WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу фінансової звітності підприємства - Курсова робота

Методичні аспекти аналізу фінансової звітності підприємства - Курсова робота

2.5

Чистий обіговий капітал розраховується як різниця між обіговими активами підприємства та його поточними зобов'язаннями.

2.6

Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості та незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта платоспроможності (автономії); коефіцієнта маневреності власного капіталу.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність.

2.7

2Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних коштів і характеризує залежність підприємства від залучених коштів.

2.8

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в обігові кошти, а яка - капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення чистого обігового капіталу до власного капіталу.

2.9

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства.

Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта обіговості активів; коефіцієнта обіговості дебіторської заборгованості; коефіцієнта обіговості кредиторської заборгованості; тривалості обертів дебіторської та кредиторської заборгованостей; коефіцієнта обіговості основних засобів (фондовіддачі); коефіцієнта обіговості власного капіталу.

Коефіцієнт обіговості активів обчислюється як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої величини підсумку балансу підприємства і характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їх залучення.

2.10

Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини дебіторської заборгованості і показує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

2.11

Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини кредиторської заборгованості й показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству.

2.12

Термін погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей розраховується як відношення тривалості звітного періоду до коефіцієнта обіговості дебіторської або кредиторської заборгованості й показує середній період погашення дебіторської або кредиторської заборгованостей підприємства.

Коефіцієнт обіговості основних засобів (фондовіддача) розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості основних засобів. Він показує ефективність використання основних засобів підприємства.

2.13

Коефіцієнт обіговості власного капіталу розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини власного капіталу підприємства і показує ефективність використання власного капіталу підприємства.

2.14

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їх використання.

Аналіз рентабельності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта рентабельності активів; коефіцієнта рентабельності власного капіталу; коефіцієнта рентабельності діяльності; коефіцієнта рентабельності продукції.

Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства.

2.15

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу і характеризує ефективність вкладення коштів у дане підприємство.

2.16

Коефіцієнт рентабельності діяльності розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) і характеризує ефективність господарської діяльності підприємства.

2.17

Коефіцієнт рентабельності продукції розраховується як відношення операційного прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) до витрат на її виробництво та збут і характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності.

2.18

На підставі узагальнення результатів аналізу фінансового стану підприємства за вищенаведеними значеннями фінансових коефіцієнтів можна зробити загальну оцінку фінансового стану підприємства на останню звітну дату й оцінку динаміки його зміни та скласти рекомендації щодо подальшого покращання фінансової діяльності. Такий висновок не є єдиним і безумовним критерієм оцінки діяльності підприємства.

Так, якщо підприємство є прибутковим (коефіцієнт рентабельності діяльності перевищує 0,01), або показники (коефіцієнти) його фінансового стану (ліквідності, платоспроможності (фінансової стійкості), ділової активності) відповідають нормативним вимогам, то фінансовий стан підприємства визнається задовільним і робиться позитивний висновок про діяльність підприємства.

Якщо коефіцієнт рентабельності діяльності підприємства має низькі значення (дорівнює або є меншим ніж 0,01), або за останній звітний період підприємство отримало чистий збиток, але показники (коефіцієнти) фінансового стану підприємства (ліквідності, платоспроможності (фінансової стійкості) відповідають нормативним вимогам, то фінансовий стан підприємства визнається задовільним. Однак при цьому доцільно звернути особливу увагу на майновий стан підприємства, проаналізувати фінансові результати діяльності підприємства.

Якщо підприємство є збитковим протягом періоду, що аналізується, більшість показників фінансового стану підприємства не відповідають нормативним вимогам, існує тенденція до їх погіршення, то фінансовий стан підприємства визнається незадовільним.

Отже, важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє фінансовий аналіз, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень.

Фінансово-економічний стан підприємства (організації) характеризується ступенем його (її) прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями. Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану підприємства (організації) за сучасних умов господарювання конче потрібна як для його (її) керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. [9]

3. Оцінка фінансового стану підприємства

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ00130872

Організаційно-правова форма за КОПФГ Відкрите акціонерне товариство

Повне найменування ВАТ "Дніпроенерго"

Місцезнаходженням. Запоріжжя

Баланс

на 31 грудня 2008 року

Форма №1

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

51

72

первісна вартість

11

66

85

накопичена амортизація

12

15

13

Незавершене будівництво

20

-

-

Основні засоби:

залишкова вартість

30

2080

1915

первісна вартість

31

2531

2351

знос

32

451

436

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

130

160

інші фінансові інвестиції

45

55

62

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

264

255

відстрочені податкові платежі

60

23

25

інші необоротні активи

70

63

36

Усього за розділом І

80

2666

2525

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

553

716

незавершене виробництво

120

260

335

готова продукція

130

115

157

товари

140

93

105

Векселі одержані

150

330

525

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

58

75

первісна вартість

161

73

96

резерв сумнівних боргів

162

15

21

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

23

35

за виданими авансами

180

45

56

з нарахованих доходів

190

-

-

за внутрішніми розрахунками

200

61

62

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

55

37

Поточні фінансові інвестиції

220

160

130

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

155

132

в іноземній валюті

240

63

21

Інші оборотні активи

250

33

64

Усього за розділом ІІ

260

2004

2450

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

355

437

Баланс

280

5025

5412

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

1306,5

1407,12

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

301,5

324,72

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

100,5

162,36

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

251,25

162,36

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом І

380

1959,75

2056,56

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

150,75

270,6

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

150,75

270,6

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

1381,985

1623,6

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

301,5

162,36

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

251,25

324,72

Усього за розділом ІІІ.

480

1934,735

2110,68

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

201

270,6

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

251,25

162,36

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

226,125

162,36

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

-

-

з позабюджетних платежів

560

201

324,72

зі страхування

570

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

100,5

54,12

Інші поточні зобов'язання

610

-

-

Усього за розділом ІV

620

979,875

974,16

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

5025

5412


 
 

Цікаве

Загрузка...