WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика аудиту звіту про фінансові результати - Курсова робота

Методика аудиту звіту про фінансові результати - Курсова робота

Лист-зобов'язання про згоду на проведення аудиту

На ваш № 3 від 4 березня 2008 року

Ваша пропозиція щодо проведення аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ "Валтекст" нами приймається. Згідно діючими положеннями та нормою аудиту вивченню будуть підлягати баланс, додаток до балансу, звіт про фінансові результати та їх використання, регістри бухгалтерського обліку та окремі первинні документи.

Аудит проводиться нами у відповідності: Закону України "Про аудит та аудиторську діяльність", Національним нормативам аудиту, та інших нормативним документам.

Ціль аудиту – оцінити ступінь повноти та достовірності обліку та вирахування основних показників і результатів діяльності вашого підприємства, які представлені в фінансовій звітності за 2007 р. Для обґрунтування своїх висновків ми використовуємо ряд тестів перевірки достовірності облікової інформації, в реалізації яких надіємось на участь службовців вашого підприємства. В зв'язку з вибірковим характером тестів та інших притаманних аудиту обмежень є визначений ризик упущення окремих помилок та недоліків. Ми зробимо все щоб звести їх до мінімуму але гарантувати абсолютну точність висновків не можемо. Про всі виявлені відхилення в обліку та звітності від встановленого порядку як про виявлені помилки так і їх факту шахрайства, Ви будете проінформовані окремим листом.

Нагадуємо Вам про відповідальність керівництва за складання фінансової звітності, включаючи відповідне відображення даних первинного обліку, забезпечення адекватних бухгалтерських записів та внутрішнього контролю, вибору та застосування облікових рішень. Ми просимо від керівництва підприємства письмового підтвердження достовірності та повноти представленої для аудиту інформації. Надіємось на усесторонню співпрацю з вашим персоналом і на те, що в наше розпорядження будуть надані будь-які записи, документація та інша інформація, яка необхідна для проведення аудиторської перевірки.

Наш гонорар буде визначений по мірі виконання роботи, в залежності від часу що потрібний для проведення аудиту, від прямих поточних витрат. Оплата окремих видів роботи може змінюватись у відповідності з ступенем відповідальності, досвідом та рівнем кваліфікації аудиторів та асистентів.

Просимо вас підписати та повернути копію листа, яка додається, з вказівками її відповідності вашому розумінню договорів по аудиту фінансової звітності.

Аудиторська фірма "Суми-Аудит"

Підпис посадової відповідальної особи

04 березня 2008 року

Четвертим етапом складається договір на здійснення аудиту.

ДОГОВІР № 129

на здійснення аудиту

м. Суми 4 березня 2008 року

ТОВ "Суми-аудит", що надалі зветься Виконавець, в особі директора Шолух В.С., що діє на підставі Статуту і ліцензії на аудиторську діяльність № 001411, рішення Аудиторської палати України № 1408 від 28.02.2004 р., з одного боку і ТОВ "Валтекст", що надалі зветься Замовник в особі Поштар Олексій Анатолійович, що діє на підставі статуту, з іншого боку і надалі по тексту спільно іменуються Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

 1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання оцінити ступінь повноти та достовірності обліку та вирахування основних показників і результатів діяльності вашого підприємства, які представлені в фінансовій звітності за 2007 р

1.2. Аудит включатиме в себе проведення перевірки бухгалтерського балансу станом на 1 січня 2008 року і Звіту про фінансові результати за 2007 рік, шляхом статистичного вибіркового обстеження, на предмет їх достовірності чинному законодавству і діючим нормативам.

  1. Перевірка буде проводитись Виконавцем на підставі бухгалтерських документів та книг, а також періодичної звітності, що надаватимуться йому Замовником.

 1. Зобов'язання сторін

2.1. Замовник зобов'язується:

2.1.1 За першою вимогою Виконавця, надавати всю необхідну документацію для здійснення аудиту за цим Договором.

2.1.2 Не здійснювати будь-яких дій, які можуть вплинути на думку Виконавця по оцінці фінансового стану ТОВ "Валтекст"

2.1.3 Прийняти та оплатити роботу Виконавця.

2.2 Виконавець зобов'язується:

2.2.1 Зберігати отриману інформацію від розголосу згідно з діючим законодавством України.

2.2.2 В термін до "21" березням 2008 року провести аудит і за його результатами передати Замовнику аудиторський висновок.

2.2.3 Дотримуватись вимог щодо якості у відповідності зі стандартами та нормами аудиту, веденням у установленому порядку бухгалтерського обліку і формуванням фінансової звітності.

 1. Порядок здавання та прийому робіт

3.1 Виконавець передає Замовнику аудиторський висновок разом з актом приймання виконаних робіт.

3.2 При відмові Замовника підписати акт виконаних робіт, Виконавець робить про це відмітку в акті і, разом з аудиторським висновком, відсилає його Замовнику цінним листом.

  1. Замовник в 5-ти денний термін, після одержання акта і висновку відсилає Виконавцю мотивовану відповідь.

  2. При порушенні Замовником умови п. 3.3. цього договору, робота рахується прийнятою і підлягає оплаті.

 1. Вартість робіт та порядок розрахунків

4.1. Замовник оплачує послуги Виконавця по перевірці звітності за 2007 рік по договірній ціні 8000 грн., в тому числі податок на додану вартість 1333 грн.

4.2 Оплата послуг Виконавця проводиться не пізніше, ніж через 3 дні з дня підписання цього Договору.

 1. Відповідальність сторін

5.1 За прострочення терміну складання аудиторського висновку, Виконавець повертає Замовнику 25% договірної суми, яку Замовник перерахував Виконавцю згідно п. 4.2. цього Договору.

  1. За прострочення терміну оплати, який передбачений п. 4.2., і при умові виконання Виконавцем робіт по цьому Договору, Замовник сплачує Виконавцю пеню, нараховану на суму по цьому Договору, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який вона сплачується.

  2. Якщо зазначена в п. 2.1.1. документація буде надана не в повному обсязі, чи в спотвореній формі, Виконавець звільняється від відповідальності за наслідки перевірки.

  3. Відповідальність Виконавця щодо будь-який претензій, позовів зі сторони Замовника, обмежується отримання від нього сумами.

  4. Сторони не несуть майнову, чи іншу відповідальність на часткове, чи повне невиконання зобов'язань по Договору, якщо таке стало результатом дій непереборної сили.

 1. Термін дії договору

  1. Цей договір набуває чинності з дня підписання і діє до здачі Виконавцем виконаної роботи Замовнику та оплати Замовником роботи Виконавця.

 1. Особливі умови

  1. Суперечки по цьому Договору вирішуються погодженням сторін, а в разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

  2. Договір складено в двох примірниках, з яких один зберігається у Виконавця, а другий – у Замовника.

8. Реквізити сторін

Виконавець:

ТОВ "Суми-Аудит "

Код 21382786, телефон 61 36 26

Рр № 2600520001

В АКБ "Форум", МФО 352551

М.Суми, вул. Ковпака 49

Директор________________

Замовник: ТОВ "Валтекст"

м Суми, вул Мира,65

(МФО):п/р260082549 АКБ "Надра" МФО156478

Код по ЗКПО 5497721689

Код, телефони (052) 212592

Директор__________________

П'ятим етапом аудиторської перевірки є складання аудиторського висновку.

Аудиторський висновок

про достовірність бухгалтерського балансу і фінансової звітності

ТОВ "Валтекст"

м. Суми 21 березня 2008 р.

Проведення аудиту достовірності та повноти бухгалтерського балансу і фінансової звітності за період з 4 березня 2008 року по 21 березня 2008 року товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекст" здійснювалось у відповідності з договором №129 від 4 березня 2008 року аудитором Левковською Тетяною Анатоліївною (сертифікат аудитора серія А - № 980635, виданий Аудиторською палатою України 24 травня 2006 року) аудиторської фірми "Суми-Аудит", що діє на підставі свідоцтва про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0879, виданої Аудиторською палатою України 23.01.2005р., реєстраційний № 0635.

Під час проведення перевірки фірма діяла згідно чинного законодавства в сфері господарської діяльності та оподаткування України, встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової звітності, а також прийнятими національними нормами аудиту і загальноприйнятої практики. Ці нормативи зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку таким чином, щоб забезпечити об'єктивний висновок, щодо того, чи фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

При здійсненні аудиторської перевірки були використані наступні документи:


 
 

Цікаве

Загрузка...