WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Мале підприємництво - Курсова робота

Мале підприємництво - Курсова робота

Малі підприємства, які собівартість реалізованої готової продукції списують без розподілу на собівартість залишку готової продукції, також повинні оцінювати залишок готової продукції по справедливій вартості по даних кількісного (оперативного) обліку руху готової продукції. Визначена таким чином вартість залишку готової продукції відображається по дебету рахунку 26 „Готова продукція" (Відомість 2-м) і кредиту рахунку 79 „Фінансові результати" (рядок 6 розділу 3 Відомості 5-м).

Розділ ІІІ Відомості 5-м „Облік доходів і фінансових результатів" призначений для систематизації інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій, про нерозподілений прибуток (непокриті збитки).

Записи у графах 11-15 цього розділу здійснюються у наступному порядку:

по кредиту 70 – у рядках 1-5;

по кредиту 79 – у рядку 6;

по кредиту 44 – у рядку 7.

Для заповнення графи 5 розділу 3 використовуються дані:

а) для рядків 1-4:

Відомості 1-м – по кредиту 30;

Відомості 3-м – по кредиту 37, 64, 68;

розділ ІІІ Відомості 5-м – по кредиту 79;

б) для рядка 6:

Відомості 2-м по кредиту 26;

розділ І Відомості 5-м – по кредиту 84 і 85;

розділ ІІ Відомості 5-м – по кредиту 23;

розділ ІІІ Відомості 5-м – по кредиту 44 і 70;

в) для строки 7:

Відомості 3-м – по кредиту 68;

розділ ІІІ Відомості 5-м – по кредиту 44 і 79;

розділ 4 Відомості 5-м – по кредиту 40.

Розділ IV Відомості 5-м „Облік власного капіталу витрат майбутніх періодів, забезпечення майбутніх витрат і платежів" призначений для систематизації інформації про витрати майбутніх періодів, про власний (уставний, пайовий, додатковий, резервний, несплачений і вилучений) капітал, про забезпечення майбутніх витрат і платежів, про цільове фінансування і цільові надходження.

У графі 2 перед початком записів вказується код і назва відповідного рахунку бухгалтерського обліку, відносно якого вносяться дані про залишок і господарські операції.

Тема 15. Узагальнення облікових даних і складання звітності суб'єктів малого підприємництва

  1. Особливості узагальнення облікових даних і складання бухгалтерської звітності на малих підприємствах;

  2. Оборотно-сальдова відомість по синтетичних рахунках;

  3. Порядок складання фінансового звіту малого підприємства відповідно до П(С)БО 25;

  4. Звітність платника єдиного податку – юридичної особи.

  1. Особливості узагальнення облікових даних і складання бухгалтерської звітності на малих підприємствах

Інформація про господарські операції підприємства за звітний період (місяць, квартал, рік) з облікових регістрів використовується для складання фінансової звітності. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" визначає обов'язок складання фінансової звітності, основні принципи складання якої викладені в П(С)БО 1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Користувачами фінансової звітності малого підприємства є органи управління підприємства, трудовий колектив, власники або засновники підприємства, органи виконавчої влади, державної статистики, податкові органи і ін. На сьогоднішній день не існує жодного законодавчого акту, що обумовлює обов'язок платника податків представляти фінансову звітність у податкові органи, при цьому податковий орган не може вимагати подання форм бухгалтерської (фінансової) звітності, тому платник податків не несе податкової відповідальності за затримку, неподання або неповне подання бухгалтерської звітності податковим органам.

Фінансова звітність складається усіма підприємствами – суб'єктами підприємницької діяльності – юридичними особами. Для суб'єктів малого підприємництва передбачений окремий стандарт обліку, який встановлює вимоги до складання звіту суб'єкта малого підприємництва - П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", згідно якому встановлено зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) і порядок заповнення його статей.

Скорочені форми фінансової звітності Балансу і Звіту про фінансові результати передбачені також П(С)БО 2 та П(С)БО 3.

При складанні фінансової звітності потрібно дотримуватися надання повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових потоків підприємства користувачам для прийняття правильних рішень. Інформація, наведена у фінансовій звітності, базується винятково на даних бухгалтерського обліку і повинна бути тотожна даним аналітичного і синтетичного обліку.

Застосування норм П(С)БО 25 суб'єктами малого підприємництва призводить до виникнення питань щодо обов'язкового подання такої скороченої форми звітності. Найчастіше виходить так, що сьогодні підприємство підпадає під критерії суб'єкта малого підприємництва, а завтра, при зміні обсягу реалізації продукції або розширенні виробництва, - ні.

Можливість подання фінансової звітності за повною формою у такого підприємства і у періоді відповідності критеріям суб'єкта малого підприємництва, і в періоді їх перевищення залежить від деяких факторів. П(С)БО 25 передбачає наступні випадки подання скорочених форм звітності:

 1. Підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік відповідають критеріям суб'єктів малого підприємництва, цього року застосовують П(С)БО 25, тобто звітують за скороченою формою.

 2. Якщо такі підприємства, а також знов створені підприємства за результатами діяльності за I квартал або за I півріччя поточного (звітного) року не відповідають критеріям суб'єктів малого підприємництва, то фінансовий звіт цими підприємствами представляється за повною формою.

 3. Підприємства, які за результатами діяльності за 9 місяців поточного (звітного) року не відповідають критеріям суб'єктів малого підприємництва, можуть представляти фінансову звітність за 9 місяців і за звітний рік згідно П(С)БО 25.

Таким чином, у першому випадку підприємства, не будучи суб'єктами малого підприємництва, зобов'язані керуватися П(С)БО 25, а воля вибору передбачена тільки в третьому випадку.

  1. Оборотно-сальдова відомість по синтетичних рахунках

Підсумкові записи із відомостей переносяться до оборотно-сальдової відомості (додаток 8 до Методичних рекомендацій № 422), яка використовується для узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку по кожному рахунку бухгалтерського обліку (додаток М).

Оборотно-сальдова відомість складається щомісячно і використовується для запису даних по дебету і кредиту кожного рахунку окремо. В ній здійснюється узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку по кожному рахунку бухгалтерського обліку.

Оборотно-сальдова відомість як правило складається на 1 аркуші, формат А 3. У ній відображаються і перевіряються обороти по рахунках, а також правильність складання регістрів бухгалтерського обліку.

Оборотно-сальдова відомість заповнюється перенесенням кредитових оборотів з регістрів бухгалтерського обліку в дебет відповідних рахунків в Оборотно-сальдової відомості.

При цьому дебетові обороти Оборотно-сальдової відомості по кожному рахунку бухгалтерського обліку повинні рівнятися дебетовому обороту по відповідному рахунку бухгалтерського обліку у відповідному регістрі (відомості) бухгалтерського обліку.

Загальна сума дебетових оборотів (сума даних строк графи 29) Оборотно-сальдової відомості повинна дорівнюватись загальній сумі кредитових оборотів (сума даних по графах 4 – 28 строки „Всього оборотів по кредиту рахунків") даної відомості.

Ознакою правильності складання Оборотно-сальдової відомості є наявність трьох попарно рівних підсумків:

1. Сальдо на початок періоду по дебету усіх рахунків = Сальдо на початок періоду по кредиту усіх рахунків.

2. Обороти по дебету усіх рахунків = Обороти по кредиту усіх рахунків.

3. Сальдо на кінець періоду по дебету усіх рахунків = Сальдо на кінець періоду по кредиту усіх рахунків.

  1. Порядок складання фінансового звіту малого підприємства відповідно до П(С)БО 25

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва призначений для користувачів і керівництва з метою прийняття управлінських рішень. Фінансовий звіт забезпечує користувачів інформацією про:

участь в капіталі підприємства,

оцінку якості управління,

оцінку здатності підприємства вчасно виконувати свої зобов'язання;

забезпеченість зобов'язань підприємства,

визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу,

регулювання діяльності підприємства та інших рішень.


 
 

Цікаве

Загрузка...