,с.578]. Усі надходження і видача готівки в національній валюті підприємства враховують у касовій книзі (типова форма КО-4, затверджена наказом Мінстату.) Кожне підприємство, що є юридичною особою і має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів). Відокремлені підрозділи, що мають каси і здійснюють розрахунки готівкою, проводять при цьому касові операції з видачі (приймання) готівки на будь-які потреби з оформленням видаткових (прибуткових) касових ордерів або застосовують РРО (РК) при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, самостійно здають готівкову виручку до каси установи банку (інкасаторам банку), повинні також вести касові книги, які видаються і оформляються підприємством - юридичною особою, до складу якої вони входять[ 27, c. 286].

Відокремлені підрозділи, що мають каси та здійснюють розрахунки готівкою із споживачами в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із застосуванням РРО (РК) і не проводять при цьому касових операцій з видачі (приймання) готівки з каси на будь-які потреби з оформленням видаткових (прибуткових) касових ордерів, а здають отриману готівкову виручку до підприємства - юридичної особи, до складу якої вони входять у встановлені ним строки, можуть не вести касову книгу. Операція здавання відокремленим підрозділом готівки до каси підприємства здійснюється із застосуванням прибуткового касового ордера з видачею відповідної квитанції. РРО – це пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіксальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів [25, с.284]. Якщо бухгалтерія та касир підприємства - юридичної особи не працюють у вихідні та святкові дні, а його відокремлений підрозділ, який використовує при розрахунках РРО (РК) у ці дні працює, але не веде касової книги, то записи в касовій книзі підприємства - юридичної особи здійснюються наступного робочого дня підприємства. На підприємствах за умови забезпечення належного зберігання касових документів касову книгу можна вести також в електронній формі за допомогою комп'ютерних засобів.

Програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, має забезпечувати візуальне відображення і роздрукування документів "Вкладний аркуш касової книги" та "Звіт касира", які за формою і змістом мають відтворювати форму та зміст касової книги в паперовій формі, затвердженої наказом Мінстату [20, c.592]. Установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним бухгалтером та керівником підприємства. До розрахунку приймається строк здавання підприємством готівкової виручки для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...