WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості - Курсова робота

Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості - Курсова робота

Взмін – величина змінних витрат на одиницю продукції, грн.;

Ц - гуртова ціна продажу, грн.

Для визначення планової величини обсягу виробництва та продажу, що відповідає беззбитковому стану підприємства, необхідно знати три величини:

1. гуртову ціну продажу товару;

2. обсяг постійних витрат, тобто таких витрат, величина яких у короткому періоді часу не пов'язана з обсягом виробництва і реалізації та їх змінами;

3. обсяг змінних витрат, тобто таких витрат, які змінюють свою величину у зв'язку зі зміною обсягу виробництва та реалізації продукції.

Поріг рентабельності – дохід від реалізації, досягнувши якого підприємство вже не матиме збитків, але ще не отримуватиме прибутків.

Запас фінансової міцності – характеризує можливе зменшення доходу від реалізації, за яким підприємство все ще лишатиметься прибутковим.

Таблиця 3.1. Розрахунок порогу рентабельності та запасу фінансової міцності ПП "Газель"

Показники

Розрахунок

Разом

Маржинальний дохід

(дохід від реалізації – змінні витрати)

85000-39880

45120

Коеф. маржинального доходу(КМД)

45120/85000

0,531

Постійні витрати

5342

Поріг рентабельності (постійні витрати / КМД)

5342 / 0,531

10060

Запас фінансової міцності (ЗФМ)

85000 - 10060

74940

Прибуток

45120 - 5342

39778

Помітимо, що на цьому графіку лінія виручки і лінія змінних витрат виходять з однієї крапки і різниця між ними і є не що інше, як маржинальний дохід. Використовуючи даний графік ми можемо легко визначити величину прибутку або збитку для того або іншого об'єму випуску.

Щоб максимізувати прибуток, недостатньо мінімізувати витрати. Існує безліч різних рівнів виробництва, при яких підприємство може проводити продукт з якнайменшими витратами. Але є один єдиний рівень об'єму виробництва, при якому максимізовується прибуток. В даному випадку необхідно, щоб граничні продукти всіх чинників виробництва у вартісному виразі були рівні їх цінам, або щоб кожний ресурс використовувався до тих пір, поки його граничний продукт в грошовому виразі не стане рівний його ціні.

Оптимум підприємства досягається у тому випадку, коли відношення граничного продукту праці до ціни праці рівно відношенню граничного продукту капіталу до ціни капіталу, або, інакше, коли остання грошова одиниця, витрачена на працю, дасть той же приріст випуску, що і остання грошова одиниця, витрачена на капітал.

Ці заходи дозволять нам збільшити об'єм продажів і понизити собівартість продукції, що дозволить підприємству вкладати засоби, що звільнилися, в розвиток власного виробництва.

ВИСНОВКИ

На підставі викладеного вище, можна зробити наступні висновки. Вивчення літературних джерел дозволило обґрунтувати теоретичні основи обліку витрат, виходу продукції і числення собівартості продукції.

Витрати, собівартість є найважливішими економічними показниками. Їх рівень багато в чому визначає величину прибутку і рентабельність підприємства, ефективність його господарської діяльності. Зниження і оптимізація витрат є одним з основних напрямів вдосконалення економічної діяльності кожного підприємства, що визначають його конкурентоспроможність, надійність і фінансову стійкість.

Основні переваги витрат полягають в тому, що вони точно відображають, які були здійснені витрати і створюють передумови для їх скорочення. Облік витрат допомагає керівництву управляти тими підрозділами, які відповідальні за здійснені витрати.

Мета обліку витрат на виробництво полягає в своєчасному, повному і достовірному визначенні фактичних витрат, пов'язаних

з виробництвом і збутом продукції, а так само в контролі за використовуванням ресурсів і грошових коштів.

Об'єктом дослідження в нашій курсовій роботі з'явилося ЧП "Газель", який початок свою діяльність в 1994 році На даному підприємстві для того, щоб організувати управлінський облік витрат ми використовували облік витрат за повною собівартістю. Використовуючи даний метод в собівартість продукції включаються всі витрати підприємства незалежно від їх розподілу на постійні і змінні, прямі і непрямі.

Метою даного підприємства є отримання прибутку від виробничої і торгово-посередницької діяльності. Підприємство здійснює свою діяльність на основі самофінансування і господарського розрахунку.

В 2003 році покупка комп'ютера значно полегшила і стандартизувала управлінський і бухгалтерський облік на даному підприємстві. Чітка відмінність витрат по ознаках і суцільна документація витрат дозволила точно визначити повну собівартість продукту за той або інший період, визначити запаси і потребу у фінансових і трудових ресурсах на майбутній період. Одна з основних задач управлінського обліку - це забезпечення ритмічності роботи виробництва.

Зниження поточних витрат відбувається в результаті вдосконалення обслуговування основного. Значне зменшення витрат живої праці може відбутися при збільшенні норм і зон обслуговування, скороченні втрат робочого часу зменшенні числа робітників, не виконуючих норм вироблення. Додаткова економія виникає при вдосконаленні структури управління підприємства в цілому.

Вдосконалення матеріально-технічного постачання і використовування матеріальних ресурсів знаходить віддзеркалення в зменшенні норм витрати сировини і матеріалів, зниженні їх собівартості за рахунок зменшення заготовчо-складських витрат. Транспортні витрати скорочуються в результаті зменшення витрат на доставку сировини і матеріалів від постачальника до складів підприємства, від заводських складів до місць споживання; зменшення витрат на транспортування готової продукції.

Зниження собівартості може відбутися при створенні автоматизованих систем управління, використовуванні ЕОМ, удосконаленні і модернізації існуючої техніки і технології.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Антонов П.Р. Основы бухгалтерского учета: Пер. с англ. - М.: СП "Триада НТТ", 1992.

Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга II.М. . Чижевська Л. В.

Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. За ред Іроф.Ф. Ф. Бутинець; 2-е вид., перероб. доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 480с.

3. Бутинець Ф.Ф. та інші. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"/ Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевські, Н.В. Герасимчук. - Житомир: ЖЇТІ, 2000. - 448 с.

4. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. За ред. М.Ф. Огійчука. К: Урожай, 1994.

5. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. - М.: ГАудит. 1998.

Карпова Т.П. Основи управленческого учета: Учебное пособие - М.: ИНФРА М, 1997. -392 с.

Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 350 с.

Коваленко В. В, и др. Организация бухгалтерского учета на СП / Коваленко В.В., Еветигнеев Е.Н., Соколов В.Н. / - М: Финансы и статистика, 1991.

Литвин Ю.А. Бухгалтерський облік на сільскому господарстві. Тернопіль.: Чарівниця, 1995.

Международные стандарты учета. - М: Аудит-трейнинг, 1992.

Мех Я.В., Сумкіна Н.В., Дерій В.А. Облік, контроль та аналіз в умовах ринкових відносин. К.: НМК ВО, 1992.

Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Затв. Постановою Кабінета Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. У редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.01. 1998 р. № 10.

13. Сук Л.К. Бухгалтерський облік на сільському господарстві. К.: Урожай, і 994.

14. Типове положення планування обліку і калькулювання, собівартості продукції / робіт, послуг / сільськогосподарських підприємств. За Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня і996 р. № 452.

15. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. М.: Финансы и статистика, 1992.

16. Ткаченко І І. М Управлінський облік на підприємствах України з різними формами І. "А. С.К. ", 1998.

17. Управленческий учет / под ред.В. Гіалия и Р. Вандер Вила. - М.: МІІФІ'А М, 1997 - 480 с.

18. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шеремета. - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2000. - 512 с.

19. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шерсмсі. і 2 с. - М.: ИД ФБК ПРЕСС, 2002. - 512 с.

20. Хоршреп Ч., П. Дж. Бухгалгерский учет: управленческий аспект. М.: Финансы и статистика. 1995.


 
 

Цікаве

Загрузка...