WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу фінансової звітності підприємства - Курсова робота

Методичні аспекти аналізу фінансової звітності підприємства - Курсова робота

Коефіцієнтний аналіз

Показники майнового стану

Коефіцієнт зносу основних засобів

;

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Частка оборотних виробничих коштів

За показниками майнового стану можемо зробити наступні висновки: рівень фізичного та морального зносу становить на початок періоду 17%, на кінець періоду 18%. Коефіцієнт оновлення основних засобів показує, що вартість основних фондів збільшилась на 7% у порівнянні з даними на початок та на кінець періоду. Частка мобільних виробничих фондів у валюті балансу складає 39% на початок періоду та 45% на кінець періоду.

Показники ділової активності

Коефіцієнт оборотності обігових коштів

Коефіцієнт оборотності запасів

Період обороту запасів (днів)

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

За даними розрахунків, робимо такі висновки: на одиницю обігових коштів припадає 0,46 виручки на початок періоду та 0,5 на кінець періоду; кількість оборотних коштів, інвестованих у запаси становить 0,65 на початок періоду та 0,48 на кінець періоду; період обороту запасів, протягом якого запаси трансформуються в кошти дорівнює 561 день на початок періоду та 760 днів на кінець періоду; на початок періоду виручка перевищує середню дебіторську заборгованість у 2,7 рази, а на кінець періоду у 3 раз.

Показники рентабельності

Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком

Рентабельність власного капіталу

Рентабельність реалізованої продукції

Період окупності власного капіталу

На одиницю інвестованих в активи коштів припадає 4% чистого прибутку на початок періоду та 7% на кінець періоду. На одиницю власного капіталу припадає 12% прибутку на початок періоду та 20% прибутку на кінець періоду.

На одиницю виручки припадає 25% чистого прибутку на початок періоду та 36% на кінець періоду.

Період окупності власного капіталу дорівнює 7,6 років на початок періоду та 5,05 років на кінець періоду, що показує позитивні тенденції в діяльності підприємства, тобто період, за який кошти інвестовані в активи будуть компенсовані чистим прибутком, зменшується.

Показники фінансової стійкості

Показник власних обігових коштів

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Показник фінансової стійкості

Оборотні активи, що фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов`язань дорівнюють 3690,13 на початок періоду та 4000,84 на кінець періоду. Частка запасів, тобто матеріальних виробничих активів у власних обігових коштах становить 5% на початок періоду та 3% на кінець періоду. Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов`язання за рахунок власних активів і дорівнює 0,39 на початок періоду та 0,38 на кінець періоду. Частка стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі становить на початок періоду 80% та 82% на кінець періоду.

Показники ліквідності (платоспроможності)

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності, характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року і дорівнює 2,04 на початок періоду та 2,51 на кінець періоду. На одиницю термінових боргів припадає 1,003 одиниць найбільш ліквідних активів на початок періоду та 1,16 одиниць на кінець періоду. Готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість становить 38% на початок періоду та 29% на кінець періоду.

Висновок

В умовах ринкових відносин, з розвитком різних форм власності, розширення кола користувачів бухгалтерської інформації, все більшого значення набуває фінансова звітність. Підприємство в тій чи іншій мірі потребує додаткових джерел фінансування. А для того щоб привернути увагу кредиторів та інвесторів необхідно їх об'єктивно інформувати про свою фінансову діяльність. А це можна зробити з допомогою фінансової звітності.

Зміст фінансової звітності забезпечує задоволення потреб користувачів в інформації, що необхідна для:

прийняття рішень щодо придбання, продажу та володіння цінними паперами;

прийняття рішень щодо участі в капіталі підприємства;

оцінки якості управління;

оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;

оцінки забезпеченості зобов'язань підприємства;

визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

регулювання діяльності підприємства;

прийняття інших рішень.

Для того, щоб оцінити поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, необхідно здійснити фінансовий аналіз. Він є методом оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності. Його завдання - визначити якісно фінансовий стан, з'ясувати можливості підвищення ефективності функціонування підприємства за допомогою раціональної фінансової політики; оцінити напрями розвитку підприємства, виходячи з потреби у фінансових ресурсах.

Міжнародна практика розробила певні методи аналізу фінансового стану, які ґрунтуються на різноманітних абсолютних та відносних типових показниках, що дають можливість не тільки проводити аналіз статей балансу підприємства, але й порівнювати підприємства окремої галузі господарства або таких, що займаються аналогічними видами діяльності. Такі співставлення звичайно проводяться не тільки за звітний період, але і за ряд років, що відображає доволі тривалий період діяльності підприємства. Це дозволяє визначати тенденції розвитку підприємства на перспективу, що мас велике значення в практичній діяльності, оскільки підприємства здійснюють як довгострокове, так і середньострокове та поточне планування своєї діяльності.

Список використаної літератури

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", від 16 липня 1999 року;

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати".

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".

 4. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник. - К.: Знання, 2004.

 5. Бухгалтерський облік (теорія): Навчальний посібник / Михайлов М.Г., Глушаченко А. І, Гончар В.П., Болмат Г.А. - К.: ЦУЛ, 2007.

 6. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / Сопко В., Гуцайлюк З., Щирба М., Бенько М. - Тернопіль: Астон, 2005.

 7. Власова Н.О., Круглова О.А., Безгінова Л.І. Фінанси підприємств. - К.: ЦУЛ, 2007.

 8. Партин Г.О. Фінанси підприємств: навчальний посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006.

 9. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2006.

 10. Фінанси підприємств: Підручник / Під. ред. А.М. Поддєрьогіна. - 3-є вид., перероб. та доп. - К.: ЦУЛ, 2000.

 11. www.pro-u4ot. info

 12. www.zakon. rada.gov.ua


 
 

Цікаве

Загрузка...