WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика аудиту звіту про фінансові результати - Курсова робота

Методика аудиту звіту про фінансові результати - Курсова робота

Внески до статутного капіталу іншого підприємства у вигляді матеріалів на суму 5 000 грн. було відображено на рахунку 15 "Капітальні інвестиції", а не на рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

Розділ 4 Аудит необоротних активів

  1. Встановлено порушення відображення в системі кореспонденції рахунків операції по придбанню та введенню в експлуатацію токарного станка.

ТОВ "Валтекст" 25.08.2007 року було придбано токарний станок вартістю 12000 грн., в т.ч. ПДВ – 2000 грн. Витрати по монтажу, що виконувався сторонньою організацією, становлять 1200 грн., витрати по доставці токарного станка на підприємство власним автотранспортом – 240 грн. Станок введено в експлуатацію 30.08.2007 року. Очікуваний строк використання станка 4 роки, ліквідаційна вартість – 500 грн.

В бухгалтерії підприємства витрати на придбання станка та доведення його до робочого стану відображено наступними бухгалтерськими записами:

Дт 10

Кт 63

10 000 грн.

Дт 23

Кт 63

1 000 грн.

Дт 68

Кт 63

2 200 грн.

Дт 23

Кт 23

240 грн.

  1. Встановлено невірне відображення в обліку отримання безоплатно трактора.

Відкоригувати проводку наступним чином Дт 10 Кт 424

  1. Відображення в обліку бухгалтерських записів по придбанню обладнання в іноземних постачальників здійснено з порушенням.

ТОВ "Валтекст" придбало в іноземних постачальників на умовах попередньої оплати обладнання, вартістю 2000$. Курс іноземної валюти на момент оплати 10.06.2007р. становив 5.03 грн. за 1 $. Транспортні послуги по доставці обладнання – 600 грн. (в т.ч. ПДВ). Обладнання було отримано 25.06.2007 року, курс 1$=5.05 грн. Підприємством було сплачено мито 2% від митної вартості, ПДВ – 20%. Вказані операції відображено наступними записами:

Дт 371

Кт 312

2000$(11060) – сплачено за обладнання

Дт 152

Кт 311

221,20 – сплачено мито

Дт 641

Кт 311

2212 сплачено ПДВ

Дт 152

Кт 632

2000$(11100) – оприбутковано обладнання

Дт 632

Кт 371

11100 – зарахована сума раніше сплаченого авансу

Розділ 5 Аудит доходів та фінансових результатів

1). Встановлено порушення признання доходу від реалізації товарів при отриманні передплати на товари в сумі 15000,00 в т.ч. ПДВ які на кінець звітного періоду не були відвантажені покупцеві, чим порушено вимоги П(С)БО 15 "Доходи" завищено валовий прибуток на 12500,00 грн.

2) Порушено Інструкцію про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 р. Невірно відображена в обліку стаття 010 "Доход (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" по кредитовому обороту субрахунку 791 і 792 та стаття 040 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) по дебетовому обороту субрахунку 791, замість використання рахунку 70 та 90 відповідно.

Завершальним етапом аудиторської перевірки є загальний аудиторський висновок

Загальний аудиторський висновок

У результаті проведення аудиту ТОВ "Валтекст" встановлено, що за звітний період підприємством були допущені суттєві порушення і перекручення операцій з грошовими коштами (розділ 2), матеріальними цінностями (розділ 3) та необоротними активами (розділ 4). Допущені порушення суттєво впливають на фінансову звітність підприємства та перекручують реальний стан справ. Фінансова звітність має суттєві перекручення і недостовірно подає фінансову інформацію про ТОВ "Валтекст" станом на 01 січня 2008 року.

Таким чином, дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності не дають достовірного уявлення про дійсний стан справ на ТОВ "Валтекст", що склався на 01 січня 2008 року.

Розділ 3. Шляхи вдосконалення аудиторської перевірки і її вплив на фінансовий результат діяльність підприємства

Зміни в економічному середовищі призводять до зміни функцій та методів контролю, виникають комплексні галузі знань та галузі господарської діяльності.

З точки зору контролю за формуванням фінансових результатів та відображенням їх у звітності виділяють, як найбільш дієві, два види контролю: внутрішньогосподарський контроль і зовнішній аудит.

Дослідження практики внутрішньогосподарського контролю показує, що на великих підприємствах набуває розвитку бюджетування та бюджетний контроль, які є модернізованим видом планово-нормативного методу контролю, а вітчизняна школа бухгалтерського обліку та контролю має певні здобутки щодо розробки методики нормативно-чекової форми обліку і контролю при внутрішньому госпрозрахунку, вважаємо що подальші дослідження в напрямку вдосконалення даної методики будуть досить актуальними та ефективними.

Особливу роль в організації внутрішнього контролю має контроль за доходами, витратами та за формуванням і відображенням фінансових результатів у звітності підприємств, саме внутрішньогосподарський розрахунок дає додаткові можливості контролю і мотивації. Однак, бюджетування та застосування бюджетного контролю на основі внутрігосподарського розрахунку потребує додаткових затрат трудових та матеріальних ресурсів. Тому для його організації необхідно розробити чіткий план взаємодії усіх служб системи управління підприємством, починаючи від вищого рівня управління, до керівників підрозділів, дільниць, відділень тощо. Особливе місце в цій роботі мають фінансово-економічні служби, в тому числі – бухгалтерська.

Запровадження бюджетування та бюджетного контролю на основі внутрішньогосподарського розрахунку створює необхідні передумови для зацікавленості керівників та рядових працівників підрозділів у фінансовому результаті діяльності підрозділу, що позитивно впливає на кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства в цілому. Вказана система контролю не дублює і не ускладнює діючої облікової системи, звичайно за умови правильної її організації на підприємстві.

Ефективне функціонування бюджетно-чекового контролю на основі внутрішньогосподарського розрахунку можливе за умови продуманої системи облікової політики підприємства, що включає як організацію первинного обліку та документообороту, формування регістрів та внутрішньої звітності, так і методику обліку за окремими об'єктами.

Не всі користувачі звітності мають доступ до інформації внутрішньогосподарського контролю, тому виникає потреба у такій формі контролю, яка була б доступна широкому колу споживачів звітної інформації, тобто – у незалежному аудиті.

Використання результатів аудиту фінансової звітності як керівниками, власниками, так і кредиторами, інвесторами, податковими органами тощо, можливе лише за умови стандартизації звітності різних видів та застосування єдиної методики визначення кінцевих фінансових результатів, як за фінансовою, так і за податковою звітністю.

У практичній роботі бухгалтери вбачають своє головне завдання в тому, щоб заповнювати облікові регістри з метою звітування перед органами державних податкових служб. Така орієнтація зводить нанівець побудову облікової політики підприємства на основі загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. Особливо це стосуються методичних підходів до визнання доходів, витрат та формування фінансових результатів діяльності підприємства. Тому із виділенням державного аспекту облікової політики, є необхідність визначення чіткої державної позиції щодо превалювання даних бухгалтерського обліку для формування різних видів звітності, зокрема: фінансової та податкової. Без такого підходу неможливо досягти чіткості та логічності у формуванні звітних показників та їх контролю, позбавитися негативного впливу податкової політики на стан і розвиток бухгалтерського обліку і звітності. У відповідності до цього необхідно розробити модель облікової політики, де на мікрорівні виділено формальну (організація), інформаційну (технологія) та методичну (методика) частини.

У загальному вигляді сутність проблеми, що ми розглядаємо в цьому розділі, полягає в розробці новітніх методик організації аудиторських перевірок, якими вважаються "ноу-хау" аудиторських фірм та обґрунтування ефективності використання в аудиті сучасних методів, зокрема вибіркової перевірки (аудиторської вибірки), для внутрішньогосподарського обліку, оцінки, аналізу та прогнозування дієвості внутрішніх резервів підприємств, що є результатом раціонального використання виробничих ресурсів і фінансово-господарської діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...