WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці - Курсова робота

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці - Курсова робота

Автором запропонована методика визначення частки меншості в капіталі дочірнього підприємства для складання консолідованих фінансових звітів. Розрахувати частку меншості в капіталі на звітну дату можна за допомогою трьох кроків: визначення частки меншості в капіталі дочірнього підприємства на дату придбання; визначення частки меншості у зміні капіталу дочірнього підприємства між датою придбання і початком звітного періоду, для якого готується консолідована фінансова звітність; визначення частки меншості в змінах капіталу дочірнього підприємства за поточний період.

Для обліку частки меншості під час складання робочої таблиці запропоновано відкрити тимчасовий рахунок „Частка меншості", який може мати такі субрахунки: „Частка меншості у прибутках (збитках)" та „Частка меншості у чистих активах".

Обґрунтовано доцільність коригування частки меншості на внутрішньогрупові операції з такими активами, як запаси, необоротні активи, які підлягають амортизації.

Однією з особливостей складної структури дочірнього підприємства, за якої материнське підприємство (М) має частку в дочірньому підприємстві, що саме є материнським підприємством іншого дочірнього підприємства, є потреба класифікувати частку меншості володіння дочірніх підприємств на пряму частку меншості (ПЧМ) та непряму частку меншості (НЧМ).

У дисертації обґрунтовано, що слід розрізняти послідовні та непослідовні придбання. Послідовним придбанням є таке придбання, за якого материнське підприємство „М" купує частки в дочірньому підприємстві „Д1" до того, як підприємство „Д1" купує свої частки в підприємстві „Д2", або обидва придбання здійснюються на одну дату. Непослідовне придбання – це таке придбання, за якого підприємство „Д1" купує свої частки в підприємстві „Д2" раніше, ніж підприємство „М" купує свої частки в підприємстві „Д1". У цьому випадку одним з активів підприємства „Д1" є частка в підприємстві „Д2" і на справедливу вартість чистих активів підприємства „Д1" впливає справедлива вартість чистих активів підприємства „Д2".

Автором запропонована методика визначення частки меншості для складної структури дочірнього підприємства, яка враховує послідовність здійснення придбання. Основними правилами визначення частки меншості за умови послідовного придбання слід вважати такі:

  1. пряма частка меншості є пропорційною часткою всіх складових капіталу, відображених дочірнім підприємством, – залишок капіталу включатиме суми до придбання і після придбання;

  2. непряма частка меншості пропорційна лише частці капіталу дочірнього підприємства після придбання;

  3. загальна частка меншості консолідується.

Проблемою непослідовного придбання є те, що, по відношенню до придбання частки підприємства „Д1" підприємством „М", один з активів підприємства „Д1" є часткою в підприємстві „Д2". Тобто, коли підприємство „М" розглядає справедливу вартість компенсації, сплаченої за частки підприємства „Д1", воно розглядає не лише вартість підприємства „Д1", а й вартість підприємства „Д2".

У розділі 3 „Методологічні основи та організація процесу консолідації фінансових звітів" розкрито методологію консолідації фінансових звітів (балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал). Група не є юридичною одиницею, відокремленою від її учасників. Отже, група не матиме встановленого законодавством окремого самостійного обліку. Фінансові звіти групи мають базуватися на комплекті звітів, складених для узагальнення фінансових звітів групи підприємств. Як правило, це означає підготовку робочої таблиці.

У МСБО 27 „Консолідовані та окремі фінансові звіти" та П(с)БО 20 „Консолідована фінансова звітність" дату, на яку складається перший комплект консолідованої фінансової звітності, не визначено.

Автор обґрунтовує доцільність складання першого комплекту консолідованої фінансової звітності на дату придбання на підставі того, що материнське підприємство відображає свою інвестицію в дочірнє підприємство на дату придбання за собівартістю придбання (об'єднання), яка еквівалентна справедливій вартості сплаченої компенсації. Якщо вартість придбання (об'єднання) перевищує частку покупця в справедливій вартості чистих активів об'єкта придбання, визнається гудвіл. Якщо частка покупця в справедливій вартості чистих активів об'єкта придбання перевищує вартість придбання, то визнається негативний гудвіл. На дату придбання необхідно визнати ідентифіковані активи і зобов'язання дочірнього підприємства за справедливою вартістю. Згідно з МСФЗ 3 „Об'єднання бізнесу", таке визнання може привести до визнання активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань, які не знайшли відображення в облікових записах дочірнього підприємства. Наприклад, об'єднання бізнесу може привести до визнання нематеріальних активів, які не можна було визнавати в обліку дочірнього підприємства. Якщо материнське підприємство отримало контроль не над усіма чистими активами об'єкта придбання, на дату придбання слід визнати частку меншості.

Оскільки під час складання консолідованого балансу в МСФЗ 3 „Об'єднання бізнесу" та П(с)БО 19 „Об'єднання підприємств" не визначено, чи оцінювання активів дочірнього підприємства на дату придбання має бути здійснене в робочій таблиці для консолідації, чи в записах дочірнього підприємства, автором запропоновано більшість записів робити в рамках коригувань до робочої таблиці з таких причин: коригування для активів, таких як гудвіл і запаси, не дозволяються в дійсних записах дочірнього підприємства. Гудвіл не дозволено переоцінювати, оскільки це буде сума до визнання внутрішньогенерованого гудвілу, тоді як запаси не можуть бути записані до суми, яка перевищує собівартість; переоцінювання необоротних активів в облікових записах дочірнього підприємства означає, що дочірнє підприємство застосовує модель переоцінювання для цих активів.

Для підприємств, які оцінюють активи за собівартістю, активи дочірнього підприємства мають бути переоцінені в робочій таблиці для консолідації.

У дисертації визначено, що певні типи операцій можуть бути причиною змін у записах після дати придбання, а саме: знецінення гудвілу; зміни в оцінці об'єднання; дивіденди, оголошені або сплачені дочірнім підприємством до придбання; розподіл нерозподіленого прибутку до придбання.

У будь-який визначений звітний період деякі з цих операцій виявляться здійсненими в попередніх періодах, а деякі матимуть місце у звітний період. Записи до придбання за звітний період включатимуть поєднання записів до придбання на початок звітного періоду (записи до придбання на дату придбання скориговані на вплив усіх змін у капіталі до придбання на початок звітного періоду) і записів, пов'язаних зі змінами в капіталі до придбання поточного періоду.

Автор обґрунтовує доцільність урахування під час складання консолідованого звіту про фінансові результати кількох важливих моментів, які впливатимуть на процес підготовки звіту: придбання дочірнього підприємства впродовж року; внутрішньогрупового продажу запасів, їх залишків і нереалізованого прибутку; внутрішньогрупового продажу активів, інших, ніж запаси; частки меншості.

Консолідований звіт про рух грошових коштів групи, на думку автора, має охоплювати лише грошові потоки, зовнішні по відношенню до групи. Під час підготовки звіту про рух грошових коштів групи слід розглянути такі питання: внутрішні грошові потоки; дивіденди, сплачені за межі групи; грошові потоки асоційованих підприємств, які обліковуються методом участі в капіталі; грошові потоки, які виникають унаслідок придбання і продажу дочірніх підприємств.

У дисертаційній роботі автором запропоновано методики поетапного складання консолідованих фінансових звітів підприємств, об'єднаних методом придбання та злиття за допомогою робочої таблиці.

Важливими елементами запропонованих методик є окреслення послідовності процедур консолідації та врахування внутрішньогрупових операцій „знизу-вгору" та „згори-вниз" під час визначення окремих показників у процесі підготовки фінансових звітів окремих підприємств до консолідації та безпосередньо консолідації фінансових звітів.

Материнське підприємство може мати дочірні підприємства, які здійснюють свою діяльність в іншій країні. У більшості випадків фінансові звіти зарубіжного дочірнього підприємства підготовлені у валюті іншої країни. Щоб фінансові звіти, які відображають операції в іноземній валюті, були включені до консолідованих фінансових звітів материнського підприємства, треба перевести такі звіти у валюту, яка використовується материнським підприємством для консолідації.


 
 

Цікаве

Загрузка...