WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

4. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 6 е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2006. – 756 с. [17]

Підручник містить теми, що висвітлюють облікову політику підприємства, методику бухгалтерського фінансового обліку, характеристику і порядок складання фінансової звітності та Приміток до неї згідно з П(С)БО.

Підручник, як і інші видання, підготовлений співробітниками кафедри обліку і аудиту ЖДТУ, пройшов апробацію шляхом використання при викладанні навчальної дисципліни у вищих закладах освіти всіх рівнів акредитації, та в практичній діяльності бухгалтерів підприємств.

Шосте видання враховує всі зауваження і побажання, що надійшли на адресу кафедри, доповнене характеристикою всіх чинних на момент видання П(С)БО, первинними документами, регістрами обліку.

При використанні матеріалів підручника слід враховувати норми чинного податкового законодавства.

Призначений для студентів економічних спеціальностей ВНЗ усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, економістів, а також всіх тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.

5. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4 е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2005. – 528 с.[18]

Основна увага приділяється формуванню економічної політики підприємства, організації облікового процесу, документуванню господарських операцій і документообороту, організації роботи бухгалтерської служби, внутрішньогосподарського контролю та юридичної відповідальності. Окрему увагу приділено організації складання і надання бухгалтерської звітності, організації аналітичної роботи на підприємстві. Розкрито основні моменти організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах і суб'єктів малого підприємництва. Матеріал збагачено введенням нових рубрик "Досвід практика" і "Думка науковця" та систематизовано у відповідні розділи, розглядається багато різних прикладів, що робить корисним підручник для всіх, хто вивчає бухгалтерський облік.

Призначений для студентів, які вивчають бухгалтерський облік, а також для бухгалтерів-практиків, керівників.

6. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид. перероб. і доп. – Житомир: ПП "Рута", 2005. – 512 с. [19]

В навчальному посібнику основну увагу приділено нормативно-організаційному аспекту бухгалтерського обліку в Україні. Розглядається порядок організації облікової політики на підприємстві, створення відповідного наказу, дається характеристика діючого Плану рахунків (повного та скороченого його варіантів), подано повну кореспонденцію рахунків з усіх розділів фінансового й управлінського обліку на підприємствах різних форм власності та господарювання, розглядається сутність концептуальних основ підготовки і подання фінансової звітності, порядок визнання й оцінки окремих її елементів і статей.

Призначений для студентів ВНЗ, викладачів, бухгалтерів-практиків.

7. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2 ге вид. доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2004. – 300 с. [20]

Навчальний посібник враховує зміни, які відбулись в системі бухгалтерського обліку, і призначений для підготовки бухгалтерів нового покоління. Посібник містить схеми, рисунки, таблиці, за допомогою яких закріплюється лекційний матеріал. В ньому систематично, стисло та логічно викладено порядок ведення та принципи організації бухгалтерського фінансового обліку. Наведено зразки первинних і зведених документів, облікових регістрів, показана методика їх складання, що підвищує наочність та сприяє більш глибокому та предметному засвоєнню матеріалу.

Призначений для студентів економічних вузів всіх форм навчання, а також учнів коледжів, слухачів шкіл бізнесу.

8. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум: Навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Л.В. Чижевської. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2006. – 512 с. [20]

Третє видання навчального посібника призначене забезпечити навчальний процес якісною практичною підготовкою студентів спеціальності "Облік і аудит". Практикум містить розділи, що висвітлюють облікову політику підприємства, особливості застосування кожного класу Плану рахунків, характеристику і порядок складання фінансової звітності та приміток до неї згідно з П(С)БО. Структура посібника враховує особливості методики проведення практичних занять з облікових дисциплін. Практикум стане у нагоді усім, хто прагне оволодіти мовою бізнесу.

9. Грабова Н.Н., Добровський В.Н.: "Бухгалтерський облік у виробничих і торговельних підприємствах", Київ "А.С.К." 2005. [22]

Книга складається з двох розділів: "Теоретичні основи бухгалтерського обліку" і "Бухгалтерський облік у виробничих і торговельних підприємствах". У першому розділі книги розкривається теоретичний зміст основних категорій і принципів організації бухгалтерського обліку. Другий розділ містить питання методики і техніки бухгалтерського і податкового обліку стосовно до діючих законодавчих і нормативних актів в області обліку, звітності й оподатковування. В другому розділі автор розкриває тему "Фінансова звітність" на підставі нормативних документів. Як наочний посібник автор пропонує наскрізні приклади і на підставі прикладів правильне оформлення документів. Наприкінці кожного підрозділу, розділу, у виді таблиці надруковані основні бухгалтерські проводки, для полегшення роботи студентів.

10. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. [23] Бухгалтерський облік у галузях економіки: Видавництво "Знання", 2005 – 206c.

У навчальному посібнику розкриваються особливості бухгалтерського обліку в таких галузях економіки, як будівництво, сільське господарство, торгівля, громадське харчування та транспорт, з урахуванням вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, введеного в дію 1 січня 2000 р. Посібник розрахований насамперед на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Економіка, комерція та підприємництво" за фахом "Облік і аудит". Книга буде корисною також керівникам підприємств і організацій, підприємцям, бухгалтерам-практикам, усім, кого цікавлять організація і методика бухгалтерського обліку в зазначених галузях економіки.

11. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап'юк. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 428 с.[32]

Розглядаються питання і пропонуються вправи щодо складання фінансової, податкової, статистичної звітності та звітності зі страхування як акціонерними товариствами, так і суб'єктами малого підприємництва. Кожна тема містить узагальнений в таблицях і схемах теоретичний матеріал, в тому числі основні положення нормативних документів, а також вправи для закріплення навичок та вмінь зі складання звітності. Призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, бухгалтерів, аудиторів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

12. "Облік на підприємстві" серія "Баланс Бібліотека бухгалтера" №3,2005 [44]

Розглянувши методичний посібник можна сказати, що консультаційний матеріал представлений на умовах наскрізного приклада діяльності промислово-торговельного підприємства з моменту його реєстрації до одержання фінансових результатів. Метою посібника "Облік на підприємстві" є розкриття тем бухгалтерського обліку на прикладах із практикою заповнення первинної документації. Посібник призначений для початківців, для тих, хто мало знайомий з бухгалтерською наукою, але мріє опанувати професією бухгалтера.


 
 

Цікаве

Загрузка...