WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 ""Витрати"". Вимоги до визначення та оці - Курсова робота

"Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 ""Витрати"". Вимоги до визначення та оці - Курсова робота

Відповідальність щодо документації та фінансової звітності, наданої для аудиторської перевірки, несе керівництво підприємства. До обов'язків аудиторського підприємства „СТАВР" входить надання висновку про достовірність та відповідність вимогам законодавства цієї документації та звітності на основі проведеного аудиту.

Під час аудиту проведено дослідження шляхом вибіркової перевірки обґрунтованості сум та інформації, наведеної у звітності підприємства, а також здійснено оцінку відповідності застосованих принципів обліку вимогам законодавчих та нормативних документів щодо організації бухгалтерського обліку, чинних протягом періоду перевірки.

В результаті проведеної аудиторської перевірки отримано достатню кількість аудиторських доказів, які забезпечують розумну основу для формування аудиторського висновку.

Під час перевірки було встановлено, що первинна документація, яка стосується доходів підприємства, на підприємстві не має відхилень від записів в регістрах бухгалтерського обліку. Вказані в обліковому регістрі суми і місяці, до яких вони відносяться співпадають з первинними документами та містять всі необхідні реквізити.

Ми підтверджуємо, що надана інформація дає дійсне та повне уявлення про формування і розподіл доходів підприємства суб'єкта перевірки.

Бухгалтерський облік доходів підприємства відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Звітність складена за дійсними даними бухгалтерського обліку та достовірно відображає у всіх аспектах доходів і витрати діяльності підприємства , що перевіряється, станом на 15 квітня 2006 р. за результатами операцій за період з 1 січня 2006 р. по 31 березня 2006 р.

Директор АП „ Eco Plast"______________

Сертифікат аудиторської серії А № 35465768

ВИСНОВКИ

В даній курсовій роботі я розглядав методичні засади формування в бухгалтерському обліку та аудиту, інформацію про доходи підприємства. Виходячи з бухгалтерського обліку я побачив різновиди доходів, їх класифікацію для подання у Звіті про фінансові результати. Перечислив суми, які не відносяться до доходів. Розглянув синтетичний облік рахунків та субрахунків 7-го класу

Доходи у бухгалтерському обліку поділяються на:

 • доход від надзвичайних подій;

 • доход від звичайної діяльності.

Всі доходи обліковуються на рахунку класу 7. На рахунку класу 7, крім рахунку 76 "Страхові платежі", протягом звітного періоду по кредиту відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів, що включені до ціни продажу, по дебету – щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів, щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати". Одна з приємних можливостей для підприємств різних форм власності. Майже всі страхові платежі можна віднести на валові розходи, законним шляхом.

Дані по рахунках 70 – 75 ведеться журнал-ордер №11, а по рахунку 79 "Фінансові результати" – журнал-ордер №15. Це свого роду інформаційні носії з певним переліком цифр, правильне розуміння яких дозволить прийняти правильні управлінські рішення та робити правильні аудиторські висновки.

Для податкових органів і підприємств великий інтерес становить оподатковуваний прибуток, оскільки від цього залежить сума податку на прибуток, а відповідно і сума чистого прибутку.

Чистий прибуток є одним із найважливіших економічних показників, що характеризують кінцеві результати діяльності підприємства. Чистий прибуток використовують відповідно до статуту підприємства. За його рахунок інвестують виробничий розвиток, виплачують дивіденди акціонерам підприємства, створюють резервні і страхові фонди тощо.

При аудиті доходів і витрат діяльності проводяться дослідження виробничої діяльності підприємства з метою виявлення резервів для збільшення випуску продукції, поліпшення її якості, зниження собівартості продукції та підтвердження відображених в бухгалтерському обліку витрат за звітний період.

В ході аудиторського дослідження доходу підприємства було досягнуто поставлену мету, а саме:

- встановлено відповідність бухгалтерського обліку доходів підприємства встановленим законодавчим і нормативним вимогам, а також обліковій політиці підприємства;

- встановлено достовірність первинних документів щодо відображення, достовірності списання витрат діяльності, повноти і своєчасності відображення наведених в них даних в зведених документах і облікових регістрах;

- встановлено достовірність інформації щодо доходів підприємства, наведеної у звітності господарюючого суб'єкта.

Отже в результаті проведеної аудиторської перевірки було отримано достатню кількість аудиторських доказів, які забезпечили розумну основу для формування аудиторського висновку. Звітність підприємства була складена за дійсними даними бухгалтерського обліку та достовірно відображає у всіх аспектах доходу підприємства , що перевіряється, станом на 15 квітня 2006р. за результатами операцій за період з 1 січня 2006р. по 31 березня 2006 р.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Закон України " Про аудиторську діяльність"від 22 квітня 1993р.

№3125-ХІІ

 1. Положення ( стандарти) бухгалтерського обліку 15 "Доходи",

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня

2000р. №92

 1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій

підприємств і організацій, затверджена Наказом міністерства

фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

 1. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К. : Вища шк. – Знання, 2003. –

574с.

 1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник 2-е вид.–Жит.: ПП., "РУТА" , 2003, -

672с.

6. Давидов Г.М. Аудит:Підручник. – К. : Знання, 2004.— 511с.

7. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація.— К.: 2002.—402 с.

8. Зубілевіч С.Я, Голов С.Ф. Основи аудиту. К.: Либідь, 2003. – 267 с.

9. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навч. посіб.— Львів:

"Новий-Світ-2000", 2003. — 504с. 12 Рудницкий В.С. Методологія

і організация аудиту.— Тернопіль, 2001.— 192с.

10. Савченко В.Я. Аудит: Навч. Посіб. – К .: КНЕУ, 2004. – 322с.

11. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб.— К.: Знання-Прес, 2003.— 233 с.

12. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит. Навчальний посібник. –

К.: Міленіум, 2003. – 466с.

13. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник //за ред. Бутинця

Ф.О. – Житомир – 2003. – 672 с.

14. Пушкар М. Фінансовий облік. Підручник –Тернопіль: Карт-бланш–

2003. –628 с.

15. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства.

Навчальний посібник, К.: "Знання" – 2004. – 654с.

16. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за

вимогами національних стандартів України. Навчальний

посібник, К.: Кондор – 2003. – 614 с.

17. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового

підприємства. Навчальний посібник, К.: "Знання" – 2003. – 485 с.

 1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємства

України. Підручник – К.: "А.С.К." – 2004. – 784 с.

 1. Шубіна С.В. Конспект лекцій з курсу "Економічний аналіз" для

студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання. –Харків: ХФ УАБС–

2003.– 118 с.

 1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і

господарчих операцій підприємств і організацій. Інструкція про

застосування. Нова редакція – Х.: Курсор, 2003. – 73-99 с. ,

 1. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навч.-практ.

посіб. / За ред. С.Ф. Голова. — Д.: ТОВ "Баланс-Клуб", 2003. — 768 с

 1. Пархоменко В.М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні.

Коментарі. — Луганськ: Футура: ДСД "Лугань", 2002. — Ч. 3. — 464 с

 1. Кузьмінський А.М., Кузьмінський ЮА. Теорія бухгалтерського обліку:

Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 288 с

 1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К., 2003.

692 с.

 1. Паршин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: Навч.

посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. — 245 с

 1. Періодичні видання: "Бухгалтерський облік і аудит", "Баланс",

"Головбух", "Все про бухгалтерський облік", "Вісник бухгалтера і

аудитора України"


 
 

Цікаве

Загрузка...