WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці - Курсова робота

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці - Курсова робота

Об'єктом дослідження є процес обліку та аналізу діяльності групи підприємств як єдиної економічної одиниці.

Предметом дослідження є теорія й методологія консолідації та аналізу фінансової звітності групи підприємств як єдиної економічної одиниці відповідно до національних і міжнародних стандартів обліку.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення явищ і процесів господарської діяльності, теорія наукового пізнання. Методика дослідження ґрунтується на принципах і положеннях теорії ринкової економіки, наукових розробках з питань сучасної ринкової економіки. У процесі дослідження використовувалися діалектичний метод (при визначенні економічної сутності групи підприємств), історичний і системний підходи (при розгляді міжнародних підходів до консолідації фінансових звітів), методи індукції й дедукції, наукової абстракції (при розробленні методик консолідації фінансових звітів за П(с)БО), порівняльних характеристик (при розгляді методів обліку придбання та злиття), економіко-статистичні методи (при розрахунку показників прибутковості, платоспроможності, ліквідності, ефективності використання активів тощо) та ін.

Важливим джерелом дослідження, його інформаційною базою стали законодавчі та нормативні документи, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань економіки, інвестування, менеджменту, фінансів, планування, оцінювання, обліку й аналізу, статистична інформація, досвід роботи й практичні дані обліку та звітності холдингів України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні та наданні практичних рекомендацій з методології та організації обліку й аналізу діяльності групи як єдиної економічної одиниці.

вперше:

сформульовано концепції групи, консолідації фінансових звітів, що дасть змогу ідентифікувати тип об'єднання, визначити об'єкти та опрацювати методи бухгалтерського обліку;

визначено економічні та правові засади групи підприємств та консолідації фінансових звітів в Україні, що сприятиме розумінню розбіжностей у змісті нормативних актів при веденні обліку та складанні фінансової звітності учасників та консолідованої звітності групи як єдиної економічної одиниці;

розроблено та запропоновано методологію визначення прямої та непрямої частки меншості при послідовному та непослідовному придбанні підприємств, що дає змогу ідентифікувати такі об'єкти та визначає порядок їх відображення в процесі консолідації;

опрацьовано методологічну базу та розроблено методику складання консолідованого звіту про рух грошових коштів групи підприємств;

запропоновано методологічний інструментарій оцінювання вартості групи підприємств з використанням методів аналізу коефіцієнтів прибутковості, дисконтування грошових потоків, економічної доданої вартості, що дасть змогу розрахувати вартість капіталу групи підприємств та оцінити перспективу розвитку материнського підприємства і його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;

розроблено методику аналізу звітних сегментів групи підприємств у контексті консолідованих фінансових звітів, що уможливлює запровадження механізму оцінювання діяльності групи за реальними та потенційними ринками збуту продукції, місцями виробництва й безпосередньо видами бізнесу;

вдосконалено:

методику оцінювання й обліку інвестицій у дочірні підприємства за справедливою вартістю та історичною собівартістю, що забезпечує спрощення процедури складання консолідованих фінансових звітів;

методологічні засади обліку придбання та злиття для об'єднаних підприємств, що дасть змогу ідентифікувати об'єкти бухгалтерського обліку, порядок їх відображення в обліку, а також основні відмінності між ними;

процес консолідації фінансових звітів групи підприємств як єдиної економічної одиниці при поетапному та зворотному об'єднанні, що забезпечує врахування особливостей об'єднання підприємств, ідентифікацію їх в обліку та раціональну організацію обліку й складання консолідованої фінансової звітності;

процедуру врахування та коригування внутрішньогрупових операцій, пов'язаних з: продажем запасів і необоротних активів; реалізацією прибутків (збитків) під час продажу активу, який підлягає амортизації; переведенням активу зі складу запасів до складу необоротних активів; переведенням активу зі складу необоротних активів до складу запасів; внутрішньогруповими послугами та запозиченнями; внутрішньогруповими дивідендами, оголошеними і сплаченими після придбання, що сприятиме врахуванню всіх типів внутрішньогрупових операцій під час консолідації фінансових звітів;

методику консолідації фінансових звітів групи підприємств, об'єднаних методом придбання та злиття за П(с)БО 20 „Консолідована фінансова звітність", зокрема враховано всі типи внутрішньогрупових операцій та їх вплив на фінансовий результат дочірнього підприємства, податок на прибуток материнського та його дочірніх підприємств з метою розрахунку консолідованої суми податку та ін.;

порядок консолідації фінансових звітів в іноземній валюті групи підприємств, до складу якої входять материнське та його дочірні підприємства, з урахуванням міжнародного досвіду, зокрема часового методу та методу поточного курсу (чистих інвестицій), що сприятиме формуванню порівняльної інформації на міжнародному рівні;

порядок складання та подання консолідованих звітів групи підприємств в умовах диверсифікації діяльності, що дасть можливість консолідувати фінансові звіти підприємств групи, діяльність яких відрізняється від діяльності материнського підприємства;

методи аналізу консолідованих фінансових звітів на основі моделей оцінювання вартості групи підприємств з метою формування інформації про майбутній фінансовий стан, вартість капіталу юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;

методику визначення звітних сегментів групи підприємств, що дасть змогу врахувати всі показники для визначення звітних сегментів та уніфікувати сам процес визначення звітних сегментів;

одержали подальший розвиток:

підходи до аналізу законодавства Європейського Союзу, Міжнародних стандартів фінансової звітності з питань консолідації фінансової звітності з метою з'ясування відмінностей у положеннях бухгалтерського обліку та подальшої конвергенції;

методи фінансового аналізу консолідованих фінансових звітів групи підприємств, що сприятиме використанню отриманої інформації для оцінювання фінансового стану, результатів діяльності; ліквідності, платоспроможності, прибутковості юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретичних і практичних розробок, запропонованих у дисертації, в процесі здійснення діяльності групи підприємств, складання консолідованих фінансових звітів, а також при аналізі консолідованих фінансових звітів та оцінюванні вартості групи підприємств як єдиної економічної одиниці.

Розробки автора схвалені і рекомендовані до практичного застосування Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України у формі Методичних рекомендацій з трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСФЗ (розділ „Консолідація фінансових звітів", „Звітність за сегментами") (Довідка № 8775/17 від 30.07.03 р.).

Впровадження результатів розробок автора знайшло відображення в порівняльно-правовому дослідженні регулювання правовідносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та в Україні, проведеному фахівцями Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів (ФПБАУ) на замовлення Центру європейського та порівняльного права в частині: здійснення аналізу відповідності законодавства України acquits ЄС у сфері консолідації фінансових звітів; здійснення термінологічної експертизи та наукового редагування перекладу актів acquits ЄС у сфері консолідації фінансових звітів українською мовою; розробки глосарію термінів acquits communitarian у сфері консолідації фінансових звітів (Довідка № 132 від 16.12.04 р.).


 
 

Цікаве

Загрузка...