WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці - Курсова робота

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці - Курсова робота

21. Костюченко В.М. Методи обліку об'єднання підприємств / Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць. Вип. 5. − К.: КНЕУ, 2005. − С. 238−243 (0,33 друк. арк.).

22. Костюченко В.М. Методика обліку внутрішньогрупових операцій між об'єктами групи // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 206. − Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Т. 2. − С. 422−428 (0,3 друк. арк.).

23. Костюченко В.М. Облік інвестицій у дочірні підприємства // Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць. Вип. 7. − К.: КНЕУ, 2006. − С. 224−230 (0,31 друк. арк.).

24. Костюченко В.М. Облікова політика юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці // Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць. Спец. вип. − К .: КНЕУ, 2006. − С. 220−226 (0,3 друк. арк.).

25. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність при поетапному об'єднанні бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. − № 6. − С.12−16 (0,49 друк. арк.).

26. Костюченко В.М. Теоретичні аспекти класифікації внутрішньогрупових операцій // Облік і фінанси АПК. − 2006. − № 1. − С.125− 128 (0,2 друк. арк.).

27. Костюченко В.М. Consolidated financial statements: the similarities and differences between IFRS, Russian and Ukraine accounting standards // Вестник СевГТУ. Экономика и финансы. − Севастополь, 2006. − № 73. − С. 152−160 (0,51 друк. арк.).

28. Костюченко В.М. Внутрішній аудит у системі управління холдингом // Бухгалтерський облік і аудит − 2007. − № 2. − С.19−25 (0,54 друк. арк.).

29. Костюченко В.М. Метод економічної доданої вартості як інструмент оцінки та аналізу діяльності холдингу // Бухгалтерський облік і аудит. − 2007. − № 4. − С.19−23 (0,39 друк. арк.).

30. Костюченко В.М. Методичні підходи до консолідації звіту про рух грошових коштів групи // Бухгалтерський облік і аудит. − 2007. − № 6. − С.48−56 (0,74 друк. арк.).

31. Костюченко В.М. Аналіз консолідованих фінансових звітів групи підприємств за моделями оцінки // Вісник Нац. ун.-ту „Львівська політехніка": Зб. наук. праць. Вип. 577. − Львів, 2007. − С. 189−193 (0,4 друк. арк.).

32. Костюченко В.М. Організаційні аспекти впровадження інформаційної системи в холдингу // Бухгалтерський облік і аудит. − 2007. − № 8. − С.20−26 (0,51 друк. арк.).

33. Костюченко В.М. Концептуальні основи об'єднання підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 229. − Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. − Т.1.− С. 259−265 (0,31 друк. арк.).

34. Костюченко В.М. Консолідація фінансових звітів за умов диверсифікації діяльності // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 230. − Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. − Т.2. − С. 349−352 (0,3 друк. арк.).

35. Костюченко В.М. Правові та облікові основи консолідації фінансової звітності холдингу // Економіка: проблеми теорії та практики.: Зб. наук. праць. Вип.228. − Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. − Т.3. − С. 569−576 (0,4 друк. арк.).

36. Костюченко В.М. Аналіз і оцінка діяльності холдингу // Облік і фінанси АПК. − 2007. − № 6−7 (29−31).− С.115−123 (0,4 друк. арк.).

37. Костюченко В.М. Проблеми консолідації фінансових звітів в іноземній валюті при інтеграції до Європейського та світового простору // Экономические инновации: Сб. науч. работ. Вып. 27– Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2007. − С. 118−126 (0,5 друк. арк.).

Публікації в інших виданнях:

38. Костюченко В.М. Методика розрахунку податку на прибуток материнського підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці // Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: Міжнар. наук.-практич. конф. Луцьк, 30−31 травня 2003 р. − Луцьк, 2003. − С. 163−165 (0,3 друк. арк.).

39. Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО: методичні рекомендації / О.Г. Величко, С. Голов, В. Костюченко та ін.; За заг. ред. С.Ф. Голова. − Вінниця: Консоль, 2003. − 362 с. (загальний обсяг − 29,8 друк. арк., особисто автору належить – 7,2 друк. арк.: Розділ 2.6. Звітність за сегментами; Розділ 3. Консолідація фінансових звітів; Додаток 2. Ілюстрація консолідації фінансових звітів у відповідності до МСБО. Автором запропонована методика консолідації фінансових звітів, методика підготовки інформації про звітні сегменти за МСФЗ).

40. Golov S., Kostyuchenko V. Consolidated Financial Statements in Ukraine: The Requirement of the Time // 27 Annual Congress of the European Accounting Association, April 1− 3, 2004. − Prage: Collected Abstracts. − P. 250− 251 (0,01 друк. арк.).

41. Костюченко В.М. Вплив методів обліку гудвілу на показники фінансової звітності // Проблемы теории и практики учета, аудита, анализа и пути их решения: Всеукраинская науч.-метод. Конф. 6-8 мая 2002. − С.26–28 (0,2 друк. арк.).

42. Костюченко В.М. Консолідація фінансової звітності підприємств, об'єднаних шляхом злиття // Вісник Львів. Комерц. Академії: Зб. наук. праць. Серія Економічна. Вип.16. – Львів: Львів. комерц. академія, 2004. − С. 282 −286 (0,3 друк. арк.).

43. Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України: Порівняльно-правове дослідження регулювання правовідносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та в Україні; За наук. ред. С. Голова. – К.: „АРТ- МЕДІА", 2005.–584 с. (загальний обсяг − 36,5 друк. арк., особисто автору належить – 6,7 друк. арк.: Розділ 1.1.3.4. Консолідована фінансова звітність; 1.1.4.2. Аналіз рівня гармонізації законодавства держав−членів ЄС у сфері консолідації фінансової звітності; 1.2.3. Порівняльний аналіз законодавства України, МСФЗ та acquis communautaire ЄС щодо консолідованої звітності; Глосарій основних термінів, наведених у Четвертій та Сьомій Директивах. Автором досліджуються питання аналізу рівня гармонізації законодавства держав−членів ЄС у сфері консолідації фінансової звітності, порівняльний аналіз законодавства України, МСФЗ та acquis communautaire ЄС щодо консолідованої звітності).

44. Костюченко В.М. Класифікація внутрішньогрупових операцій з метою обліку // Наука і освіта'2005: VIII Міжнар. наук.-практич. конф. Дніпропетровськ, 7–21 лютого 2005 р. − Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. − Т. 82: Облік і аудит. − С. 9−12 (0,2 друк. арк.).

45. Костюченко В.М. Гармонизация консолидированной финансовой отчетности в соответствии с законодательством ЕС // Accounting and audit system integration into European Union Area, new challenges and opportunities: Іnternational conference. Vilnius, 6–7 October 2005. − Vilnius, 2005. – P. 123−133. (0,7 друк. арк.).

46. Костюченко В.М. Відображення інвестицій в дочірні підприємства у фінансових звітах // М.І. Туган-Барановський – видатний вчений-економіст. Спадщина та новації: Міжнар. наук. – практич. конф. Донецьк, 20–21 січня 2005 р. − Донецьк: Дон дует, 2005. − Т.3. − С. 39−41 (0,7 друк. арк.).

47. Костюченко В.М. Консолідація фінансової звітності в умовах міжнародної інтеграції // Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції: Міжнар. наук.-практич. конф. Київ, 20−22 квітня 2005 р. − К.: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2005. − Ч. 1 − С. 51−54 (0,14 друк. арк.).

48. Костюченко В.М. Оцінка вартості групи підприємств // Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти: Міжнар. наук.-практич. конф. Полтава, 16–17 травня 2006 р. − Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. − Ч. 1. – С. 220−222 (0,1 друк. арк.).

49. Костюченко В.М. Роль внутрішнього аудиту в забезпеченні конкурентноздатності холдингу // Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту для України: Міжнар. наук.–практич. конф. Київ, 19 травня 2006 р. − К.: КНЕУ, 2006. − С. 92− 94 (0,12 друк. арк.).

50. Костюченко В.М. Методи обліку інвестицій в дочірні підприємства: необхідність конвергенції з міжнародними стандартами фінансової звітності // Між нар. форум бухгалтерів і аудиторів „Роль бухгалтерів і аудиторів в сучасному світі".− К.: ФПБАУ, 2007. − С.161−167 (0,3 друк. арк.).

АНОТАЦІЯ

Костюченко В.М. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. − Рукопис.


 
 

Цікаве

Загрузка...