WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

Показники ефективності діяльності ТОВ "Алло" наведено у таблиці 1.4.3

Таблиця 1.4.3. Динаміка основних показників діяльності підприємства

№ п/п

Показники

2005

2006

2007

Відхилення 2007 р. від 2005 р.

Відхилення 2007 р. від 2006

Абсол.

%

Абсол.

%

1

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

291874.9

559664.3

762685.1

470810,2

2,61

203020,8

1,36

2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

(262470.5)

(504371.9)

(671318.1)

408847,6

2,55

166946,2

1,33

3

Валовий прибуток (збиток)

29404.4

55292.4

91367

61962,6

3,10

36074,6

1,65

4

Інші операційні доходи

3050,3

6198

5521,3

2471

1,81

– 676,6

0,89

5

Адміністративні витрати

(23105.5)

(44291.8)

(10197.5)

-12908

0,44

-34094,3

0,23

6

Витрати на збут

(2231.4)

(8777.3)

(6882.5)

4651,1

3,08

-1894,8

0,78

7

Прибуток (збиток)

1880.1

8799.6

8913.1

7033

4,74

113,5

1,01

8

Чистий прибуток (збиток)

1237.5

6055.6

7602.4

6364,9

6,14

1546,8

1,25

9

Зобов`язання

78061.7

184076.5

203502.9

125441,2

2,60

19426,4

1,12

10

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2246.7

8210.9

15987.5

13740,8

7,11

7776,6

1,94

Щоб більш повно оцінити зміни, які відбулися в діяльності ТОВ "Алло", було досліджено основні показники фінансових результатів 2007 рік. [28]

Чистий обсяг реалізації компанії за підсумками 2007 року становив 762 685,1 тис. грн., що у 1,4 рази перевищує результат 2006 року. Основою росту є орієнтація на більш платоспроможного покупця і зростання обсягів реалізації більш дорогих моделей мобільних телефонів та цифрової техніки в магазинах "Алло-Техно". Частка собівартості в чистому доході від реалізації продукції протягом 2007 року становила 88,0% і порівняно з 2006 роком зменшилась на 2,1 в. п. за рахунок успішної реалізації маркетингової політики підприємства.

Основним джерелом формування доходів компанії протягом 2007 року в цілому залишається реалізація мобільних телефонів і аксесуарів та надання послуг мобільного зв'язку (підключення до мобільної мережі).

Слід зазначити, що за 2007 року компанія отримала чистий прибуток у розмірі 7602,4 тис. гри., що на 25,5% більше, ніж за результатами 2006 року (розмір прибутку у IV кварталі 2007 склав 6000,6 тис. грн.)

Прибуток ТОВ "Алло" в звітному періоді сформовано за рахунок реалізації товарів та підключення абонентів до мережі мобільного зв'язку і отримання комісійної винагороди від операторів.

Інший операційний дохід у розмірі 5521,3 тис. грн. сформовано за рахунок доходу від реалізації іноземної валюти, від операційної оренди активів, дохід від компенсаційних витрат операторів. Збільшення розміру витрат переважно пов'язано з відкриттям нових торгових точок в аналізованому періоді.

2. Особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку з питань складання фінансової звітності

2.1 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТОВ "Алло"

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безупинно з дня реєстрації підприємства. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, схоронність оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну, але не менш трьох років, несе керівник підприємства і головний бухгалтер.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві введені в штат підприємства бухгалтера і створена бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером.

Підприємство самостійно визначає облікову політику; обирає форму бухгалтерського обліку як визначену систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації й узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних принципів і з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних; розробляє систему і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку. Керівник підприємства створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами і працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера по дотриманню порядку оформлення і передачі для обліку первинних документів.

Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлений термін фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформлення матеріалів, зв'язаних з нестачею і відшкодуванням утрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

Єдина система обліку на ТОВ "Алло" забезпечується трьома нерозривно зв'язаними видами обліку: оперативно-технічним, статистичним і бухгалтерським. Також на підприємстві ведеться податковий облік відповідно до законодавства України.

Облікова політика ТОВ "Алло", визначається наступними положеннями.

Активи і зобов'язання відбиваються в балансі тоді, коли вони відповідають наступним критеріям:

– існує імовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод;

– їхня оцінка може бути вірогідно визначена.

Відстрочені податкові активи визнаються в тому випадку, якщо податок на прибуток, визначений відповідно до облікової політики підприємства, менше суми податку на прибуток, визначеного відповідно до діючого законодавства, а відстрочені податкові зобов'язання – тоді, коли податок на прибуток, визначений відповідно до діючого законодавства, менше суми податку на прибуток, нарахованого відповідно до облікової політики підприємства. Відстрочені податкові активи або відстрочені податкові зобов'язання в проміжній фінансовій звітності не відбиваються, а показуються цілком тільки в річній звітності.

Одиницею запасів з метою бухгалтерського обліку вважаються вид запасів. Придбані запаси зараховуються на баланс по собівартості, визначеної відповідно до П(С)БО 9. Первісна вартість запасів, виготовлених власними силами, визначається згідно П(С)БО 16, по середньозваженому методу оцінки вибуття запасів.

Дебіторська заборгованість за продукцію і товари відображається в балансі по чистій реалізаційній вартості на дату балансу, рівній сумі дебіторської заборгованості за продукцію за винятком резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості визначати в розмірі 0,5% від обсягу реалізації готової продукції попереднього звітного року.

Резерви майбутніх витрат і платежів (резерв відпусток, вислугу років і ін.) не створюються.

Доход визнається на дату відвантаження продукції й оцінюється відповідно до П(С)БО 15.

Витрати відображаються в балансі одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а в Звіті про фінансові результати відбиваються одночасно з доходами, для одержання яких вони понесені.


 
 

Цікаве

Загрузка...