WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві - Курсова робота

Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві - Курсова робота

3. Відображення операцій по безоплатній передачі основних засобів

Списано безоплатно передані іншим юридичним особам об'єкти основних засобів за залишковою вартістю

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби"

Списано суму нарахованого зносу по переданих об'єктах

131 "Знос основних засобів"

Те саме

Відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до залишкової вартості переданих об'єктів (у разі передачі виробничих основних запасів)

976 "Списання необоротних активів"

641 "Розрахунки за податками"

4. Відображення операцій по передачі основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

Списано передані об'єкти основних засобів за залишковою вартістю

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

10 "Основні засоби"

Списано нараховану суму зносу по переданих об'єктах

131 "Знос основних засобів"

Те саме

Зараховано різницю між залишковою вартістю переданих об'єктів і справедливою вартістю інвестицій

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

2.4 Оренда основних засобів

Оренда - це засноване на договорі термінове платне користування майном, необхідним орендарю для здійснення ним підприємницької діяльності.

Оренда може бути операційною та фінансовою. Фінансова оренда - це оренда, яка передбачає передачу всіх ризиків та вигід, пов'язаних з правом користування та володіння активами. Оренда вважається фінансовою, якщо:

- орендар набуває права власності на орендовані активи після закінчення строку оренди;

- орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

- строк оренди становить більшу частину строку корисного використання об'єкта оренди [22].

Оперативна оренда – це договір, у результаті укладання якого орендар отримує у платне користування від орендодавця майно на строк, менший строку, за який амортизується 90% вартості об'єкта оренди, визначеної на день укладання договору. Після закінчення строку договору оперативної оренди об'єкт оренди підлягає поверненню власнику і може бути повторно, за договором, переданий у користування орендарю.

Фінансова оренда – це договір, у результаті укладання якого орендар на своє замовлення отримує в платне користування від орендодавця об'єкт оренди на строк, не менший строку, за який амортизується 60% вартості об'єкта оренди, визначеної в день укладання договору [18]. Після закінчення строку договору фінансової оренди орендований об'єкт переходить у власність орендаря або викуповується ним за залишковою вартістю.

Майно, передане за договором оперативної оренди, залишається на балансі орендодавця. У орендаря таке майно обліковується поза балансом. Майно, передане за договором фінансової оренди, зараховується на баланс орендаря. Передачу і повернення орендованого об'єкта оформляється актом приймання-передачі.

При оперативній оренді орендар відображає отриманий об'єкт за дебетом позабалансового рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" за вартістю, зазначеною в контракті. Орендна плата відображається в складі витрат звітного періоду за дебетом рахунків 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут". При поверненні об'єкта оренди він списується з кредиту позабалансового рахунку 01.

При фінансовій оренді орендар відображає отриманий об'єкт у складі основних засобів і нараховує по ньому амортизацію.

Товариство, яке бере в оренду основні засоби, що належить комунальному підприємству, має обов'язково вирішувати питання щодо покриття витрат на роботи, пов'язані з відновленням орендованого майна, оскільки воно має обліковуватися на балансі орендодавця, який і повинен нараховувати амортизацію.

Проте власник майна не може її використовувати для відновлення об'єктів, бо нараховану суму він має відносити не на витрати, а на зменшення статутного капіталу.

Не може взяти на себе покриття витрат на відновлювальні роботи і орендар, оскільки для цього він має отримувати значні суми прибутків від операційної діяльності.

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів за вартістю об'єкта оренди є фінансовими витратами і відображається в фактично отриманій сумі, що відноситься до звітного періоду на субрахунку 952 "Інші фінансові витрати". Кредиторська заборгованість перед орендарем обліковується за кредитом субрахунку 531 "Зобов'язання з фінансової оренди". Заборгованість, що буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу переоформлюється на поточну: дебет субрахунку 531 "Зобов'язання з фінансової оренди" і кредитом субрахунку 612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті".

Оперативна оренда (лізинг) - це господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, який не Перевищує строк їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням цих засобів їх власнику після закінчення строку оренди [17].

Фінансова оренда (лізинг) - це господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних засобів з метою наступної їх передачі в користування орендарю на строк, який не перевищує строку повної амортизації таких засобів, з обов'язковим наданням права власності на ці основні засоби орендарю після закінчення строку оренди [14].

Облік операцій по оперативній оренді. Передача і повернення об'єкта оренди оформляється актом приймання-передачі. Орендодавець зданий в оренду об'єкт основних засобів продовжує обліковувати на рахунку 10 "Основні засоби", тільки переміщує його інвентарну картку в окремий розділ картотеки. Орендар прийняті в оренду основні засоби зараховує на за балансовий рахунок 01 "Орендовані необоротні активи" за балансовою вартістю орендодавця, зазначену у договорі оренди, із збереженням інвентарних номерів орендодавця. Регістрами аналітичного обліку служить копія інвентарної картки орендодавця (або виписка з інвентарної книги), що додається до акта приймання-передачі. У разі повернення орендодавцю раніше прийнятих в оренду об'єктів орендар списує їх з за балансового рахунка 01 "Орендовані необоротні активи".

По переданих в оперативну оренду основних засобах орендодавець протягом строку оренди щомісячно нараховує амортизацію з відображенням на дебеті рахунка 23 "Виробництво" (окремий субрахунок для обліку витрат по орендних послугах) у кореспонденції з кредитом рахунка 131 "Знос основних засобів".

Наприкінці місяця витрати, відображені на дебеті рахунка 23 "Виробництво", списують з кредиту цього рахунка на дебет рахунка 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг". При визначенні розміру орендної плати за орендовані нежитлові приміщення керуються Законом України "Про оренду державного майна" від 14.03.95 № 98 (п. 2, ст. 1), Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.95 № 786, роз'ясненнями Фонду Держмайна України "Відносно утримання і використання плати за оренду державного майна" від 15.02.95 №10-22- 8412 та ДПА України "Про витрати орендаря" від 07.12.98 № 14460 /ІО/15,-1117.

Орендна плата, як правило, включає: амортизаційні відрахування на повне відновлення орендованого майна, частку прибутку (орендний процент), який одержує орендодавець за передане в оперативну оренду майно, і податок на додану вартість.

Відповідно до п. З Методики в орендну плату не входять оплата послуг, які згідно з договором зобов'язується надати орендодавець, а також витрати на утримання орендованого майна і витрати, пов'язані з відшкодуванням витрат орендодавця по сплаті податку на землю. Відповідно до ст. 2 Закону України "Про плату за землю" від 19.09.96 № 378 платниками земельного податку є власники землі і землекористувачі. Оскільки власником землі або землекористувачем є орендодавець приміщень, він і є платником податку на землю.


 
 

Цікаве

Загрузка...