WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

791 "Результат основної діяльності",

792 "Результат фінансових операцій",

793 "Результат іншої звичайної діяльності",

794 "Результат надзвичайних подій".

По кредиту рахунка 79 "Фінансові результати" та його субрахунків відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а по дебету – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

По кредиту субрахунка 791 "Результат основної діяльності" підприємства відображають суму доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та іншої операційної діяльності в кореспонденції з дебетом рахунків:

70 "Доходи від реалізації".

71 "Інший операційний доход".

На дебет субрахунка 791 "Результат основної діяльності" наприкінці звітного періоду в порядку закриття рахунків списують:

– собівартість реалізованої готової продукції, товарів, послуг (з кредита рахунка 90 "Собівартість реалізації);

– адміністративні витрати (з кредита рахунка 92 "Адміністративні

витрати");

– витрати на збут (з кредита рахунка 93 "Витрати на збут");

– належну за даними бухгалтерського обліку суму податку на прибуток

від звичайної діяльності (з кредита рахунка 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності").

Шляхом порівняння на субрахунку 791 "Результат основної діяльності" кредитового обороту (загальна сума одержаних доходів від реалізації та інших операційний доход) з дебетовим оборотом (загальна сума операційних витрат з урахуванням суми податку на прибуток від звичайної діяльності) визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної діяльності підприємства.

Визначену суму фінансового результату від основної діяльності списують на фінансово-результатний активно-пасивний рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" записом: [42]

– на суму одержаного прибутку:

Д т рах. 791 "Результат основної діяльності"

К т рах. 441 "Прибуток нерозподілений";

– на суму збитку:

Д т рах. 442 "Непокриті збитки"

К т рах. 791 "Результат основної діяльності".

Формування фінансових результатів основної діяльності підприємства відображається в системі рахунків:

На кредит субрахунка 792 "Результат фінансових операцій" наприкінці звітного періоду списують:

а) в кореспонденції з дебетом рахунка 72 "Доход від участі в капіталі";

– доход від участі в капіталі (доход від інвестицій в асоційовані

підприємства, в дочірні підприємства, від спільної діяльності);

– в кореспонденції з дебетом рахунка 73 "Інші фінансові доходи" – інші фінансові доходи (дивіденди, одержані від інших підприємств; відсотки, одержані за облігаціями чи іншими цінними паперами, інші доходи від фінансових операцій).

На дебет субрахунка 792 "Результат фінансових операцій" наприкінці звітного періоду списують:

а) в кореспонденції з кредитом рахунка 95 "Фінансові витрати" – фінансові витрати (нараховані відсотки за користування кредитами банків, за договорами кредитування, фінансового лізингу; витрати, пов'язані з випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів та ін.);

б) в кореспонденції з кредитом рахунка 96 "Втрати від участі в капіталі" – втрати від Інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства тощо.

Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений за даним субрахунка 792 "Результат фінансових операцій" (порівнянням кредитового і дебетового обороту), списується відповідними записами на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Субрахунок 793 "Результат іншої звичайної діяльності призначений для визначення фінансових результатів іншої звичайної діяльності.

На кредит субрахунка 793 в кореспонденції з дебетом рахунка 74 "Інші доходи" списують доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, від неопераційної курсової різниці, від безоплатно одержаних активів та від іншої звичайної діяльності (зокрема, від списання кредиторської заборгованості по закінченні строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнана доходом, та ін.).

На дебеті субрахунка 793 "Результат іншої звичайної діяльності" в кореспонденції з кредитом рахунка 97 "Інші витрати" списують витрати, які виникли в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але які не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг (зокрема, собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, втрати від неопераційних курсових різниць і від уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій та інші витрати звичайної діяльності).

Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений за даними субрахунка 793 "Результат іншої звичайної діяльності", відповідними запасами списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

За даними субрахунка 794 "Результат надзвичайних подій" визначають прибуток (збиток) від надзвичайних подій. На кредит цього субрахунка в кореспонденції з дебетом рахунка 75 "Надзвичайні доходи" списують доходи, одержані від надзвичайних подій (суми відшкодованихзбитків від надзвичайних подій), а на дебет (у кореспонденції з кредитом рахунка 99 "Надзвичайні витрати") – втрати від надзвичайних подій (втрати від стихійного лиха, техногенних катастроф, аварій, пожежі тощо).

Сальдо субрахунка 794 "Результат надзвичайних подій" наприкінці звітного періоду списують відповідним записами на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Таким чином на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" формуються фінансові результати від усіх видів діяльності підприємства за звітний період – основної діяльності, фінансових операцій та надзвичайних подій.

Для контролю за фінансовими результатами від звичайної діяльності підприємства та аналізу цих результатів, крім узагальнених на синтетичних рахунках 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації", 74 "Інші доходи" та на інших рахунках даних, необхідні, деталізовані дані про фінансові результати діяльності підприємства. Такі деталізовані дані можна отримати лише з належно, раціонально організованого аналітичного обліку фінансових результатів.

З переходом на бухгалтерський облік за новими національними положеннями(стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на основі міжнародних стандартів, та на новий План рахунків аналітичний облік фінансових результатів особливо необхідний для складання Звіту про фінансовірезультати. Більше того, можна стверджувати, що без належно, раціонально організованого аналітичного обліку фінансових результатів практично неможливе складання об'єктивного Звіту про фінансові результати. [51]

Завдання раціональної організації аналітичного обліку фінансових результатів на кожному підприємстві в тому, щоб відповідно до Положення(стандарту) 3 "Звіт про фінансові результати" та статей цього звіту на аналітичних рахунках фінансових результатів протягом року наростаючим підсумком з початку року в розрізі звітних статей накопичувались дані про доходи та витрати підприємства, необхідні як для контролю та аналізу, так і для складання Звіту про фінансові результати. Отже, аналітичний облік фінансових результатів повинен бути організований так, щоб за підсумком кожного звітного періоду із аналітичного обліку фінансових результатів можна було взяти підсумкові дані і перенести їх на відповідну статтю Звіту про фінансові результати.

Підприємства, організуючи аналітичний облік фінансових результатів на звітний рік, мусять виходити із переліку та економічного змісту статей Звіту про фінансові результати. Враховуючи зміст окремих статей звіту визначають в ньому прибуток або збиток за звітний період.

Економічний зміст окремих статей Звіту про фінансові результати та порядок визначення прибутку або збитку за звітний період від основної (операційної) діяльності, від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій установлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати" (пункти 13-37) крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила.

Як висновок можна сказати, що аналітичний і синтетичний облік фінансових результатів має бути організований на підприємстві з врахуванням специфіки його діяльності, тобто видів операційної (основної) діяльності, іншої та надзвичайної діяльності, і змісту Звіту про фінансові результати.

2.3 Аналіз фінансово-господарського стану ТОВ "Алло" по даним фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю "Алло" створене за Рішенням Учасників від 03.08.1998 року (Протокол №1 Зборів Учасників Товариства) відповідно до умов Установчого договору про створення Товариства з обмеженою відповідальністю "Алло" від 03.08.1998 року.


 
 

Цікаве

Загрузка...