WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Мале підприємництво - Курсова робота

Мале підприємництво - Курсова робота

Форма і зміст фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (додаток Н).

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва складається з балансу і звіту про фінансові результати. По своїй структурі ці форми подібні до таких же форм фінансової звітності для звичайних підприємств, але відрізняються статтями, які або з'єднані, або взагалі вилучені.

Метою складання Балансу (форма № 1-м) є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан малого підприємства на звітну дату. У Балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року). У графі 3 відображаються дані на початок звітного року (на 1-е січня звітного року), у графі 4 - на кінець звітного періоду (31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня звітного року).

Показники Балансу дають уявлення про те, чим володіє підприємство (активи), що воно повинне іншим (зобов'язання), що залишається на частку власникам (капітал). Баланс суб'єкта малого підприємництва (форма № 1-м) відрізняється від форми Балансу, передбаченої для звичайних підприємств (форма № 1) укрупненістю окремих статей.

Порівняння структури балансу представлено в табл. 15.1

Таблиця 15.1

Порівняння структури і обсягів балансу

Баланс суб'єкта малого підприємництва

Баланс звичайного підприємства

Актив

Пасив

Актив

Пасив

1. Необоротні активи (6 статей)

1. Власний капітал (5 статей)

1. Необоротні активи (12 статей)

1. Власний капітал (8 статей)

2. Оборотні активи (11 статей)

2. Забезпечення майбутніх витрат і цільове фінансування (1 стаття)

2. Оборотні активи (18 статей)

2. Забезпечення майбутніх витрат і цільове фінансування (3 статті)

3. Витрати майбутніх періодів (1 стаття)

3. Довгострокові зобов'язання (1 стаття)

3. Витрати майбутніх періодів (1 стаття)

3. Довгострокові зобов'язання (4 стаття)

4. Поточні зобов'язання (7 статей)

4. Поточні зобов'язання (12 статей)

5. Доходи майбутніх періодів (1 стаття)

5. Доходи майбутніх періодів (1 стаття)

Баланс суб'єкта малого підприємництва (форма 1-м) як і звичайного підприємства складається з активу і пасиву. Актив балансу ділиться на три розділи. Пасив балансу складається з п'яти розділів.

Перший розділ активу балансу. У статті "Незавершене будівництво" (рядок 020) показують вартість незавершеного капітального будівництва, обладнання, що вимагає монтажу, авансові платежі підрядникам для фінансування будівництва. Джерелом заповнення даної статті є залишки на дату балансу по рахунках як 15, 37 в частині виданих авансів, що відносяться до фінансування капітального будівництва.

У статті "Основні засоби" по рядку 031 відображають первісну вартість основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, що обліковуються на рахунку 10. По рядку 032 відображається їх знос, що значиться на дату балансу по рахунку 13. По рядку 030 відображається залишкова вартість, що визначається як різниця сум, відображених у рядках 031 і 032, тобто первісна вартість за винятком зносу. У підсумок балансу включається залишкова вартість.

У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" (рядок 040) показують суму інвестицій, що обліковуються на дату балансу на рахунку 14, строк яких більше одного року, а також всі фінансові інші інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в який-небудь час.

У статті "Інші необоротні активи" (рядок 070) відображаються суми інших необоротних активів, які обліковуються на рахунках 16, 17.

У рядку 080 показується підсумкова сума першого розділу активу балансу, що визначається шляхом підсумовування рядків 020,030,040 і 070.

Другий розділ активу балансу. У статтю "Виробничі запаси" (рядок 100) включають вартість запасів сировини, матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів, а також незавершеного виробництва. Джерелом даних для заповнення даної статті є суми, що обліковуються на рахунках 20, 23.

У статті "Готова продукція" (рядок 130) показується вартість залишків на дату балансу готової продукції, продукції сільськогосподарського виробництва, а також покупна вартість товарів, що обліковується на рахунку 26.

У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" по рядку 161 відображають первісну заборгованість покупців або замовників, облік якої ведеться на рахунку 37. По рядку 162 показують нарахований резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості і облік, що ведеться на рахунку 37 по субрахунку резерв сумнівних боргів. По рядку 160 відображають чисту реалізаційну вартість, що визначається різницею сум, відображених у рядках 161 і 162, тобто з первісної вартості дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги віднімають суму створеного резерву сумнівних боргів. У підсумок валюти балансу включається дебіторська заборгованість по чистій реалізаційній вартості.

У статті "Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом" (рядок 170) відображають визнану дебіторську заборгованість податковими органами. Джерелом заповнення даної статті є суми, що значаться на дату балансу по дебету рахунку 64.

У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" (рядок 210) показують залишки іншої дебіторської заборгованості на дату балансу, що обліковуються на рахунку 37.

У статті "Поточні фінансові інвестиції" (рядок 220) показують суму інвестицій, облік яких ведеться на рахунку 35, строк погашення яких не більше 12 місяців з дати балансу.

У статті "Кошти і їх еквіваленти" по рядку 230 відображають залишки коштів і їх еквівалентів на дату балансу в національній валюті і облік яких ведеться на рахунках 30, 31. По рядку 240 наводять дані про залишки коштів і їх еквівалентів в іноземній валюті, які обліковуються на рахунках 30, 31 в іноземній валюті.

По статті "Інші оборотні активи" (рядок 250) знаходять відображення суми оборотних активів, не включені у вище зазначені статті.

По рядку 260 відображається підсумок другого розділу активу балансу, що визначається шляхом підсумовування рядків балансу 100, 130, 160, 170, 210, 220, 230, 240 і 250

По статті "Витрати майбутніх періодів" (рядок 270) відображають суму, що значиться на балансовому рахунку 39 на дату балансу.

По рядку 280 "Баланс" приводиться загальний підсумок активу балансу, що визначається підсумовуванням рядків 080, 260 і 270

Перший розділ пасиву балансу. По статті "Статутний капітал" (рядок 300) приводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, що є внеском власників (учасників) у капітал підприємства. В обліку такі відомості відображені на рахунку 40.

По статті "Додатковий капітал" (рядок 320) відображаються суми, що обліковуються на таких субрахунках до рахунку 40 – пайовий капітал, додатковий капітал.

По статті "Резервний капітал" (рядок 340) приводиться сума резервів, створених відповідно до діючого законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Джерелом заповнення статті служить субрахунок резервний капітал.

По статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" (рядок 350) відображається сума, що обліковується на рахунку 44. Сума непокритого збитку приводиться в дужках і віднімається при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті "Неоплачений капітал" (рядок 360) відображають суму заборгованості власників (учасників) по внесках у статутний капітал, а також фактичну собівартість паїв, викуплених у своїх учасників. Суми по цій статті приводяться в дужках і віднімаються при визначенні підсумку власного капіталу

По рядку 380 відображається загальний підсумок першого розділу пасиву балансу, що показує величину власного капіталу. Він визначається шляхом підсумовування рядків 300, 320, 340, 350 і 360.

Другий розділ пасиву балансу. Стаття "Забезпечення майбутніх видатків і цільове фінансування" (рядок 430) формується за даними рахунку 47.

Третій розділ пасиву балансу. Стаття "Довгострокові зобов'язання" (рядок 480) відображає відомості, облік яких ведеться на рахунку 55.

Четвертий розділ пасиву балансу. По рядку 500 відображається стаття "Короткострокові кредити банків", що містить відомості про заборгованість підприємства по короткострокових кредитах банків, облік яких ведеться на рахунку 68 як короткострокові позички.

У статті "Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях" (рядок 510) приводяться суми зобов'язань, які створилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців Така інформація міститься на субрахунку поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях до рахунку 68.


 
 

Цікаве

Загрузка...