WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 ""Витрати"". Вимоги до визначення та оці - Курсова робота

"Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 ""Витрати"". Вимоги до визначення та оці - Курсова робота

Програму аудиту формування фінансових результатів наведено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 Програма аудиту формування фінансових результатів

пор.

Етап перевірки

Джерела інформації для отримання аудиторських доказів

Необхідні аудиторські процедури

Методи аудиторської перевірки

1

2

3

4

5

1

Перевірка формування фінансових результатів

Наказ про облікову політику, договори, накладні, акти виконаних робіт, виписки банку, рішення, журнали-ордери, розрахунок амортизаційних відрахувань, відомості про нарахування заробітної плати, документи на списання виробничих запасів

1. Встановити відповідність законодавству визначення доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) звітного періоду.

2. Вивчити договори, які передбачають продаж, та порівняти відображені в них дані з даними первинних документів, які підтверджують факт реалізації з метою встановлення їх узгодженості.

3. Здійснити звірку даних Відомості про реалізацію з даними, відображеними на доходних рахунках з метою підтвердження їх відповідності.

4. Встановити відповідність методу визначення собівартості на підприємстві встановленому наказом про облікову політику.

5. Підтвердити дані розрахунків фактичної собівартості готової продукції (робіт, послуг).

6. Вивчити перелік витрат, які на підприємстві відносять до адміністративних та витрат на збуті підтвердити їх відповідність законодавчо визначеним.

7. Визначити види доходів, які підприємство визначає як інші операційні та перевірити правильність, повноту та своєчасність відображення їх в обліку.

8. Встановити наявність підтверджувальних первинних документів по витратах, які включаються до іншої операційної діяльності;

9. Вибірковою перевіркою перерахувати такі види витрат, як курсові різниці, штрафи, пені, неустойки

Логічна, юридична, формальна, арифметична перевірки

2

Перевірка порядку визначення фінансового результату від фінансових операцій

Інвестиційні проекти, договори про інвестиційну та спільну діяльність, кредитні договори, протоколи зборів акціонерів

1. Визначити основні види доходів, які підприємство одержує від фінансової діяльності, а саме: встановити наявність документів, що підтверджують право здійснення такої діяльності.

2. Перевірити наявність та порядок оформлення документів, які підтверджують доходи від фінансової діяльності.

3. Здійснити вибірковий перерахунок таких доходів та витрат, як відсотки за кредит, дивіденди.

4. Перевірити правильність відображення та зміст витрат від участі в капіталі

Юридична, взаємна, візуальна перевірки

3

Перевірка формування фінансового результату від іншої звичайної діяльності

Договори на продаж необоротних активів, акти приймання-передачі, рішення загальних зборів акціонерів, регістри обліку

1. Встановити правомірність здійснення окремих операцій, які формують фінансовий результат від іншої звичайної діяльності.

2. Перевірити наявність, відповідність даних документів, які підтверджують доходи та витрати від іншої звичайної діяльності.

3. Встановити правильність відображення в бухгалтерському обліку результатів іншої звичайної діяльності

Арифметична, формальна, логічна, юридична, взаємна перевірки

5

Перевірка формування фінансових результатів від надзвичайних подій

Договори із страховими організаціями, акти ліквідації, акти на списання, акти інвентаризацій, регістри обліку

1. Вивчити доходи та витрати, які підприємство визначає як отримані від надзвичайних подій, та встановити їх відповідність законодавчо визначеним.

2. Перевірити порядок відшкодування витрат від надзвичайних подій.

3. Здійснити перерахунок суми витрат від надзвичайних подій та перевірити їх відповідність сумі, відображеній у Звіті про фінансові результати.

4. Перевірити повноту, правильність та своєчасність відображення в обліку доходів та витрат від надзвичайних подій

Арифметична, формальна, логічна, юридична, взаємна перевірки

Рис. 2.2 Схема проведення аудиту формування прибутку

2.2 Аудит розподілу та перерозподілу прибутку підприємства

Аналіз розподілу чистого прибутку. Порядок визначення суми чистого прибутку. Методика його факторного аналізу. Чистий прибуток є одним із найважливіших економічних показників, що характеризують кінцеві результати діяльності підприємства. Кількісно він становить різницю між сумою прибутку до оподаткування і сумою внесених у бюджет податків з прибутку, економічних санкцій та інших обов'язкових платежів підприємства, які покривають за рахунок прибутку (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 Визначення суми чистого прибутку

Показник

Сума, тис. грн.

Частка в прибутку до оподаткування, %

1.01.04

1.02.04

+,-

1.01.04

1.01.04

+, -

Прибуток звітного періоду до оподаткування

Податки з прибутку

15 752

3 952

17 050 4 400

+1 298 +448

100,0 25,08

100,0 25,8

+0,72

В тому числі: податок на прибуток

економічні санкції за платежами в бюджет

3 552

400

3 845 555

+293 +155

22,55 2,55

22,55 3,22

+0,72

Чистий прибуток звітного періоду (п. 1 - п. 2)

11 800

12 650

+850

74,91

74,19

-0,72

Дані табл. 2.2 показують, що сума чистого прибутку збільшилась у звітному періоді на 850 тис. грн., або на 7,2 %. Його величина залежить від факторів зміни прибутку до оподаткування і факторів, що визначають частку чистого прибутку в його загальній сумі, а саме від частки податків, економічних санкцій і т. ін. (рис. 2.2). Щоб визначити зміну суми чистого прибутку за рахунок факторів першої групи, необхідно зміну загальної суми прибутку за рахунок кожного фактора помножити на планову (базову) частку чистого прибутку в його загальній сумі:

∆ЧП = ∆Пхі * ЧЧП0 (2.1)

Зміну чистого прибутку за рахунок другої групи факторів, розраховують множенням приросту частки і-го фактора (податків, санкцій, відрахувань) у загальній сумі прибутку до оподаткування на її фактичну величину у звітному періоді:

∆ЧП = П1 * (- ∆Чхі) (2.2)

Рис. 2.2 Структурно-логічна модель факторного аналізу формування чистого прибутку

А в загальному погляді це буде виглядати інакше. Бо кожне підприємство спрямовує діяльність своїх бухгалтерів на зменшення суми нерозподіленого прибутку. Аудитори це розуміють і в свою чергу допомагають підприємствам скривати свої доходи. Бо аудитор знає де в активних рахунках балансу можна його заховати, або законним шляхом зменшити суму доходу, віднести його на валові розходи.

Ефективність функціонування підприємства залежить не лише від обсягу одержуваного прибутку, а й від характеру його розподілу. Порядок його розподілу показано на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Загальна схема розподілу прибутку

Із нього видно, що одна частина прибутку у вигляді податків і зборів надходить до бюджету держави й використовується на потреби суспільства, а інша частина залишається в розпорядженні підприємства і використовується на виплату дивідендів акціонерам підприємства, на розширення виробництва, створення резервних фондів і т. ін.

Акціонери і працівники зацікавлені у збільшенні їхньої частки у використанні прибутку.

Проте якщо держава обкладає підприємства дуже високими податками, то це не стимулює розвитку виробництва, у зв'язку з чим скорочується обсяг випуску і реалізації продукції і зменшується надходження коштів до бюджету. Те саме може статися, якщо всю суму прибутку використати на виплату дивідендів акціонерам підприємства. У цьому разі в перспективі зменшиться виробництво продукції, оскільки не оновлюватимуться основні виробничі фонди, скоротиться власний виробничий капітал, що в кінцевому підсумку може стати причиною банкрутства підприємства. Якщо ж зменшується частка дивідендних виплат у використанні прибутку, то це, у свою чергу, призведе до зниження інвестиційної привабливості підприємства. Тому на кожному підприємстві має бути знайдено оптимальний варіант розподілу прибутку. Велику роль у цьому має відіграти аналіз господарської діяльності.

Для аналізу використовують закон про податки і збори, які вилучають у бюджет, інструктивні й методичні вказівки Міністерства фінансів України, Статут підприємства, а також дані фінансової звітності ф. № 2 "Звіт про фінансові результати", ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів", ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності", дані статистичної звітності ф. № 1-ПП "Звіт про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду податку", декларації про податок на прибуток підприємства, на доходи тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...