WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика аудиту звіту про фінансові результати - Курсова робота

Методика аудиту звіту про фінансові результати - Курсова робота

В умовах стандартизації звітності важливим є те, що на даних бухгалтерського обліку базується не тільки бухгалтерська (фінансова) звітність, а й інші її види: податкова, статистична. Це дає змогу твердити про існування на підприємстві єдиного інформаційного простору, в якому виділяється обліковий, звітний і контрольний.

Для забезпечення належного контролю за формуванням фінансових результатів та відображенням їх у звітності доцільно виділили, як найбільш дієві два види контролю: внутрішньогосподарський контроль і зовнішній аудит. Існуючий в Україні досвід використання науково - обґрунтованих методик нормативно-чекової форми обліку та контролю доцільно використати для організації управлінського обліку та внутрішнього контролю.

Використання вдосконалених методичних підходів до аудиту фінансових результатів діяльності підприємств у складі аудиту фінансової звітності, зокрема робочого документу аудитора "Таблиця перевірки відповідності статей звіту про фінансові результати даним бухгалтерського обліку" дасть можливість контролювати процедури аудиту фінансових результатів, чим забезпечується якість звітної інформації про фінансові результати діяльності підприємств.

Список використаних джерел

 1. Аудит: методологія і організація.- Київ: Знання, 2001.- 402с.

 2. Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Вища школа: Т-во "Знання", 1998. — 573 с.

 3. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. — К.: Вища школа, 1994. — 364 с.

 4. Борис Юровський – "Облік доходів і витрат" // "Экспресс-аналіз законодавчих і нормативних актів", 26 вересня 2001 р., № 48 (310), с. 3; 3 грудня 2001 г., № 49 (311), с. 5;

 5. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 5-є вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2004

 6. Власова О. – "Облік доходів і результатів діяльності"// Экспресс-анализ законодательных и нормативных актов,- 30 квітня 2001 р., № 18 (280), с. 15);

 7. Жила В.Г. Ревізія і аудит: Навч. посіб. — К.: МАУП, 1998. — 96 с.

 8. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. із змінами і доповненнями.

 9. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 р.

 10. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями)

 11. Зубілевич СЛ., Голов С.Ф. Основи аудиту. — К.: Ділова Україна, 1996. — 374с.

 12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

 13. Кузьминский А.Н. й др. Аудит: Практ. пособие. — К.: Учет-информ, 1996. — 283 с.

 14. Мех Я. В. Облік і аналіз внутрішніх резервів промислового підприємства. - К.: НМК ВО, 2004. - 144 с.

 15. Наказ Мінстату України від 29.12.95 р. №352 "Про затвердження типових форм первинних документів".

 16. Пархоменко В М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи, коментарі – Луганськ: Футура ДСД Лугань, 2002.

 17. Плєшонкова Л. – "Регістри бухгалтерського обліку і виправлення помилок" ("Баланс", 29 травня 2001 р., № 22 (355), с. 41);

 18. Поддєрьогін В.Л. "Фінанси підприємсв" // Підручник /. 5-тє вид., К КНЕУ, 2004

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 „Дохід", затверджений Наказом, Положенням Мінфіну від 29.11.1999., №290

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 „Витрати", затверджений Наказом, Положенням Мінфіну від 31.12.1999., №318

 21. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник – Тернопіль: Карт-Бланш, 2002.

 22. Рудницький В. С Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. - 192 с.

 23. Савченко В.Я. Аудит: Навчальний посібник – Київ: КНЕУ, 2002.

 24. Янок Д.А. Аудит фінансової звітності у вирішенні проблеми підвищення якості інформації про фінансові результати діяльності підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 181: В 2т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – с. 274-286.

 25. Янок Д.А. Економічний зміст фінансових результатів діяльності підприємств // Економіка АПК, 2003. - № 11. – с. 91-96.

 26. Янок Д.А. Облік та аудит фінансових результатів в умовах стандартизації звітності. Матеріали ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: 2004 р."/ Відповід. ред. В.М. Яценко. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – 235 с. – с. 126-128.

Додаток А

Зразок

Аудиторська фірма ТОВ "Суми-Аудит"

Суб'єкт господарювання ТОВ "Валтекст"

Період перевірки 01.01.2007-31.12.2007 р.

Термін перевірки 04.03.2008-21.03.2008 р.

ТЕСТ ВИЗНАЧЕННЯ СУТТЄВОСТІ ОКРЕМИХ ГРУП ДОХОДІВ

Група доходів (П(с)БО 15)

Класифікація доходів за групами

Сума доходу

Питома вага в загальному обсязі доходів

Встановлення суттєвості (суттєвий, несуттєвий)

1

2

3

4

5

Дохід (виручка) від реалі-зації продукції (товарів, послуг)

Рахунок 70 "Дохід від реалізації"

Субрахунки:

701 - "Дохід від реалізації готової продукції";

702 - "Дохід від реалізації товарів";

703 - "Дохід від реалізації робіт і послуг";

704 - "Відрахування з доходу".

772,3

146,2

340,5

60,5%

11,4%

26,6%

Суттєвий

Суттєвий

Суттєвий

Інші операційні доходи

Рахунок 71 "Інший операційний дохід" Субрахунок:

711 - "Дохід від реалізації іноземної валюти";

712 - "Дохід від реалізації інших оборотних активів";

713 — "Дохід від операційної оренди активів";

714 - "Дохід від операційної курсово різниці";

715 - "Одержані штрафи, пені, неустойки";

716 - "Відшкодування раніше списаних активів";

717 — "Дохід від списання кредиторської заборгованості"; 718 - "Одержані фанти та субсидії";

719 - "Інші доходи від операційної діяльності".

0,6

2,0

0,1%

0,2%

Несуттєвий

Несуттєвий

Інші фінансові

доходи

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" Субрахунки:

731 - "Дивіденди одержані";

732 - "Відсотки одержані";

733 - "Інші доходи від фінансових операцій".

-

-

-

Інші доходи

Рахунок 74 "Інші доходи" Субрахунки:

741 - "Дохід від реалізації фінансових інвестицій";

742 - "Дохід від реалізації необоротних активів";

743 - "Дохід від реалізації майнових комплексів";

744 - "Дохід від неопераційної курсової різниці";

745 — "Дохід від безоплатно одержаних активів";

746 - "Інші доходи від звичайної діяльності".

14,8

1,2%

Суттєвий

Надзвичайні доходи

751 - "Відшкодування збитків від надзвичайних подій";

752 - "Інші надзвичайні доходи".

-

-

-

Виконав Левковська Т. О

Перевірив Губа Є. С.

Ознайомився Поштар О.А.

Додаток Б

Зразок

Аудиторська фірма ТОВ "Суми-Аудит"

Суб'єкт господарювання ТОВ "Валтекст"

Період перевірки 01.01.2007-31.12.2007 р.

Термін перевірки 04.03.2008-21.03.2008 р.

ТЕСТ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ Й БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

№ з/п

Зміст питання

Варіант відповіді

Оцінка системи внутрішнього контролю

Примітки

так

ні

інф. відсутня

1

2

3

4

5

6

7

1.

Чи ведеться окремо облік різних видів доходів:

• відомості;

• картки;

• інше?

+

-

-

+

-

-

5

2.

Чи є відповідальні особи за повноту і своєчасність відвантаження товарів (робіт, послуг)?

+

-

-

5

3.

Особи, які розробляють і затверджують цінову політику:

• керівник;

• спеціальний відділ;

• бухгалтерія.

+

-

-

4

4.

Чи укладаються договори з кожним покупцем на кожний вид реалізації робіт (послуг)?

-

+

-

1

5.

Особи, які дають дозвіл на реалізацію продукції (робіт, послуг):

• керівник;

• заступник;

• уповноважений Статутом;

• інша особа.

+

+

-

-

-

-

-

-

5

6.

Чи узгоджується з головним бухгалтером реалізація продукції (робіт, послуг) боржникам?

-

+

-

-

7.

Хто приймає рішення про реалізацію продукції (робіт, послуг) пов'язаним особам:

• керівник;

• спеціально створена комісія;

• рада;

• інші?

+

-

-

-

+

+

-

-

-

4

8.

Чи звіряються рахунки-фактури із затвердженими замовленнями на продаж і документами на відвантаження продукції (товарів)?

+

-

-

5

9.

Чи звіряються дані аналітичного обліку з формування доходів:

• з журналами-ордерами;

• з Головною книгою?

+

-

-

4

10.

Чи ведеться аналітичний облік реалізації продукції (робіт, послуг) і визначення доходів за бартерними угодами?

+

-

-

4


 
 

Цікаве

Загрузка...