WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік амортизації основних засобів - Курсова робота

Облік амортизації основних засобів - Курсова робота

Приперевірці слід звернути увагу на наступні моменти:

1.Прежде всього це класифікація ТМЦ на ОЗ і МБП, яка проводиться виходячи з терміну, функціонування і вартості. Якщо перевірка, виявила порушення встановленої класифікації, то необхідно, перенести ТМЦ на відповідні рахунки. Наприклад, якщо враховано на рахівницях основних засобів, то робляться наступні проводки:

Дт 611 Кт 604 — на вартість ТМЦ;

Дт 606 Кт 61103 — на суму нарахованої амортизації;

Дт 702 Кт 61103 — донарахування зносу МБП.

При помилковому віддзеркаленні ОЗ на рах. 611 робляться проводки:

Дт 604 Кт 611 — на вартість ТМЦ;

Дт 6103 Кт 606 — на суму амортизації, яка б була нарахована при вірному віддзеркаленні ТМЦ;

Дт 61103 Кт 702 — сторніровка на суму перезарахованого зносу при помилковому обліку ОЗ на рах. 611.

2. Поширені випадки обліку ТМЦ вартістю менше 1/20 вартості ОЗ на рах. 611, тоді як вони повинні враховуватися позасистемний і списуватися на витрати при введенні в експлуатацію. Тому необхідно зробити наступні сторніровочні проводки:

Дт 61103 Кт 611 — на вартість ТМЦ, якщо був нарахований знос 100%

або

Дт 61103 Кт 611 — на суму зносу 50%;

Дт 702 Кт 611 — па вартість МБП, що залишилася (при нарахуванні зносу по 50%).

3. При численні амортизації також часто припускаються помилки в основному унаслідок того, що в Указі № 1027 по устаткуванню, у тому числі по обчислювальній техніці, норми дані виходячи з двозмінного режиму роботи, тобто банк завищує свої витрати. В цьому випадку по устаткуванню, яке дійсно може бути використаний у дві зміни, наприклад модем, комп'ютер, налаштований на "Рейтер", і т.д., видається наказ, що обгрунтовує застосування подвоєної ставки амортизації. По решті устаткування у разі перенарахування амортизації унаслідок застосування невірних ставок необхідно провести сторно: Дт 606 Кт 604.

4. Часто при переоцінці ОЗ знос, нарахований на рах. 606, не переоцінюється або ж переоцінюється по коефіцієнтах, відмінних від переоцінки ОЗ, що суперечить Листу ЦБ від 01.02.96 р., відповідно до якого знос переоцінюється проводкою: Дт 10601 Кт 606 по тих же коефіцієнтах, що і ОЗ.

Для виправлення помилки необхідно довести розмір зносу до необхідного розміру, донарахувавши його проводками Дт 10601 Кт 606 або, навпаки, зменшивши зворотною проводкою.

5. Відповідно до чинного законодавства до нематеріальних активів відносяться права, що виникають з договорів, права па програмне забезпечення, символіку, товарні знаки, ноу-хау, вдачі користування земельними ділянками і т.д.

Раніше вони враховувалися на балансі по залишковій вартості, нарахування амортизації відбувалося щомісячно. Тому була поширена така помилка, як нарахування амортизації аналогічно ОЗ, тобто па рах. 015. В новому Плані рахунків відкритий пасивний рахунок 60903 "Амортизація нематеріальних активів", тому з 1998 р. облік нематеріальних активів ведеться по первинній, а не по залишковій вартості. В даний час амортизація нематеріальних активів нараховується проводкою Дт 702 Кт 60903.

6. Важливий момент перевірки ОЗ — це вибуття недоамортизованих ОЗ, оскільки банки часто відносять недоамортизовану вартість ОЗ па собівартість, що неправомірно, оскільки вона повинна на чистий збиток.

7. Відповідно до Положення про амортизацію від 29.12.90 р. Амортизаційні відрахування нараховуються з наступного місяця з моменту введення ОЗ в експлуатацію. Тому нарахування амортизації щокварталу або за підсумками року є порушенням.

Для виправлення цієї помилки необхідно донарахувати бракуючу амортизацію проводкою

Дт 702 Кт 606 і в подальшому нараховувати її щомісячно.

ВИСНОВКИ

"В даний час в Україні інвестиційна функція амортизації в повному об'ємі не реалізується унаслідок неузгодженості фінансових, податкових і інвестиційних аспектів амортизаційної політики в чинному законодавстві. Підлеглість амортизаційної системи виключно податковому законодавству робить вплив на надходження інвестицій в економіку країни виходячи з ряду причин:

• не створюються передумови зростання амортизаційно-інвестиційних ресурсів. Затверджена Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" нелінійна схема нарахування амортизації унаслідок обмежених капіталовкладень діє як регресивна, тобто база нарахування і об'єми амортизаційно-інвестиційних ресурсів скорочуються. Якщо в 1990 р. фактична норма амортизаційних відрахувань (відсоток від первинної вартості основних засобів) в середньому складала 4,3 %, то в 2000 р. вона зменшилася до 2,6 %;

• не стимулюється інвестиційне використовування амортизаційних засобів".

В умовах системи бухгалтерського обліку, який ґрунтується на принципі нарахування, зокрема витрат на амортизацію, єдиним засобом контролю за цільовим використовуванням засобів на відновлення необоротних активів є акумуляція засобів на окремому рахунку одночасно з нарахуванням їх амортизації.

В існуючому правовому полі такий механізм контролю доцільний і реальний для державних комерційних підприємств.

Для інших підприємств відділити амортизаційні відрахування від прибутку у складі грошових надходжень можна лише за відсутності показників в рядках 030-140 Звіту про рух грошових коштів (форма № 3), тобто змінах в запасах, дебіторській і кредиторській заборгованості, сплаченого податку на прибуток і ін.

Така ситуація на практиці навряд чи може відбутися. Тому слід відмовитися від моніторингу використовування амортизаційних відрахувань і зосередитися на інформації про рух засобів, приведеної в Звіті про рух грошових коштів.

Структура Звіту про рух грошових коштів дозволяє:

  • оцінити здатність підприємства забезпечувати грошові кошти, необхідні для продовження і розширення основної діяльності без залучення зовнішніх джерел фінансування;

  • виявити вкладення засобів в активи, які забезпечували б генерацію прибутку і грошових потоків в майбутньому;

  • передбачити майбутній рух грошових коштів, пов'язаний з вимогами осіб, які надали підприємству капітал.

Звіт про рух грошових коштів, складений на основі непрямого методу, показує вплив амортизації на рух засобів від операційної діяльності.

Як відомо, нарахування амортизації не приводить до відтоку засобів з підприємства, але зменшує величину прибутку. При цьому сума амортизації звіту про рух грошових коштів, співпадає з сумою, яка відображається по дебету забалансового рахунку 09 "Амортизаційні відрахування".

Тому прихильниками дослідження амортизаційних відрахувань залишається лише пропорційний шлях визначення суми амортизації у складі чистих грошових надходжень від операційної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бутинець Ф. Ф. та інші. Бухгалтерський, управлінський облік: курс лекцій / Ф.Ф.Бутинець, Л. В. Чижевська, Н. В. Герасимчук. – Житомир: Рута, 2000. – 248 с.

2. Бухгалтерський облік: Навч. – метод. посібник для самостійного вивчення дисциплини. – К.: КНЕУ, 2001. – 370 с.

3. Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів: збірник задач і вправ: Навч. посібник / За ред. Ф. Ф. Бутинця – Житомир: Рута, 2001. – 447 с.

4. Бухгалтерський облік: Підручник / А. Д. Ларіонов, В. А. Єрофєєва, Ж. Г. Лєотьєва, П. А. Станков / За ред. А. Д. Ларіонова. – М.: ГроссБух, 1999. – 392 с.

5. Ворончук П. Т., Огійчук В. М. Довідник з питань бухгалтерського обліку. – К.: Україна, 1991. – 366с.

6. Грабова н. М., Криваносов Ю. Л. / Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник – 3-тє дор. – К.: АСК, 2001. – 416 с.

7. Грабова Н. М. / Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред. М. В. Кужельного. – К.: АСК, 2002. – 266 с.

8. Грибова Н. М., Добровський В. Н. „Бухгалтерський облік в виробничих і торгових підприємствах", учбовий посібник для студентів. – Київ 2000 р.

9. Завгородній В. П., Савченко В. Л. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку : 2-є видання, К.: Фірма „ДІ-КСІ", 1997 – 832 с.

10. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КМЕУ, 2001. – 331 с.

11. Організація Бухгалтерського обліку: Підручник / Ф.Ф. Бутинець, С. М. Лайчук, О. В. Олійник; За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє видання, доп. і перер. Житомир: Рута, 2002. – 592 с.

12. Сабко В. В. „Бухгалтерський облік" Навч. посіб. 3-тє видавн. Київ 2000 р.

13. Теоритичні основи та практика Бухгалтерського обліку : Частина 1.: Навч. посібник. – Х.: Одісей, 2002. – 496 с.

14. Тишкова Н. Є. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів – Мінск: Вища школа, 1994. – 688 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...