WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці - Курсова робота

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці - Курсова робота

Розробки автора впроваджено на приватному підприємстві − аудиторській фірмі „ФІНАУДИТ-Б.І." у формі методики консолідації фінансових звітів групи підприємств, яка складається з материнського та його дочірніх підприємств. Окрему частину цієї розробки складають: методика обліку внутрішньогрупових операцій та пов'язаних з ними внутрішньогрупових сальдо, нереалізованих прибутків та збитків, податку на прибуток та доходу від участі в капіталі дочірніх підприємств, балансової вартості інвестиції в дочірнє підприємство та частки меншості в чистих активах дочірнього підприємства; методика консолідації фінансових звітів групи в умовах зворотного придбання (Довідка № 52 від 1.07.05 р.).

Розробки автора впроваджено на підприємстві „Лабораторія Форт" у формі постановки методики поетапної консолідації фінансових звітів групи підприємств в умовах використання сучасних інформаційних технологій (Довідка № 87 від 14.07.05 р.).

Окремі пропозиції були враховані при підготовці П(с)БО 29 „Фінансова звітність за сегментами", а також включені для розгляду Методологічною радою з бухгалтерського обліку до проектів змін і доповнень національних П(с)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності", П(с)БО 12 „Фінансові інвестиції", П(с)БО 19 „Об'єднання підприємств" і П(с)БО 20 „Консолідована фінансова звітність" у частині обліку гудвілу, інвестицій, частки меншості, ідентифікованих активів і непередбачених зобов'язань з розкриттям (наведенням) відповідної інформації у фінансовій звітності та до проекту Методичних рекомендацій з організації бухгалтерського обліку доходів, витрат і зобов'язань звітних сегментів (Довідка № 34000-05/91 від 28.03.06 р.).

Окремі положення дисертаційної роботи використовуються при проведенні семінарів і тренінгів у Навчальному центрі Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (Довідка № 65 від 26.06.06 р.), а також у навчальному процесі Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ) при викладанні курсів „Фінансовий еккаунтинг" та „Міжнародний еккаунтинг". При викладанні курсу „Міжнародний еккаунтинг" застосовується методика переведення фінансових звітів дочірніх підприємств, складених в іноземній валюті, у валюту подання материнського підприємства, методика складання звітності групи за сегментами (Довідка № 9 від 2.02.07 р.).

Розробки автора впроваджено на підприємстві − ТОВ „СІТІ Інвест Буд" у частині впровадження моделі доходного підходу оцінювання вартості підприємства: методу дисконтування грошових потоків та методу економічної доданої вартості (Довідка № 144/09 від 24.09.07 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним закінченим науковим дослідженням. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто та опубліковані в наукових працях.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались і обговорювалися на багатьох науково-практичних конференціях, де отримали позитивну оцінку. Серед них: Міжнародна науково-практична конференція „Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання" (м. Луцьк, 30−31 травня 2003 р.); Всеукраїнська науково-методична конференція „Проблеми теорії й практики обліку, аудиту, аналізу та шляхи їх вирішення" (м. Севастополь, 6−8 травня 2003 р. ); XXVII Щорічний Конгрес Європейської асоціації бухгалтерів (м. Прага, 1−3 квітня 2004 р.); Міжнародна науково-практична конференція „Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі" (м. Львів, 2004 р.); Міжнародна науково-практична конференція „М. І. Туган-Барановський – видатний вчений-економіст. Спадщина та новації" (м. Донецьк, 20–21 січня 2005 р.); VІІІ Міжнародна науково-практична конференція „ Наука і освіта 2005" (м. Дніпропетровськ, 7–21 лютого 2005 р.); Міжнародна науково-практична конференція „Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції" (м. Київ, 2–22 квітня 2005 р.); Міжнародна конференція „Інтеграція системи обліку і аудиту в Європейський Союз, нові виклики та можливості" (м. Вільнюс, 6–7 жовтня 2005 р.); Міжнародна науково-практична конференція „Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти" (м. Полтава, 16–17 травня 2006 р.); Міжнародна науково-практична конференція „Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту та перспективи для України" (м. Київ, 19 травня 2006 р.); Міжнародний Форум бухгалтерів і аудиторів „Роль бухгалтерів і аудиторів в сучасному світі" (м. Київ, 7 грудня 2007 р.).

Публікації. Основні положення дисертації знайшли своє відображення в 50 наукових працях загальним обсягом 108,39 друк. арк. Серед них 1 особиста монографія обсягом 31,5 друк. арк., 1 підручник (у співавторстві), 2 навчальних посібники (у співавторстві), 33 статті у наукових фахових виданнях, 13 публікацій в інших наукових виданнях.

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 376 сторінок друкованого тексту, містить 37 таблиць на 24 сторінках, 30 рисунків на 14 сторінках, список використаних джерел із 274 найменувань на 27 сторінках, 20 додатків, розміщених на 247 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, проаналізовано стан наукової розробки проблеми, необхідність її дослідження, визначено мету, завдання, об'єкт, предмет та методи дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення одержаних результатів, їх апробацію та публікації результатів наукового дослідження.

У розділі 1 „Теоретичні та економіко-правові засади об'єднання підприємств і формування консолідованої фінансової звітності" розкрито економічну сутність та досліджено концептуальні основи об'єднання підприємств. Проведене дослідження показало, що ключовим поняттям для визначення „об'єднання підприємств" є організаційна форма об'єднання. Одна з можливих форм об'єднання – це власне злиття двох підприємств, коли одне автоматично приймає на свій баланс усі активи та зобов'язання іншого. Друга форма – це придбання акцій підприємства, що купується з оплатою коштами, акціями або іншими цінними паперами. У цьому випадку покупець нерідко домовляється з акціонерами підприємства, що купується, на індивідуальній основі. Третя можлива форма – це придбання частини або всіх активів підприємства, що купується. Ця ситуація відрізняється від попередньої тим, що права власності на активи обов'язково переходять від продавця до покупця, а кошти виплачуються підприємству, що купується, як юридичній особі, а не безпосередньо її акціонерам.

За характером впливу організаційних форм на структуру об'єднань можна виділити такі типи об'єднань:

1) юридичне об'єднання, за якого активи та зобов'язання одного підприємства передаються іншому підприємству і перше підприємство ліквідується або активи та зобов'язання обох підприємств передаються новому підприємству, а обидва попередні підприємства ліквідуються;

2) економічне об'єднання, за якого підприємства після об'єднання залишаються самостійними юридичними одиницями. Придбане підприємство набуває статусу дочірнього підприємства, а підприємство-покупець стає материнським. У результаті економічного об'єднання утворюється група підприємств.

Підставою для складання консолідованих фінансових звітів є наявність контролю. Консолідація фінансових звітів передбачає об'єднання окремих фінансових звітів двох і більше підприємств, з яких одне підприємство контролює інші. Фундаментальним концептуальним питанням є таке: чи у формі консолідованих звітів окреслюються право власності контролюючого підприємства − економічної одиниці, чи активи і зобов'язання економічної одиниці відображаються як єдине ціле. Дослідження показало, що основу консолідації фінансової звітності складають дві теорії капіталу: теорія права власності та теорія господарської одиниці.

Згідно з теорією права власності, у звітності виділяється право власності на економічну одиницю власника – контролюючого акціонера групи, зазвичай, це акціонери материнського підприємства. Таким чином, у звітності відокремлюються або виключаються частки в капіталі меншості акціонерів, а в консолідованих фінансових звітах показується основна частка акціонерів материнського підприємства (концепція пропорційної консолідації).


 
 

Цікаве

Загрузка...