WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

– розгляд можливості реструктуризації заборгованості по платежах у бюджет і позабюджетні фонди.

З метою керування витратами і вибору амортизаційної політики рекомендується використовувати дані фінансово-економічного аналізу, що дають первісне представлення про рівень витрат підприємства, а також рівня рентабельності. При розробці облікової політики підприємства рекомендується вибрати такі методи калькулювання собівартості, що забезпечують найбільш наочне представлення про структуру витрат виробництва, рівні постійних і перемінних витрат, частки комерційних витрат.

Економічним службам необхідно періодично проводити аналіз структури витрат виробництва, роблячи порівняння з різного роду базовими даними і вивчаючи природу відхилень від них.

При розробці облікової політики службам, що здійснюють планування діяльності підприємства, разом з бухгалтерією варто правильно вибрати базу для розподілу непрямих витрат між об'єктами калькулювання або вибрати метод віднесення непрямих витрат на собівартість реалізованої продукції.

З метою створення передумов для ефективної аналітичної роботи і підвищення якості прийнятих фінансово-економічних рішень чітко визначити й організувати роздільний управлінський облік витрат по групах:

– перемінні витрати; (витрати на закупівлю товарів, транспортні витрати).

– постійні витрати; (амортизаційні відрахування, відсотки за кредит, оренда).

– змішані витрати; (поточний ремонт устаткування, поштові і телеграфні витрати, витрати на навчання персоналу).

Велику роль при формуванні фінансової політики підприємства грає вибір амортизаційної політики. Крім того, сума амортизації впливає і на оподатковуваний прибуток підприємства.

Інформаційною базою для розрахунків по визначенню вищезгаданих груп витрат і розробці фінансової політики є бухгалтерські відомості по обліку витрат, журнали-ордера, звіти структурних підрозділів.

Підприємство в умовах високої інфляції й існуючої податкової політики держави може мати різні інтереси в питаннях формування і використання прибутку, виплати дивідендів, регулювання витрат виробництва, збільшення майна й обсягів продажів (виторгу від реалізації). Однак усі ці аспекти діяльності підприємства, відбиті у фінансовому, податковому й управлінському типах обліку, і від того, наскільки якісно вони проведені, залежить ефективність прийнятих управлінських рішень

Висновки

1. Проаналізувавши дану тему, можна зробити висновок, що для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів, такими даними є фінансова звітність. Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. До неї відносяться:

• баланс;

• звіт про фінансові результати;

• звіт про рух грошових коштів;

• звіт про власний капітал;

• примітки до звітів.

2. Проаналізувавши нормативно-правову базу видно, як швидко змінюються нормативні документи, приймаються нові документи, доповнення та зміни до вже діючих. Так з дня прийняття незалежності України та до сьогоднішнього дня ще не створилася стала законодавча нормативна база, як б задовольняла всі групи користувачів.

3. Переглянувши зазначені літературні джерела можна зробити висновок про те, що досить велика увага як вітчизняних так і зарубіжних авторів приділяється питанням обліку і аналізу фінансової звітності.

4. Щоб більш повно оцінити зміни, які відбулися в діяльності ТОВ "Алло", було досліджено основні показники фінансових результатів 2007 рік.

Чистий обсяг реалізації компанії за підсумками 2007 року становив 762685,1 тис. грн., що у 1,4 рази перевищує результат 2006 року. Основою росту є орієнтація на більш платоспроможного покупця і зростання обсягів реалізації більш дорогих моделей мобільних телефонів та цифрової техніки в магазинах "Алло-Техно". Частка собівартості в чистому доході від реалізації продукції протягом 2007 року становила 88,0% і порівняно з 2006 роком зменшилась на 2,1 в. п. за рахунок успішної реалізації маркетингової політики підприємства.

5. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безупинно з дня реєстрації Підприємство самостійно визначає облікову політику; обирає форму бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність на "ТОВ Алло" складається на основі даних поточного бухгалтерського обліку, згрупованих у Головній книзі, журналах-ордерах і даних аналітичного обліку. Більшість статей заповнюють безпосередньо за даними Головної книги про залишки (сальдо) синтетичних рахунків на звітну дату.

6. Аналітичний і синтетичний облік фінансових результатів має бути організований на підприємстві з врахуванням специфіки його діяльності, тобто видів операційної (основної) діяльності, іншої та надзвичайної діяльності, і змісту Звіту про фінансові результати.

7. По даним аналізу фінансово-господарського стану можна зробити висновок, що Активи компанії зосереджені в оборотних коштах та ліквідних активах, що дає свідчить про те, що Компанія здатна покривати свої зобов'язання.

Джерела коштів Компанії зосереджені у вигляді довгострокових та поточних зобов'язань Як видно з таблиці, протягом періоду показники рентабельності перебувають на невисокому рівні, а показники ліквідності протягом 2007 року порівняно з кінцем 2006 року коливалися. Показники фінансової стійкості на кінець 2007 року знизилися і свідчать про поступове зниження боргового навантаження на ТОВ "Алло" від позикових коштів.

8. Комп'ютеризація управління підприємством є головним фактором, що визначає організацію роботи підприємства та бухгалтерії. Використання обчислювальної техніки призводить до якісно нових тенденцій в питанні побудови структури облікового аппарату.

9. Підприємство в умовах високої інфляції й існуючої податкової політики держави може мати різні інтереси в питаннях формування і використання прибутку, виплати дивідендів, регулювання витрат виробництва, збільшення майна й обсягів продажів (виторгу від реалізації). Однак усі ці аспекти діяльності підприємства, відбиті у фінансовому, податковому й управлінському типах обліку, і від того, наскільки якісно вони проведені, залежить ефективність прийнятих управлінських рішень.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 – XIY ВР від 16 липня 1999 р.

2. П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітністі" Наказ Міністерства фінансів №83 від 31.03.1999 р.

3. П(С)БО 2 "Баланс" затверджений наказом Міністерства фінансів №87 від 31.03.1999 р.

4. П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999 р.

5. П(с) БО №4 "Звіт про рух грошових коштів" затверджений наказом Міністерства фінансів України №87від 31.03.99p

6. П(с) БО №5 "Звіт про власний капітал" затверджений наказом Міністерства фінансів України №87від 31.03.99p

7. П(с) БО №6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. №137

8. П(с) БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. №39 (В текст внесено зміни та доповнення Наказами Міністерства фінансів України від 30 листопада 2000 р. №304)

9. План розрахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999 р.

10. Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку", затвердженого наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999 р.

11. Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджено наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000 р.

12. Баканів М.І, Шеремет А.Д. "Теорія економічного аналізу" – М.: Фінанси і статистика, 2005. – 416 с.

13. Бірюкова И.Д., Кодрянський А.В. "Бухгалтерський облік в Україні" – К.: 2004 р. – 265 с.

14. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. – 2 е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП "Рута", 2005. – 672 с.

15. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2004. – 440 с.

16. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2004. – 592 с.

17. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 6 е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2005. – 756 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...