WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

18. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4 е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2005. – 528 с.

19. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид. перероб. і доп. – Житомир: ПП "Рута", 2005. – 512 с.

20. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2 ге вид. доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2004. – 300 с.

Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум: Навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Л.В. Чижевської. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2006. – 512 с.

21. Вовчак О.Д., Власюк Н.І., Сорока Р.С.Фінансовий аналіз: Навч.метод. посіб. – Львів: Львів. комерц. акад., 2002. – 96 с.

22. Грабова Н.Н., Добровський В.Н.: "Бухгалтерський облік у виробничих і торговельних підприємствах", Київ "А.С.К." 2005.

23. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки Видавництво "Знання", 2005 – 206c.

24. Девачук Л.П., Ермолаєва В.І., Квач Я.П., Рудницька О.В. Технічні основи та практика бухгалтерського обліку; Навч. посіб. – Х.: ТОВ" Одісей", 2004.-496с

25. Должанський М.І., Должанський Н.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Л.:Львівський банківський інститут НБУ, 2004. – 494 с.

26. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП "Рута" 2005. – 680 с.

27. Економічний аналіз /За ред. М.Г. Чумаченка. – К.:КНЕУ, 2005.

28. Економічний аналіз господарської діяльності /Іващенко В.І., Болюх М.А., – К.: ЗАТ "Неглава" 2004. – 204 с.

29. Завгородній В.П. "Бухгалтерський облік в Україні" – 4-і вид. К.:А.С.К.2001 р.-848с

30. Завгородній В.П, Сопко В.В. "Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю й аналізу" – К.:КНЕУ, 2005 р.

31. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу й аудита. К.: "А.С.К." 2003. – 763 с.

32. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап'юк. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 428 с.

33. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.:Знання. – Прес., 2000. – 207 с.

34. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – : МАУП, 2005. – 144 с.

35. Коблянська І.О. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.:Знання. – 2004. – 473с

36. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.:Знання., КОО, 2005. – 378 с.

37. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. Київ: Центр навчальної літератури. 2005. – 224 с.

38. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 331 с.

39. Лень В.С., Тливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: Основи та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 576 с.

40. Ляшиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. – Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2004. – 528 с.

41. Мник Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

42. Нашкерська Т.В.Фінансовий облік. Навчальний посібник. – Київ: Кондор, 2005. – 303с

43. Нестеренко Ж.К. Бухгалтерський облік промислових підприємств. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 311 с.

Додатки

Балансстаном на 31 грудня 2007 р.

Код рядка

на початок періоду

на кінець періоду

АКТИВ

I. Необоротні активи:

Нематеріальні активи

залишкова вартість

010

879

1013.2

первісна вартість

011

1622.4

1124.2

накопичена амортизація

012

-743.4

-111

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

14425.3

18381.4

первісна вартість

031

18132.9

25963.4

знос

032

-3707.6

-7582

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

5749.6

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

15304.3

25144.2

II. Оборотні активи:

Запаси

виробничі запаси

100

34.9

60.6

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

товари

140

124175.8

118022.7

Векселі одержані

150

102.3

888.9

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

9803.4

24092.2

первісна вартість

161

9939.6

24092.3

резерв сумнівних боргів

162

136.2

0.1

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

121

2

за виданими авансами

180

8556.3

13721.6

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

997.6

2511.6

Поточні фінансові інвестиції

220

3.6

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

17047.2

26048.4

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

12101.8

4573.6

Усього за розділом II

260

172943.9

189921.6

III. Витрати майбутніх періодів

270

5048.6

5432.2

Баланс

280

193296.8

220498

ПАСИВ

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1000

1000

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

9.4

7.6

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

8210.9

15987.5

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

9220.3

16995.1

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

359.6

Інші забезпечення

410

415

416

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

0

359.6

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

48230

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

63652.8

1965.2

Відстрочені податкові зобов'язання

460

1191.2

988.2

Інші довгострокові зобов'язання

470

11576.8

11576.8

Усього за розділом III

480

76420.8

62760.2

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

16844.4

8709.8

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

9319

Векселі видані

520

80024.1

100370.6

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

970

12273

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

442.5

276

з бюджетом

550

199.1

258.4

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

15.6

26.2

з оплати праці

580

406.3

698.8

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

8753.7

8451.3

Усього за розділом IV

620

107655.7

140383.1

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

193296.8

220498


 
 

Цікаве

Загрузка...