WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Мале підприємництво - Курсова робота

Мале підприємництво - Курсова робота

Продовження додатку Н

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

Готова продукція

130

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

Продовження додатку Н

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

Додатковий капітал

320

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Усього за розділом I

380

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

III. Довгострокові зобов'язання

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом

550

зі страхування

570

з оплати праці

580

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом IV

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

Продовження додатка(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 24 лютого 2001 р. N 101)

2. Звіт про фінансові результати за _______________ 200_ р.

Форма N 2-мКод за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( )

( )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(010-020)

030

Інші операційні доходи

040

Інші звичайні доходи

050

Надзвичайні доходи

060

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

Матеріальні затрати

090

( )

( )

Витрати на оплату праці

100

( )

( )

Відрахування на соціальні заходи

110

( )

( )

Амортизація

120

( )

( )

Інші операційні витрати

130

( )

( )

у тому числі

131

( )

( )

140

( )

( )

Інші звичайні витрати

150

( )

( )

Надзвичайні витрати

160

( )

( )

Податок на прибуток

170

( )

( )

Разом витрати (090 + 100 + 110+ 120 + 130 + 140 + 150 080+ 160 + 170)

180

( )

( )

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)

190


 
 

Цікаве

Загрузка...