WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості - Курсова робота

Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості - Курсова робота

При обчисленні собівартості продукції з застосуванням моделі змінних витрат основним показником при розподілі витрат к маржа на покриття постійних витрат. Маржа на покриття витрат – це різниця між загальним виторгом від реалізації і сумою всіх змінних витрат. Особливий інтерес викликає те, що цю маржу можна обчислити як для всього господарства чи окремих його підрозділів, так і для окремих видів продукції, що випускається.

Таким чином, використовуючи як критерій ефективності виробництва маржу на покриття постійних витрат можна реально оцінити ефективність діяльності господарства в цілому (мається на увазі загальна маржа по господарству в цілому в порівнянні з сумою постійних витрат на виробництво та витрат, що не включаються до собівартості), внесок кожного виду продукції в результат діяльності господарства (мається на увазі маржа по окремим видам продукції).

Відносну ефективність виробництва продукції можна оцінити використовуючи коефіцієнт маржі на покриття постійних витрат, що обчислюється розподілом маржі на покриття на ціну реалізації одиниці продукції і виражається у відсотках. Він показує, на скількох зміниться маржа на покриття постійних втрат при зміні обсягу реалізації.

Одним з найважливіших моментів у моделі змінних витрат є визначення точки беззбитковості для кожного продукту. Точка беззбитковості – це точка, при переході через яку господарство покриває усі свої витрати і починає одержувати прибуток. (2)

Господарству необхідно складати управлінський звіт який дає змогу реально оцінити не тільки досягнення виробництва, але й перспективи виробництва Такий звіт – лише одна ланка з системи управлінської звітності. Складання якої може допомогти господарюючим суб'єктам вчасно приймати правильні рішення. Основні етапи складання звітів є:

 • планування – формулювання стратегії та визначення цілей на основі фактичних даних минулих періодів, формування виробничої стратегії;

 • управління бізнесом – адекватне реагування на інформацію щодо внутрішніх та зовнішніх чинників, що можуть вплинути або безпосередньо впливають на очікувані результати діяльності;

 • оцінка результатів – підведення підсумків діяльності, висновки та пропозиції щодо удосконалення управління, підготовка вхідної інформації для етапу планування наступного періоду.

Розглянувши потреби та ресурси господарства, можна розробити систему управлінської звітності, яка відповідає саме йому.

Складання зведеного управлінського звіту повинне починатися зі складання плану виробництва перед початком року з врахуванням фактичного незавершеного виробництва. На нашу думку план по кожній продукції в цілях подальшого складання управлінської звітності повинен являти собою спрощену систему виробництва, в якій планові витрати наводяться в розрізі їх статей з розподілом на постійні та змінні та груп виробничих операцій, які переслідують одну й ту ж мету. Ми вважаємо, що на етапі управління виробництвом управлінські звіти по певній продукції варто складати після закінчення певного звітного періоду. Цей звіт повинен містити такі дані:

 • фактичну інформацію про минулий період по виробництву продукції;

 • планову та фактичну інформацію про період, після якого складається звіт;

 • планову інформацію про наступний період по виробництву продукції;

 • інформацію про відхилення планових витрат від фактичних за місяці та наростаючим підсумком з початку виробничого циклу.

На етапі підведення підсумків складають зведений звіт, в якому необхідно оцінити ефективність та відносну ефективність виробництва продукції.

Такий механізм на нашу думку дозволить у будь-який момент часу керівництву господарства оцінити можливі варіанти подальших дій у виробництві та приймати правильні управлінські рішення. (7)

Таким чином, роблячи висновок, можна сказати, що сільськогосподарські і промислові підприємства в сучасних умовах повинні переходити до автоматизованої системи обліку, яка буде займати набагато менше часу та ручної роботи, та нових, більш ефективних методів обчислення собівартості, бо це є основою отримання прибутку.

Список використаних джерел

 1. Антони Р. Основы бухгалтерского учета: Пер. с англ. - М.: СП "Триада НТТ", 1992.

 2. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н. М, Чижевська Л. В.

 3. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. За ред. Проф.Ф. Ф. Бутинець; 2-е вид., перероб. І доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 480 с.

 4. Бутинець Ф.Ф. та інші. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"/ Ф.Ф. Бутинець, Л.Б. Чижевські, Н.В. Герасимчук. - Житомир: ЖГП, 2000. -448 с.

 5. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Урожай, 1994.

 6. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. - М.: Аудит. 1998.

 7. Карпова Т.П. Основы управленческого учета: Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 1997. -392 с.

 8. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. -350 с.

 9. Коваленко В.В. и др. Организация бухгалтерского учета на СП / Коваленко В.В., Евстигнеев Е.Н., Соколов ВЛ. / - М: Финансы и статистика, 1991.

 10. Литвин Ю.А. Бухгалтерський облік в сільському господарстві. Тернопіль.: Чарівниця, 1995.

 11. Международные стандарты учета. - М.: Аудит-трейнинг, 1992.

 12. Мех Я.В., Сумкіна Н.В., Дерій В.А. Облік, контроль та аналіз в умовах ринкових відносин. К.: НМК ВО, 1992.

 13. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Затв. Постановою Кабінета Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. У редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.01. 1998 р. № 10.

 14. Сук Л.К. Бухгалтерський облік в сільському господарстві. К.: Урожай, 1994.

 15. Типове положення планування обліку і калькулювання, собівартості продукції / робіт, послуг / сільськогосподарських підприємств. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. № 452.

 16. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. М.: Финансы и статистика, 1992.

 17. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності. К.: "А. С.К. ", 1998.

 18. Управленческий учет / Под ред.В. Палия и Р Вандер Вила. - М.: ИНФРА - М, 1997-480 с.

 19. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шеремета. - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2000. - 512 с.

 20. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шеремета. - 2-е изд., испр, - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2002. - 512 с.

 21. Хорнгрен Ч., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. - М.: Финансьі и статистика. 1995.

 22. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет / торговые и посреднические предприятия / - Харьков: Интеллект - ЗК, 1998.22.

 23. Яругова А.Д. . Управленческий учет/ опьгг зкономически развитых стран / М.: Финансы и статистика, 1991.


 
 

Цікаве

Загрузка...