WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства - Курсова робота

Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства - Курсова робота

Події, що відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансових звітів. Такі події слід розкривати в примітках до фінансових звітів, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення.

Дивіденди за звітний період, які оголошені після дати балансу, слід розкривати в примітках до фінансових звітів.

Якщо події після дати балансу свідчать про наміри підприємства припинити діяльність або про неможливість її продовження, то фінансова звітність складається без застосування принципу безперервності діяльності.

Орієнтовний перелік подій після дати балансу

1. Події, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу

 • Оголошення банкротом дебітора підприємства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною.

 • Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної на дату балансу.

 • Отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах.

 • Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу.

 • Отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату.

 • Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової звітності.

2. Події, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу

 • Прийняття рішення щодо реорганізації підприємства.

 • Придбання цілісного майнового комплексу.

 • Рішення про припинення операцій, які становлять значну частину основної діяльності підприємства.

 • Знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події.

 • Прийняття рішення щодо емісії цінних паперів.

 • Непрогнозовані зміни індексів цін і валютних курсів.

 • Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій.

 • Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність підприємства.

 • Дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати балансу.

 1. Порядок складання І розділу Звіту про фінансові результати "Фінансові результати"

Перший розділ „Фінансові результати" визначає усі доходи і витрати, прибутки та збитки підприємства, які мали місце у звітному періоді. Додатково показуються відповідні показники за попередній період.

Розділ І містить показники по операційній діяльності, тобто основній діяльності підприємства, по фінансовій діяльності підприємства, визначає:

 • фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 • прибуток чи збиток;

 • податок на прибуток від звичайної діяльності.

 • фінансові результати від звичайної діяльності:

 • прибуток чи збиток.

 • надзвичайні доходи чи витрати:

 • податки з надзвичайного прибутку.

- чистий прибуток чи збиток.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у Звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

Витрати слід негайно відображати у звіті про фінансові результати, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами підприємства.

Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами). Показники про непрямі податки, вирахування з доходу, собівартість, витрати і збитки наводяться у дужках.

 1. Порядок складання II розділу Звіту про фінансові результати "Елементи операційних витрат"

У розділі II Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів, іноземної валюти у цьому розділі не наводиться.

 1. Порядок складання III розділу Звіту про фінансові результати "Розрахунок показників прибутковості акцій"

Розділ III Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій. У проміжній (квартальній) фінансовій звітності наводяться показники, передбачені пунктами 42 і 43 П(С)БО №3.

У статті "Середньорічна кількість простих акцій" наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду.

У статті "Скоригована середньорічна кількість простих акцій" наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій.

У статті "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" наводиться показник, що розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу.

У статті "Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" відображається показник, що розраховується діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу.

Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку, (збитку) на одну просту акцію, та їх коригування здійснюється згідно з П(С)БО 24 "Прибуток на акцію".

У статті "Дивіденди на одну просту акцію" відображається показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

 1. Узгодження даних Звіту про фінансові результати з відповідними даними інших звітних форм

Методика узгодження фінансових результатів підприємницької діяльності є складним обліковим процесом, який повинен забезпечити комплексний підхід, здійснюваний у чіткій послідовності і включає такі основні напрями: визначення і відображення в фінансовій звітності результату підприємницької діяльності; а в податковій звітності – прибутку до оподаткування; розкриття інформації про причини і суми розбіжностей між показниками прибутку (збитку) в фінансовій і податковій звітності. Всі ці складові визначення і узгодження фінансових результатів тісно пов'язані між собою, оскільки базуються на основі показників бухгалтерського обліку.

Методика узгодження фінансового результату і оподатковуваного прибутку може бути застосована у такій послідовності:

 1. Збирання і систематизація розбіжностей між балансовою вартістю і податковою базою активу чи зобов'язання визначених згідно з податковим законодавством України та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Як джерело інформації доцільно використати показники балансу, дані регістрів бухгалтерського обліку та податкових розрахунків.

 2. Розрахувати тимчасові різниці на підставі порівняння балансової вартості і податкової бази активу та зобов'язання з метою визначення відстрочених податкових активів чи зобов'язань. Джерелом інформації доцільно використати відомості обліку тимчасових різниць і алгоритм розрахунку встановлений положенням (стандартом) бухгалтерського обліку .

 3. Встановити причину виникнення тимчасових різниць для достовірного подання інформації про відстрочені активи і зобов'язання, які повинні відображатися за статтями власного капіталу чи вплинути на суму витрат (доходів) з податку на прибуток.

 4. Розрахувати суму витрат (доходів) з податку на прибуток та відстрочених податкових активів чи відстрочених податкових зобов'язань і відобразити в системі рахунків бухгалтерського обліку і фінансовій звітності.

 5. Встановити на звітну дату необхідність коригування чи згортання відстрочених активів чи зобов'язань, які визнані в минулих звітних періодах

 6. Подати інформацію про суми відстрочених податкових активів і зобов'язань в примітках відповідно до вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток".


 
 

Цікаве

Загрузка...