WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік веб-сайтів - Курсова робота

Облік веб-сайтів - Курсова робота

Розвиток комп'ютерних технологій дедалі частіше змушує підприємства звертатися до глобальної комп'ютерної мережі Інтернет для розміщення інформації про себе за допомогою веб-сайта. Адже можливість постійного доступу потенційних клієнтів до такої Інформації сприятиме розвитку бізнесу підприємства.

Створення веб-сайта

Спочатку спробуймо з'ясувати, що таке веб-сайт?

Визначення веб-сайта у профільному законодавстві ми не знайдемо, тому пошукаємо його, виходячи за рамки бухгалтерського обліку та оподаткування. Отже, визначення веб-сайта є у п. 1.3 Порядку N 327/225, а саме: Інтернет-сайт (веб-сайт) — "... сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет ...".

Розробити веб-сайт можна або власними силами (якщо у штаті підприємства є фахівець відповідної кваліфікації), або із залученням сторонньої організації. Згідно з положеннями ч. 1 ст. 433 ЦК та ст. 8 Закону про авторське право, веб-сайт належить до об'єктів права інтелектуальної власності (авторського права) як графічні, аудіовізуальні твори та комп'ютерні програми з базою даних до них.

А тепер спробуймо з'ясувати: чи перебуває таке авторське право у власності підприємства?

Якщо веб-сайт було створено власними силами, то згідно зі ст. 16 Закону про авторське право, виключне майнове право на службовий твір (веб-сайт) належить роботодавцю, якщо інше не передбачене трудовим договором. У разі якщо на створення веб-сайта було укладено договір зі сторонньою організацією, то треба простежити за тим, щоб у ньому була передбачена передача підприємству-замовнику виключних майнових прав на використання цього сайта. А ще набувач авторських прав для засвідчення авторства повинен зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах та отримати реєстраційне свідоцтво.

Облік готового веб-сайта

Відповідно до п. 4 П(С)БО 8, під нематеріальним активом у бухобліку розуміють немонетарний актив, що не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом більше одного року (чи одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, з адміністративною метою та для надання в оренду третім особам. Придбаний чи отриманий нематеріальний актив відображається у балансі, якщо є імовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначено.

Таким чином, якщо підприємство визнає веб-сайт нематеріальним активом, то у бухобліку він зараховується на субрахунок 125 "Авторські та суміжні права" за первісною вартістю, що визначається на підставі п. 11 П(С)БО 8, — у разі розробки сторонньою організацією, або п. 17 того ж П(С)БО, — у разі створення власними силами. Вводити в експлуатацію веб-сайт як нематеріальний актив слід із застосуванням типової форми N НА-1 "Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" на підставі рішення спеціально створеної комісії підприємства. Термін корисного використання веб-сайта підприємство визначає самостійно (на думку автора, беручи до уваги швидкий розвиток інформаційних технологій, такий термін не повинен перевищувати 5 років). Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу або будь-якого з відомих бухгалтерських методів амортизації ОЗ, визначених П(С)БО 7 (п. 27 П(С)БО 8).

Якщо строк корисного використання інтернет-сайта не перевищує одного року, то витрати на розробку сайта у бухобліку є витратами періоду, в якому вони понесені.

Податковий облік створення веб-сайта

У податковому обліку веб-сайт визнається нематеріальним активом відповідно до п. 1.2 Закону про прибуток, а саме: нематеріальними активами вважаються об'єкти інтелектуальної власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку.

Отже, якщо підприємство має виключні майнові права на веб-сайт як на об'єкт авторського права, то всі вимоги Закону про прибуток виконані і витрати, понесені таким платником податку на створення цього сайта, визнаються первісною вартістю нематеріального активу і надалі амортизуються лінійним методом на підставі підпунктів 8.1.2 та 8.3.9 Закону про прибуток. Відповідно до цих підпунктів кожен окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками виходячи з його первісної вартості протягом терміну, що його платник податку визначає самостійно, керуючись терміном корисного використання таких активів (не більше 10 років). Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишковою вартістю нематеріального активу нульового значення.

Якщо виключних майнових прав підприємство не має, то при веденні податкового обліку понесені витрати є валовими за умови, що вони пов'язані з господарською діяльністю (відповідно до пп. 5.2.1 Закону про прибуток).

Розгляньмо порядок відображення створення веб-сайта у бухгалтерському та податковому обліку на прикладі.

Приклад 1. Підприємство "А" прийняло рішення про створення власного веб-сайта та підписало договір з організацією "Б" – розробником сайта на суму 24 000 грн. (у т. ч. ПДВ — 4 000 грн.) з наступним набуттям авторського права на цей сайт (див. таблицю 1 нижче).

Таблиця 1.

Відображення в обліку підприємства створення веб-сайта (за умовами прикладу 1)

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

БВ НМА

ВВ

2

3

4

5

6

7

Підписано акт виконаних робіт з організацією – розробником сайта

154

631

20 000,00

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за податковою накладною

641

631

4 000,00

Оплачено вартість послуг за договором з організацією – розробником сайта

631

311

24 000,00

Підписано акт введення веб-сайта в експлуатацію

125

154

20 000,00

20 000,00

Нараховано щомісячний знос виходячи з 5-річного терміну корисної експлуатації

92

133

333,33*

—*

Отже, ми розглянули варіанти створення вебсайта та порядок його відображення у бухгалтерському та податковому обліку. Але для того, щоб такий сайт був доступний будь-якому користувачеві Інтернету, він повинен мати унікальну адресу в мережі Інтернет (про це зазначено у самому визначенні інтернет-сайта).

Веб-сайт — нематеріальний актив (НМА), якщо підприємство має авторське право на такий сайт.

Якщо хостинг — це лише оренда дискового простору, то у податковому обліку така операція є орендною.

Реєстрація доменного імені

Ніхто не може підключитися до всесвітньої мережі, попередньо не отримавши в установленому порядку і не зареєструвавши відповідним чином свою унікальну адресу в мережі Інтернет — визначений діючими в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв (ст. 1 Закону про телекомунікації).

Насамперед з'ясуймо, що таке домен та доменне ім'я. Відповідно до п. 2 Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних: "Домен — частина адресного простору в мережі Інтернет, призначена для ідентифікації комп'ютера або групи комп'ютерів", а "доменне ім'я — це буквено-цифровий вираз, що ідентифікує будь-який комп'ютер абонента у мережі Інтернет".


 
 

Цікаве

Загрузка...