WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік безготівкових розрахунків (на прикладі ЗАТ ""Галахер Україна"")" - Курсова робота

"Облік безготівкових розрахунків (на прикладі ЗАТ ""Галахер Україна"")" - Курсова робота

І. Витрати на транспорт для постачання документів до банку:

  1. до впровадження – вартість квитка на тролейбус – 1 грн. (100 коп). в один кінець.

Вартість квитка за рік складає

Вкв = 1 грн. 2 264 = 528 грн.,

де 528 – річний бюджет робочого часу в 2005 році.

  1. Вартість бланків, форм платіжних документів розраховується по формулі:

Вб = В1 п,

де В1 – вартість одного бланку платіжного документу;

П - кількість платіжних документів за рік

Вб = 0-30коп. 3000 = 900 грн.

ІІ. Після впровадження в електронної системи "Клієнт-банк".

2.1. Вартість електронної системи за рік 560 грн. (дані згідно договору між ЗАТ "Галахер Україна" та банком).

ІІІ. Визначаємо ефект від впровадження електронної системи "Клієнт-банк" на ЗАТ "Галахер Україна":

Sор = S1 – S2 ,

Де S1 - затрати до впровадження системи;

S2 – затрати після впровадження системи

Sор = 1428 грн. - 560 грн. = 868 грн.

Визначаємо термін окупності електронної системи "Клієнт-банк"

,

де К1 – капітальні вкладення до впровадження системи;

К2 – капітальні вкладення після впровадження системи;

S1, S2 - затрати до і після впровадження системи

К0 = 560 : 868 = 0,64 року.

Окупність складає 0,64 365 : 30 = 7,5 місяців.

Висновки

Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов'язані з підприємництвом, але і зовнішні користувачі інформації, що мають прямої фінансовий інтерес: банки — при ухваленні рішення про надання кредитів; постачальники — при укладанні договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей; інвестори, засновники, акціонери, яких цікавить рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання прибутків (дивідендів). Кошти необхідні для забезпечення єдності виробництва й обігу, опосередковують зміну форм руху авансованого капіталу з грошової в товарну, і з товарної в грошову. Готівка в касі фірми (підприємства) утворюється з надходжень готівковими грошовими коштами за надані послуги, продані товари або з інших законних джерел і наявних коштів отриманих у банку на заробітну плату соціального характеру й інші потреби, у встановлених законом випадках.

У даній роботі було проведено практичне дослідження операцій ЗАТ "Галахер Україна" на рахунках в банку, на основі проведеного аналізу можемо зробити висновок, що найбільш ліквідна частина майна організації — кошти, які представляють її робочий капітал. Від його розміру і чіткої постановки бухгалтерського обліку залежить фінансова стійкість фірми, її платоспроможність. Завданнями обліку коштів є:

  1. повна і своєчасна реєстрація операцій, пов'язаних із рухом робочого капіталу в касі і на рахунках у банках;

  2. контроль за наявністю коштів, їхньою цілістю і цільовим використанням;

  3. повне, своєчасне і правильне відображення в облікових регістрах поточних операцій по надходженню і вибуттю даного капіталу;

  4. контроль за дотриманням розрахунково-платіжної і кошторисної дисципліни;

  5. контроль за своєчасністю повернення в банк сум, не використаних по призначенню відповідно до виділених лімітів і кошторисів;

  6. правильне і своєчасне проведення інвентаризації касової готівки, операцій по рахунках у банках і відображення її результатів в обліку.

Вирішення цих завдань багато в чому залежить від чіткого дотримання таких основних принципів в обліку безготівкових розрахунків:

 1. вільні кошти повинні зберігатися тільки в банку, а їх видача і використання здійснюються відповідно до цільовим призначенням;

 2. платежі здійснюють у безготівковому порядку після відвантаження товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданні послуг або одночасно з ними. Попередня оплата припускається лише у випадках передбаченим законодавством і обліковою політикою організації;

 3. платежі здійснюються за згодою (акцептом) платника або по його дорученню, без згоди — тільки у випадку передбаченим чинним законодавством;

 4. платежі здійснюються за рахунок власних коштів платника або за рахунок кредитів банку;

 5. списання з рахунку коштів в обсязі, достатнім для задоволення всіх пред'явлених до організації вимог, здійснюється в порядку надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання;

 6. недостатність коштів на рахунку організації для задоволення всіх пред'явлених вимог обумовлює списання цих засобів шляхом застосування встановлення черговості платежів.

Погашення вимог у порядку календарної черговості надходження документів передбачає задоволення цих вимог шляхом списання коштів, що відноситься до однієї черговості.

Список літератури

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV із змінами і доповненнями.

 2. Закон України від "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 року № 679 із відповідними змінами та доповненнями.

 3. Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"20 травня 1999 року № 679.

 4. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07 грудня 2000 р.№ 2121.

 5. Закон України від 15.12.2005 № 3201-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким, зокрема, внесено зміни до статті 32 Цивільного кодексу України.

 6. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України (зі змінами) від 29.12.2003 за № 1256/8577.

 7. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.03.2004 за № 377/8976.

 8. Інструкція №3 "Про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті", затвердженою постановою правління Національного банку України від 04.02.98 №36.

 9. Постанова Правління Національного банку України від 26.06.2006 № 236 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.07.2006 за № 856/12730.

 10. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 № 15-93 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ від 04.08.97 № 212),

 11. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затвердженими постановою Правління НБУ від 26.03.98.

 12. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку. – Ж.: ЖІТІ, 2005. – 576 с.

 13. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. "Бухгалтерський управлінський облік" — Житомир: ПП "Рута", —2005.

 14. Казаков Р. Денежные средства. Расчеты.— К.: Новая бухгалтерия 2001.

 15. Кольвах О.И Компьютерная бухгалтерия для всех. – Ростов на Дону, 1999

 16. Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет. —К: ЦУЛ, —2006, — 712 с.

 17. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, —2002. —с.312

 18. Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. 5 видання, доповнене. — Харків:Фактор, — 2006. —180 с.

 19. Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: Учебно-практическое пособие. — 4-е изд.— Донецк, —2002. —295 с.

 20. Сивак О.В., Осейко Н.Н. Бухгалтерский учет с помощью персонального компьютера. —К., —2003.

 21. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002. —с.509

 22. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. - К.:ВТОВ "А.С.К.", —2004р., —463 с.

 23. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навчальний посiбник.- 2-е вид., стер.- К.: Алерта, 2003.- 485 с.

 24. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

 25. Фінансово-економічний аналіз: Підручник за заг. ред. П.Ю.Буряка, В.М.Римара – К.: ВД „Професіонал" 2004 – 528 с.

 26. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Видавничий центр "Академія", —2003. – 688 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...