WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

По даним аналізу фінансово-господарського стану можна зробити висновок, що Активи компанії зосереджені в оборотних коштах та ліквідних активах, що дає свідчить про те, що Компанія здатна покривати свої зобов'язання.

Джерела коштів Компанії зосереджені у вигляді довгострокових та поточних зобов'язань.

Як видно з таблиці, протягом періоду показники рентабельності перебувають на невисокому рівні, а показники ліквідності протягом 2007 року порівняно з кінцем 2006 року коливалися. Показники фінансової стійкості на кінець 2007 року знизилися і свідчать про поступове зниження боргового навантаження на ТОВ "Алло" від позикових коштів.

3. Пропозиції по удосконаленню системи обліку на підприємстві

3.1 Автоматизація бухгалтерського обліку. Використання програми 1С "Підприємство"

В умовах застосування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку методологія обліку змінюється в різних напрямах: змінюється система бухгалтерського обліку, обліковий процес, підвищується рівень управління, відбувається якісна та кількісна зміна облікового апарату та його функцій; при цьому наукові основи теорії та організації бухгалтерського обліку залишаються незмінними. Але зміни в організації бухгалтерського обліку відбуваються на всіх її етапах, починаючи з базового, методичного. Хоча впровадження обчислювальної техніки не вносить змін до принципів облікової реєстрації, що склалися в умовах комп'ютеризованої обробки облікової інформації, техніка збору і обробки облікової інформації кардинально змінюються. [53]

Автоматизація обліку ставить нові вимоги до первинної і нформації. Різноманітність форм подання такої інформації, що надходить до бухгалтерії, дозволяє вести зведений облік безпосередньо на підставі первинних документів без попереднього їх накопичення та узагальнення. Відмінності технології документування в комп'ютеризованих системах обліку наступні:

а) накопичення і первинна обробка облікових даних базуються на використанні комп'ютерів безпосередньо на робочих місцях облікових працівників (в цехах, на складах, в бухгалтерії). При цьому скорочується потік паперових документів та здійснюється перехід до безпаперової технології обліку;

б) обробка даних документування здійснюється за принципом об'єднання процесів складання первинного документа та введення його до комп'ютерної бази даних;

в) можливість автоматичної реєстрації первинної інформації за допомогою таких засобів, як технологічні датчики, сканери штрихових кодів (для обліку товарно-виробничих запасів), касові апарати (для обліку виручки від реалізації в роздрібній торгівлі), смарт-картки (для обліку праці і заробітної плати), ваги, годинники, лічильники, вимірювальна тара тощо. Така технологія первинного обліку дозволяє без будь-якої попередньої реєстрації облікових даних та їх накопичення вручну отримати всі необхідні звітні дані безпосередньо на підставі первинних документів. [57]

Застосування комп'ютерів вносить значні зміни до організації документування, які полягають, по-перше, у використанні електронних носіїв первинної інформації, і, відповідно, електронних первинних документів і, по-друге, в автоматичному складанні первинних документів.

Комп'ютерні технології дозволяють використовувати електронний варіант картотек – бази даних. В найпростішому варіанті база даних – це та ж картотека, тільки розташована в пам'яті комп'ютера, що дозволяє шукати документ або групу документів за будь-якою пошуковою ознакою, закладеною при реєстрації: автором документу, виконавцем, темою, датою отримання або складання документа, його номером тощо.

Одна з основних переваг передачі документу безпосередньо з комп'ютера на комп'ютер – це можливість отримати документ в тому вигляді, в якому він був підготовлений, з включеними до нього таблицями, графіками, рисунками тощо. Відомості з такого документа легко можуть бути включені до інших документів, а сам він може передаватися по мережі всередині підприємства.

Реєстрація проводиться шляхом заповнення реєстраційної картки на екрані комп'ютера і перенесення реєстраційного номеру на сам документ в штамп з позначкою про отримання документу.

Отримані документи обробляються, реєструються, контролюється їх виконання. Після цього документи направляються до електронного архіву, де зберігаються протягом встановленого терміну. [31]

Компактність зберігання, швидкий пошук необхідного документу, створення підбірок документів по заданій тематиці – все це досягається шляхом створення електронного архіву.

На відміну від безкомп'ютерних форм бухталтерського обліку, при яких первинні документи, облікові регістри, звіти роздруковуються та зберігаються в архіві при комп'ютерній формі обліку створюються електронні сховища даних на електронних носіях первинної інформації.

Подвійний запис при комп'ютеризації обліку зберігається, навіть якщо операції фіксуються один раз за допомогою відповідного коду. Принцип подвійності тепер реалізується на іншій підставі – шляхом кодування всіх облікових операцій і розробки відповідних алгоритмів для отримання облікових показників різних ступенів та рівнів. Записана один раз інформація залежно від програми обробки може бути використана багаторазово, в тому числі і в розрізі кореспондуючих рахунків для отримання дебетових і кредитових оборотів.

Комп'ютеризація вносить зміни і до інших елементів методу бухгалтерського обліку. Наприклад, із застосуванням штрихових кодів, проведення інвентаризації, не змінюючи своєї економічної сутності, значно прискорюється, а способи її проведення докорінно змінюються. Так, заміна ручного перерахунку зчитуванням штрихових кодів дозволяє провести інвентаризацію без припинення поточних операцій на складах або в магазинах.

В умовах автоматизації розрахунків і групування нормативів існує можливість для переходу від складання нормативних калькуляцій на перше число місяця, кварталу, року до розробки їх на будь-яку дату поточного місяця. Це дозволяє відмовитися від щомісячного перерахунку залишків незавершеного виробництва у зв'язку зі змінами норм на початок місяця і точніше обчислювати фактичну собівартість відпуску товарної продукції. [31]

Суттєво змінюється і порядок складання звітності. При комп'ютерному способі обробки даних звітність формується як в регламентному режимі, так і в режимі запитів до бази даних, а не складається один раз для використання протягом тривалого часу.

Система програм "1С:Підприємство" призначена для вирішення широкого спектру задач автоматизації обліку і управління. "1С:Підприємство" являє собою систему прикладних рішень, побудованих по єдиних принципах і на єдиній технологічній платформі. Нижче наведена коротка характеристика системи програм "1С:Підприємство".

 • Автоматизація ведення всіх розділів бухгалтерського обліку:

 • Операції по банку і касі.

       • Основні засоби і нематеріальні активи.

 • Матеріали і МШП.

 • Товари і послуги.

 • Облік виробництва продукції і собівартості.

 • Облік валютних операцій.

 • Взаєморозрахунки з дебіторами, кредиторами.

 • Взаєморозрахунки з підзвітними особами.

 • Розрахунки по заробітній платі.

 • Розрахунки з бюджетом.

 • Будь-які інші розділи обліку.

Гнучкі можливості обліку:

 • Кілька планів рахунків.

 • Багаторівневі плани рахунків.

 • Багатомірний і багаторівневий аналітичний облік.

 • Кількісний облік.

 • Багатовалютний облік.

 • Облік по декількох підприємствах.

 • Складні проводки.

Автоматизація підготовки первинних документів:

 • Платіжні доручення.

 • Рахунки на оплату і рахунки-фактури.

 • Складські і касові документи.

 • Доручення.

 • Інші документи.

Засоби роботи з документами дають змогу організувати введення документів, їх довільний розподіл по журналах і пошук будь-якого документу за різними критеріями: номер, дата, сума, контрагент. Ручне й автоматичне введення бухгалтерських операцій. Вихідною інформацією в 1С:Підприємство 7.7 є операція, що відображає реальну господарську операцію, що відбулася на підприємстві. Кожна операція може містити бухгалтерські проводки для відображення зробленої господарської операції в бухгалтерському обліку. Операції можуть формуватися автоматично на підставі документів, що вводяться. Разом з операцією документ може створювати бухгалтерські проведення. Такий спосіб дозволяє швидко вводити велику кількість проведень, наприклад, при нарахуванні або амортизації основних засобів.

 • Цілісне відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій.

 • Зручний засіб ручного введення операцій.

 • Типові операції.

 • Автоматичне формування операцій первинними документами (накладними, вимогами, касовими ордерами і т.д.).

 • Автоматичний облік амортизації, переоцінки валютних активів, фінансових результатів і т.д.


 
 

Цікаве

Загрузка...