WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік виробничих витрат у птахівництві - Курсова робота

Облік виробничих витрат у птахівництві - Курсова робота

На підставі з вище означених нормативно - правових документів сільськогосподарський виробничий кооператив „Вільнянськ" здійснює та контролює бухгалтерський облік витрат у птахівництві.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

В ході дипломної роботи була розглянута тема „Облік і контроль витрат продукції птахівництва". Розглядалась вона на прикладі господарства СВК „Вільнянськ".

В умовах жорсткої конкурентної боротьби, яка є однією з найбільш характерних ознак ринкової економіки, досягнення підприємством очікуваних результатів своєї господарської діяльності можливо лише на основі ефективного управління. Економія по одним статтям призводять до зниження собівартості виробництва.

Плани оперативного економічного контролю за використанням предметів праці, живої праці та фонду її оплати, а також засобів праці являються складовими частинами плану оперативного економічного контролю за формуванням собівартості продукції. Саме тому, контролюючи використання праці, засобів и предметів праці, необхідно систематизувати результати контролю по видам продукції (об'єктам обліку витрат - видах і віковим групам птиць), на собівартості яких можуть відобразитись порушення (відхилення) норм витрат и по напрямкам цих відхилень або порушень (збільшення або зменшення витрат або обсягів виходу продукції).

Для математичного спостереження за відхиленнями від норм затрат на виробництво головний бухгалтер, бухгалтера структурних підрозділів господарства одночасно (паралельно) з розрахунком збитку або інших витрат, нанесених господарству, повинні вести спеціальний зошит реєстрації всіх порушень с даними рапортів бригадирів і інших виконавців цього контролю. Така реєстрація відхилень від норм використання праці, засобів і предметів допомагає робітникам бухгалтерії спостерігати за використанням засобів по ліквідації причин цих відхилень.

Дані, накопичені в зошитах будуть допомагати при аналізі роботи кожного структурного підрозділу господарства, сприяти виявленню резервів збільшення продуктивності праці, використання техніки, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів господарства.

В першому розділі дипломної роботи, який має назву „Теоретичні і методичні основи обліку затрат продукції птахівництва" ми розглянули сучасний розвиток в птахівництві; склад витрат, детально зупинилися на статтях витрат; також розглянули облік витрат і обчислення собівартості продукції ; та внутрішньогосподарський контроль. Надані визначення таких понять як: витрати, інвентаризаційна комісія, внутрішній аудит.

Другий розділ називається „Організація обліку і контролю витрат продукції птахівництва". Даний розділ містить чотири підрозділи.

В першому підрозділі ми розкрили організаційно – економічну характеристику СВК "Вільнянськ", представили основні економічні показники забезпеченості господарства земельними угіддями, трудовими ресурсами, фондами. Другий підрозділ має назву „Синтетичний й аналітичний облік витрат на виробництво продукції птахівництві" в ньому зазначені основні рахунки по затратам у птахівництві. Розглянули документи в яких фіксуються дані про витрати та вихід продукції в птахівництві. В третьому підрозділі розглянута методика розрахунку собівартості продукції птахівництва, а також розрахунок незавершеного виробництва на прикладі інкубації яєць, розглянуто калькуляцію собівартості. В останньому підрозділі, який має назву „Контроль витрат" розглянуто контроль за формуванням собівартості продукції.

Третій розділ дипломної роботи називається „Вдосконалення обліку та контролю затрат". В даному розділі ми запропонували:

- впровадження в практику нормативного методу обліку затрат;

- застосування комп'ютерної системи бухгалтерського обліку.

В четвертому розділі розглянуті заходи щодо забезпечення безпеки та охорони праці у птахівництві та основні витрати з охорони праці на підприємстві.

П'ятий розділ дипломної роботи має назву „Правове забезпечення обліку витрат в птахівництві", в ньому ми надали перелік нормативно – правових документів, які регулюють облік витрат в Україні та детально їх розглянули.

Отже, можна зробити висновок, що тема обліку і контролю витрат була детально розглянута в багатьох аспектах у даній дипломній роботі.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Білуха М. Теорія бухгалтерського обліку. -К.: Білуха, 2000.-692с.

2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Житомир: ПП „Рута", 2002.-256с.

3. Бутинець Ф.Ф., Шигун К.Л. Організація бухгалтерського обліку. -Житомир: ПП „Рута", 2001.-592с.

4. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник.(вид.2-е, доп.). -Ж.: ЖІТІ, 2000.-640с.

5. Бухгалтерський облік та фінансова звітність, // За ред. Голова. -Дніп.: Баланс. Клуб, 2000.-768с.

6. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. // За ред. Бутинця. -Ж.: ЖІТІ, 2000.-512с.

7. Бухгалтерський облік на с/г підприємствах / за ред. М.Ф. Огійчука – К: Аграрна освіта, 2001. – 212с.

8. Бухгалтерія в сільському господарстві №, 2002. – 32с.

9. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій / за ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: НСІТІ, 2001 – 288с.

10. Гарасим П.М., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва. Навчальний посібник. -Тернопіль: „Астон", 2003.

11. Дацій О.І., Кузнєцов О.О. Розвиток інновацій у птахівництві // Економіка АПК, 2004, №1 – С.89 – 93.

12. Деващук Л. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Ч.1. –Х.: Одисей, 2001.-496с.

13. Дерій В.А. Організація бухгалтерського обліку в підприємстві. Курс лекцій. –Тернопіль: Джура, 2003.

14. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов. -К.: АСК, 2002.-848с.

15. Завгородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики. Друге видання. –К.: Знання, 2003.

16. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996 від 16 липня 1999.

17. Закон України „Про фіксований сільськогосподарський податок" №39 від 1 січня 1999.

18. Карпова Т. Управленческий учет. Учебник для ВУЗов. –М.: ЮНИТИ, 2000.-350с.

19. Кружельний В. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. -К.: КНЕУ, 2001.-352с.

20. Литвин Ю. Я., Олійник В.М. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві. –Тернопіль: Книжково-журнальне видавництво, 1998.

21. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. –К.: Центр навчальної літератури, 2003.

22. Мельник Б.А. Сучасний рівень виробництва та перспективи розвитку м'ясного птахівництва в Україні // Економіка АПК, №10, 2003 – С.20 – 26.

23. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств №132 від 18.05.2001.

24. Огійчук М. Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. Підручник. –К.: Вища освіта, 2003. -800с.

25. Партин Г. Бухгалтерський облік. Навч. пос. -К.: Знання, 2000.-245с.

26. Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві. ДНАОП 2.0.00-1.01-00.-К.: Форт, 2001.-384с.

27. Положення (стандартів) бухгалтерського обліку: 16 „Витрати".

28. Саблук П.Т. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах. –К.: Техніка, 1998.

29. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. Підручник. –К.: КНЕУ, 2000. – 254с.

30. Сопко В. Бухгалтерський облік. Підручник. -К.: КНЕУ, 2000.-580с.

31. Статут СВК „Вільнянськ" від 25.02.2000.

32. Сук Л. Аналітичний і синтетичний облік в тваринництві // Бухгалтерія в сільському господарстві, 2002. № 4. -С. 5.

33. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. (5-те видання, доп. і перероблене). -К.: АСК, 2000.-520с.

34. Управленческий учет. Учебное пособие. // Под ред. Шеремета А. –М.: Фбк-пресс, 2000.-512с.

35. Ярошенко Ф.О. Природні та економічні умови розвитку птахівництва в Україні // Економіка АПК, 2003, № 8 - С. 8 – 14.


 
 

Цікаве

Загрузка...