WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проходження практики з курсів: “Податкова система”, “Бухгалтерський облік” - Реферат

Проходження практики з курсів: “Податкова система”, “Бухгалтерський облік” - Реферат

необоротних активів;
- порядком ведення та обліком ремонту основних засобів.
Виконати:
- скласти акт приймання-передачі ОЗ (2-3 примірника);
- скласти акт ліквідації ОЗ (2-3 примірника);
- заповнити інвентарні картки по обліку ОЗ (2-3 примірника);
скласти розрахунок аморт. відрахувань;
- скласти первинні документи по
обліку руху інших необоротних
матеріальних активів та
нематеріальних активів;
- зробити запис в облікових регістрах за місяць по рахунках 10, 11,12,13,14,15,19.
-//-
?
3
Тема 3. Облік запасів 1
29.05
Ознайомитись:
- з нормативно законодавчими актами по обліку запасів (за давальницькою сировиною), П(С) БО 9 "Запаси";
- з документацією по обліку
виробничих запасів, що
використовуються на підприємстві;
- з організацією складського обліку,
- з організацією і обліком запасів бухгалтерії з методом оцінки вибуття запасів;
- з організацією обліку руху МШП;
- з особливостями інвентаризації виробничих запасів;
- з порядком видачі та використання довіреностей. Виконати:
- скласти первинні документи по обліку руху виробничих запасів;
- виписати довіреності та зробити записи в журнал обліку довіреностей;
- відкрити картки складського обліку запасів та провести записи в них (2-3 примірники);
- оформити документи пов'язані з рухом МШП;
- скласти інвентаризаційний опис та порівняльні відомості;
- оформити облікові реєстри по рахунках 20, 22.
4
Тема 4. Облік коштів, розрахунків та інших активів 2
30.05
Ознайомитись:
- з нормативно законодавчими актами, що регулюють порядок ведення касових операцій;
- з порядком складання первинної документації по обліку руху грошових коштів;
- з порядком встановлення ліміту залишків коштів в касі;
- з порядком складання звітності про рух грошових коштів (П (С) БО 4);
- з складанням, перевіркою та затвердженням, опрацюванням авансових звітів;
- з формами розрахунків, що використовуються на підприємстві та П (С) БО 10 "Дебіторська заборгованість". Виконати:
- оформити первинні документи по обліку руху коштів в касі;
- провести записи в касовій книзі на підставі заповнення первинних документів;
- оформити первинні документи по обліку руху коштів по розрахунковому рахунку (заявку на внесок коштів на розрах. рахунок, платіжне доручення, вимоги доручення, виписки банку);
- оформити та опрацювати авансові звіти;
- скласти розрахунок створення резерву сумнівних боргів;
- оформити облікові реєстри по рахунках 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38;
- скласти акт ревізії коштів в касі та кат взаємозвірки розрахунків.
5
Тема 5. Облік витрат підприємства та калькулювання собівартості продукції 2
03.06
?
Ознайомитись:
- з нормативно законодавчими
актами, що регулюють облік витрат П (С) БО 16 "Витрати";
- з структурою та класифікацією
витрат відповідно до видів
діяльності;
з структурою собівартості випущеної продукції та порядком її визначення;
- з методами обліку витрат,
- з порядком обліку витрат та розподілом загально-виробничих
витрат;
Виконати:
- Оформити документи по обліку витрат (накладні, вимоги, акти
списання запасів, розрахункові
відомості по нарахуванню
зарплати, розрахунки нарахування
зносу та ін.);
- скласти розрахунок розподілу загально виробничих витрат між видами виготовляємої продукції;
- провести списання витрат на
фінансові витрати;
- скласти розрахунок комунального податку,
- оформити облікові реєстри по
рахунках 23, 91, 92, 93, 94.
6.
Тема 6. Облік готової продукції та
її реалізація 2
05.06
?
Ознайомитись:
- з основними видами продукції, що випускається підприємством;
- з документальним оформленням
руху готової продукції;
- з порядком заключения угод з покупцями та замовниками;
- з порядком визначення собівартості реалізованої продукції відповідно до П (С) БО 16 "Витрати"
- з порядком проведення інвентаризації готової продукції.
Виконати:
- оформити первинні документи на випуск готової продукції,
- оформити документи по передачі її на склад;
- оформити документи на відвантаження (реалізацію) продукції;
- заповнити облікові реєстри по рахунках 26, 90
- оформити податкову декларацію по ПДВ.
7. Тема 7. Облік праці і заробітної плати 2 07.06
Ознайомитись:
- із класифікацією персоналу на промисловому підприємстві;
- із системами оплати праці, які використовуються на підприємстві;
- із порядком нарахування основної та додаткової заробітної плати;
- із порядком нарахування зарплати за невідпрацьований час у випадках передбачених законодавством;
- із видами утримань із заробітної плати, аналітичним обліком розрахунків по оплаті праці;
- із складанням зведеної відомості заробітної плати на підприємстві;
- із порядком оформлення документів для отримання готівки на виплату заробітної плати;
- із порядком обчислення середньоденної заробітної плати.
Виконати:
- скласти і опрацювати табель відпрацьованого робочого часу,
- оформити документи по обліку виконаних
робіт при відрядній оплаті праці;
- скласти відомість нарахування заробітної плати на підставі оформлених при погодинній та відрядній формах оплати праці;
- визначити доплату за роботу у святкові, вихідні дні. нічний час та інші доплати, що існують на підприємстві;
- оформити особові картки;
- визначити допомоги по тимчасовій непрацездатності;
- скласти розрахунок нарахувань на заробітну плату у Пенсійний фонд, фонд соціального страхування і фонд безробіття;
- скластирозрахунок відпускних.
8. Тема 8. Облік власного капіталу, доходів та фінансових результатів 1 11.06
Ознайомитись:
- з П (С) БО 5 "Звіт про власний капітал", П (С) 15 "Дохід"
- з порядком ведення обліку статутного, валового та додаткового капіталів;
- з складом та структурою доходів підприємства;
- з порядком визначення фінансових результатів;
- порядком визначення оподатковува-ного прибутку.
Виконали:
- скласти Декларацію про прибуток підприємства;
- оформити документи по обліку руху власного капіталу;
- визначити фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період;
- оформити фінансову звітність по власному капіталу та фінансових результатах.
9. Тема 9. Фінансова звітність промислового підприємства 1 12.06
Ознайомитись:
- з нормативно-законодавчими актами, що використовуються при складанні фінансової звітності (П(С) БО 1. 2. 3, 4, 5, 19, 20);
- з обліковими роботами, пов'язаними з складанням річного звіту, порядком проведення інвентаризації;
- з порядком записів у Головну книгу, записом оборотів та визначенням залишків на кінець року, об'ємом та змістом річного звіту підприємства.
Виконати:
- оформити інвентаризаційний опис, що складається при заповненні річної звітності;
- зробити записи в Головну книгу за грудень, підрахувати обороти та визначити залишки на 1 січня;
- оформити Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та інші форми податкової та статистичної звітності
Оформлення звіту 1 14.06
Разом 14
ВСЬОГО 28
Керівник практики (підпис) _____________________
(прізвище, ініціали, посада)
Студент-практикант (підпис) _____________________
(прізвище, ініціали)

 
 

Цікаве

Загрузка...