WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Навчальний курс ""1С:Бухгалтерія в умовах фахово-інформативної підготовки бухгалтера""" - Курсова робота

"Навчальний курс ""1С:Бухгалтерія в умовах фахово-інформативної підготовки бухгалтера""" - Курсова робота

Робота оператора ПК передбачає інтенсивне застосування клавіатури. Тому є небезпека появи болю у зап'ясті, передпліччі, верхній частині хребта, шиї, між лопатками. Таке захворювання м'яких м'язових тканин зумовлюється рухами, що повторюються, фіксованим положенням тіла, знаходженням тривалий час у незручній позі та надмірними навантаженнями.

Клавіатуру слід розташовувати на відстані 100–300 мм від ближчого до працівника краю стола. Вона має бути оснащена опорним пристроєм (виготовленим із матеріалу з високим коефіцієнтом тертя, що перешкоджає мимовільному її зсуву) для можливості зміни кута нахилу клавіатури у межах визначених норм.

Висновки

Під час розробки дипломного проекту мною була розроблена, теоретично обґрунтована та практично апробована модель навчального курсу "1С:Бухгалтерія в умовах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера (на прикладі ТОВ "Фокстрот")" як складова фахово–інформатичної підготовки сучасного адміністратора програми 1С:Бухгалтерія на курсах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера, касира.

Рівень фахово–інформатичної підготовки спеціаліста відповідає вимогам сучасного інформатизованого виробництва:

 • у навчальному курсі були реалізовані сучасні підходи до організації навчально–пізнавальної діяльності учнів (діяльнісний підхід, диференційна та особиста–орієнтація навчання);

 • була організована підготовка адміністратора (програміста) на основі навчального курсу.

При підготовці матеріалу та розробці курсу були розв'язання таки задачі:

 • вивчений сучасний стан досліджуваної проблеми за науково–педагогічною літературою, матеріалам конференції на основі аналізу передового педагогічного досвіду;

 • з'ясовані сучасні вимоги до фахово–інформатичної підготовки адміністратора-програміста та конкретизовані дидактичні принципи вибору змісту навчального курсу;

 • розроблена і теоретично обґрунтувана модель фахово–інформатичної підготовки спеціаліста (наочність, організація навчального процесу, форми, методи дидактичного забезпечення);

 • розроблений навчальний метод забезпечення курсу "1С:Бухгалтерія в умовах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера (на прикладі ТОВ "Фокстрот")";

 • навчальний курс експериментально апробований.

Робота над проблемою проводилася на базі ТОВ "Фокстрот" (м. Бердянськ). На цих курсах і була частково апробована навчальна програма. Курс пройшли 1 бухгалтер та 4 продавці-касири різних відділів ТОВ "Фокстрот".

Як задовільній момент навчального курсу, можна вважати значне зниження викликів спеціаліста до замовників по вирішенню технічних проблем. Телефонні консультації набули змістовності та конструктивності. Учні у себе на підприємствах доволі професійно вирішують більшість виникаючих проблем.

В економічній частині були проведені розрахунки по ефективності впровадження даного курсу на будь-якому підприємстві. Є пряма залежність економічної ефективності курсу від кількості груп учнів. При значній кількості учнів строки погашення витрат на організацію класу та реалізацію курсу значно зменшуються.

Список використаних джерел

 1. Безрукова В.С. Проективная педагогика, - Екатеринбург: Деловая книга, 1996.

 2. Гончаренко С.У. Методика як наука. – Хмельницький: ХГКП, 2001.– 30 с.

 3. Гуревич Р.С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах / За ред. С.У. Гончаренка. – К.: Вища шк., 1998. – 229 с.

 4. Дубій О. 12 уроків з "1С:Бухгалтерії" 2 вид. – К.: 2002. – 230с.

 5. Жуков В.А. Педагогическое проектирование. - М, 1996.

 6. Зязюн І. А. Інтелектуально-творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи / За ред. І. А. Зязюна. – К.: Віпол, 2000. – С. 11-57.

 7. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. №1 – К.: "Освіта України", 2006. – 127 с.

 8. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. №2 – К.: "Освіта України", 2006. – 199 с.

 9. Ильясов И.И., Галатенко Н.А. Проектирование курса обучения по учебной дисциплине. - М.: Логос, 1994.

 10. Коваленко О.Е. Методика професійного навчання: Підручник – Харків: "Штрих", 2003. – 479 с.

 11. Костельна Л.І. Діяльність педагога у процесі організації модульного навчання // Вісник ЖПУ. - Житомир. – 2000 - Випуск 6. - С.255-256.

 12. Кустов Ю.А. Преемственность профессионально-технической и высшей школы / Под ред. А.А. Кирсанова. – Свердловск: Урал. ун-т, 1990. – 117 с.

 13. Михайлов С.Е. "1С" Программирование как дважды два: Самоучитель – СПБ.: Тритон, 2005. – 173 с.

 14. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І. А. Зязюна. – К.: Віпол, 2000. – 630 с.

 15. Непрерывное многоуровневое профессиональное образование / Под науч. ред. Х. Беднарчика. – Санкт-Петербург: Радом, 1997. – 102 с.

 16. Образовательная программа: альтернативные подходы: Учебно-методическое пособие / перевод с англ. О.Н. Кабаевой. Под ред. Н.Г. Стрикун, Л.Г. Осетровой.- Новокузнецк, 2000.

 17. Орлов О.С. Как составить образовательную программу. - М.: Наука, 1997.

 18. Перемов Е.Л. Автоматизированные информационные системы бухгалтерського учета, анализа, аудита. Уч.пос. для экономических ВУЗов – М.: 2001. –363с.

 19. Рязанцева Н., Рязанцев Д. "1С:Предприятие 7.7". Секреты программирования: Самоучитель – СПБ: БХВ–Петербург, 2004. – 328 с.

 20. Радионов В.Е. Нетрадиционное педагогическое проектирование. - СПб, 1996.

 21. Рябова В.О. Модульний підхід у навчанні: ідея, принцип, система // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 1999. - № 1. – С. 13- 20

 22. Семенюк Т.В. Теоретико-методологічні питання наукового проектування //Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності: Наук. - практич. конф., Київ, 29-30 жовт. 1998 р. - К., 1998. - С.321-324.

 23. Фирма "1С". Описание встроенного языка: Учебное пособие – М.: 1С, 14.10.1999 г. – 909 с.

 24. Фирма "1С". "1С:Предприятие 7.7" конфигурирование и администрирование: Учебное пособие – М.: 1С, 17.10.1999 г. – 784 с.

 25. Чистов Д.В., Таранов А.В., Заремба О.А., Заремба А.В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины: Учебное пособие – М.: 1С, 2002. – 523с.

Додаток 1. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з основ інформатики

Критерії оцінювання сформульовано таким чином, що досягнення певного рівня навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів знання, уміння і навички повністю опановані учнем.

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

І.Початковий

1

Учень:

розпізнає окремі об'єкти, явища і факти предметної галузі;

знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з обчислювальною технікою.

2

Учень:

розпізнає окремі об'єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них

3

Учень:

має фрагментарні знання при незначному загальному їх обсязі (менше половини навчального матеріалу) при відсутності сформованих умінь та навичок

ІІ.Середній

4

Учень:

має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно;

може з допомогою вчителя виконати просте навчальне завдання;

має елементарні, нестійкі навички роботи на комп'ютері

5

Учень:

має рівень знань вищий, ніж початковий;

може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків;

має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання інформації на комп'ютері

6

Учень:

знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;

може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення;

вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;

має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання інформації на комп'ютері

ІІІ.Достатній

7

Учень:

вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень;

вміє виконувати навчальні завдання, передбачені програмою

8

Учень вміє:

аналізувати навчальну інформацію, в цілому самостійно застосовувати її на практиці;

контролювати власну діяльність;

самостійно виправляє вказані вчителем помилки;

самостійно визначити спосіб розв'язання навчальної задачі;

вміє використовувати інтерактивну довідкову систему

9

Учень:

вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

вміє узагальнювати і систематизувати навчальну інформацію;

самостійно виконує передбачені програмою навчальні завдання;

самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;

вільно володіє клавіатурою

IV.Високий

10

Знання, вміння і навички учня повністю відповідають вимогам державної програми. Учень:

володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює нові факти, явища;

вміє самостійно знаходити додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним навчальних цілей, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;

має певні навички керування інформаційною системою

11

Учень:

володіє узагальненими знаннями з предмета;

вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;

вміє самостійно знаходити джерела інформації і використовувати її відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;

використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;

вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;

має стійкі навички керування інформаційною системою

12

Учень:

має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує;

вміє вільно використовувати нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв'язування задач;

має стійкі навички керування інформаційною системою у нестандартних ситуаціях


 
 

Цікаве

Загрузка...