WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

13. Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП "Рута", 2004. – 496 с. [45]

У другому виданні навчального посібника розглядаються теоретичні основи економічного аналізу, методика аналізу діяльності підприємства, особливості проведення аналітичних досліджень в окремих галузях економіки. Особливу увагу приділено аналізу фінансового стану підприємства та фінансових результатів діяльності.

Призначений для викладачів і студентів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів центрів і курсів підвищення кваліфікації, бухгалтерів, аудиторів, менеджерів всіх рівнів, працівників фінансово-кредитних установ і органів контролю.

14. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу:Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 260 с.; [51]

У підручнику бухгалтерський облік, контроль та аналіз розглядаються як об'єкти організації за умов сучасного розвитку економіки України. Докладно висвітлюються відповідні предмет і метод, особливості технології облікового, контрольного і аналітичного процесів, питання організації праці, а також забезпечення (нормативно-правове, організаційне, інформаційне, технічне, ергономічне і т. ін.) процесів обліку, контролю та аналізу як функцій управління в разі автоматизованої обробки інформації.

Для студентів університетів, котрі навчаються за спеціальністю "Облік та аудит" на рівні магістерської підготовки

15. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей М.М. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2004. – 436 с.[55]

У навчальному посібнику розглядаються питання і пропонуються вправи щодо складання фінансової, податкової, статистичної звітності та звітності зі страхування як акціонерними товариствами, так і суб'єктами малого підприємництва. Кожна тема містить узагальнений в таблицях і схемах теоретичний матеріал, в тому числі основні положення нормативних документів, а також вправи для закріплення навичок та вмінь по складанню звітності.

Зручним та новаторським у даному посібнику є те, що він дає можливість не тільки перевірити знання студентів за допомогою питань, вправ, тестів, але і забезпечує формування у них аналітичного мислення, вміння узагальнити бухгалтерські дані. Посібник розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, бухгалтерів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

16. Чижевська Л.В. Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП "Рута", 2004. – 504 с.[56]

Посібник розкриває сучасні методи викладання облікових дисциплін і є своєрідним путівником для фахівців, які викладають бухгалтерський облік. У ньому аналізуються форми та методи навчання, пропонуються шляхи покращання якісної підготовки майбутніх бухгалтерів.

Посібник покликаний допомогти викладачам вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, магістрам та аспірантам у практичній педагогічній роботі.

17. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку Видавництво "Знання", 2004 268c. [57]

Пропонований посібник – перше в Україні видання, в якому не тільки зібрано, а й проаналізовано типові форми первинних документів бухгалтерського обліку, розкривається, якими мають бути ці документи, які обов'язкові реквізити вони повинні мати з тим, щоб набути юридичної сили, як вони мають упорядковуватися, прийматися і зберігатися тощо. Розраховано насамперед на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною всім, хто має справу з обліком господарських операцій, аналізом фінансових результатів діяльності підприємств і організацій.

18. Швець В.Г Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 447 с. [58]

Підручник написано відповідно до програми навчальної дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку" для студентів економічних спеціальностей. У ньому розкриваються основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлюються теоретичні положення предмета, методу, техніки та організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Розраховано на студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів.

Питання формування та аналізу даних фінансових звітів ґрунтовно досліджуються у статтях відомих вітчизняних вчених (М.Т. Білухи, О.С.Бородкіна, А.М. Герасимовича, В.П. Завгороднього, В.В. Сопка, В.О. Шевчука та інших).

Фахівці, які досліджують практичні аспекти підготовки, складання та аналізу фінансової звітності (О.С. Бородкін, С.Ф. Голов, Н.Г. Горицька, В.І. Єфіменко, С.Я. Зубілевич, І.В. Павлюк, В.М. Пархоменко, Є.І. Свідерський, В.В. Сопко та інші), зосереджують увагу насамперед на вирішенні окремих завдань моделювання форм фінансової звітності, вдосконалення коефіцієнтного аналізу звітів.

Особливості підготовки, складання, аналізу та прогнозування фінансової звітності знайшли відображення у працях відомих у світі вчених (Р. Адамса, О. Амата, Л.А. Бернстайна, Д. Блейка, М.Ф. Ван Бреда, Г.А. Велша, Д.Г. Шорта, А. Гроппеллі, Т. Карліна, Б. Нідлза, Е. Нікбахта, Е. Райса, Ж. Ришара, Е.С. Хендріксена та багатьох інших), які досліджують дану проблему, ґрунтуючись на засадах розвинутої ринкової економіки. Саме через орієнтованість закордонних теоретичних досліджень на розвинутий ринок перед вітчизняними фахівцями постають завдання оцінки доцільності впровадження та визначення ступеня адаптації цих рекомендацій до економіко-правового середовища України.

Отже, переглянувши зазначені літературні джерела можна зробити висновок про те, що досить велика увага як вітчизняних так і зарубіжних авторів приділяється питанням фінансової звітності, особливостям її підготовки, складання, аналізу та прогнозування.

1.4 Економічна сутність підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю "Алло" створене за Рішенням Учасників від 03.08.1998 року (Протокол №1 Зборів Учасників Товариства) відповідно до умов Установчого договору про створення Товариства з обмеженою відповідальністю "Алло" від 03.08.1998 року.

Нова редакція Статуту затверджена Загальними Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Алло" (Протокол №80 від 15.12.2005 року) та зареєстрована 27.12.2005 року Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області за номером 12241050021000472. (Табл..1.4.1)

Таблиця 1.4.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв'язку

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Алло"

Скорочене найменування

ТОВ "Алло"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30012848

Код території за КОАТУУ

1210136300

Територія (область)

Україна

Район

Амур-Нижньодніпровський район

Поштовий індекс

49034

Населений пункт

м. Дніпропетровськ

Вулиця, будинок

вул. Білостоцького, 181

Міжміський код та телефон

+38 (056) 778–68–69

Факс

+38 (056) 778–68–69

E-mail

www адреса

Таблиця 1.4.2. Основні види діяльності

Код за КВЕД

Вид діяльності

52.48.9

Спеціалізована роздрібна торгівля непродовольчими товарами, не віднесеними до інших угруповань

51.70.0

Інші види оптової торгівлі

63.30.0

Туристичні агентства та бюро подорожей

51.19.0

Посередництво в торгівлі різними товарами

Основними видами діяльності товариства відповідно до Статуту є:

  • продаж засобів зв'язку (мобільних телефонів), їх підключення, експлуатація, сервісне обслуговування;

  • надання послуг, пов'язаних з організацією міського, міжнародного зв'язку, радіозв'язку та IP телефонії;

  • виробництво товарів народного споживання та продукції виробнично-технічного призначення, надання послуг юридичним та фізичним особам;


 
 

Цікаве

Загрузка...