WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Мале підприємництво - Курсова робота

Мале підприємництво - Курсова робота

Амортизація основних засобів на малих підприємствах може нараховуватися із застосуванням методів згідно П(С)БО 7 "Основні засоби" і передбачених податковим законодавством:

 1. прямолінійного;

 2. зменшення залишкової вартості;

 3. прискореного зменшення залишкової вартості;

 4. кумулятивного;

 5. виробничого;

 6. податкового.

Метод амортизації вибирається підприємством самостійно. Він може переглядатися у випадку зміни очікуваного способу одержання економічних вигід від його використання. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, що випливає за місяцем ухвалення рішення про зміну методу амортизації.

  1. Порядок заповнення відомості 4-М

Для систематизації інформації о наявності, русі і зносі необоротних активів (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів), про капітальні і фінансові інвестиції і інші необоротні активи застосовується Відомість 4-м по формі додатку 6 до наказу № 422 (додаток К).

У даному регістрі відображаються обороти по дебету і кредиту таких рахунків:

У розділі 1:

10 „Основні засоби";

13 „Знос необоротних активів";

у розділі 2:

14 „Довгострокові фінансові інвестиції";

15 „Капітальні інвестиції";

18 „Інші необоротні активи";

35 „Поточні фінансові інвестиції".

Записи у розділі 1 Відомості 4-м ведуться на підставі первісних зведених облікових документів, до яких відносяться акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, акти списання, розрахунки амортизації і т. ін.

У графах 6-9 розділу 1 відображаються дані про надходження необоротних матеріальних (крім капітальних інвестицій) і нематеріальних активів, для заповнення яких використовуються записи відомостей 4-м і 5-м. Дані про продаж, безоплатну передачу, ліквідацію і інше вибуття необоротних матеріальних і нематеріальних активів, а також про їх уцінку і зменшення корисності відображаються у графах 10-15 розділу 1 цієї Відомості.

У графах 20-23 розділу 1 відображаються операції по нарахованої амортизації і сумі збільшення зносу необоротних активів у результаті їх до оцінки або зменшення їх корисності.

Графи 25-26 призначені для відображення списання зносу необоротних матеріальних і нематеріальних активів у результаті їх вибуття, зменшення зносу при уцінці і відновлення корисності цих активів. Для заповнення даних граф використовуються дані Відомостей 4-м і 5-м.

Для визначення залишку по рахунку 10 „Основні засоби" (графа 18) до сальдо на початок місяця (графа 5) необхідно додати дебетовий оборот за місяць (графа 9) і відняти кредитовий оборот за місяць (графа 16).

Залишок на кінець місяця по рахунку 13 „Знос необоротних активів" (графа 27) визначається додаванням до сальдо на початок місяця (графа 19) кредитового обороту за місяць (графа 24) і відніманням дебетового обороту за місяць (графа 26).

У розділі 2 Відомості 4-м ведеться бухгалтерській облік капітальних і фінансових інвестицій, інших необоротних активів. Записи у розділі 2 групуються по рахунках 14, 15, 18 і 35 шляхом вписування перед початком записів у графі 2 коду і назви відповідного рахунку бухгалтерського обліку, відносно якого далі здійснюються записи.

Наказом № 422 передбачено, що сума податкового кредиту, яка визнана у зв'язку із попередньою оплатою (авансом) вартості необоротних активів, будівельно-монтажних робіт і інших робіт капітального характеру приводиться окремо від іншої суми авансу у розділі 2 Відомості 4-м.

Загальна сума авансу (попередньої оплати) вартості необоротних активів, будівельно-монтажних робіт і інших робіт капітального характеру із урахуванням сум ПДВ відображається наступним бухгалтерським записом (без використання рахунку обліку розрахунків 68 „Розрахунки по інших операціях"):

Дебет рахунку 15 „Капітальні інвестиції"

Кредит рахунку 31 „Рахунки у банках"

а сума податку на додану вартість у складі авансу (попередньої оплати) відображаються бухгалтерським записом:

Дебет рахунку 64 „Розрахунки по податках і платежах" /"Розрахунки по ПДВ"

Кредит рахунку 64 „Розрахунки по податках і платежах"/ "Податковий кредит".

І після отримання у рахунок авансу необоротних активів і прийняття будівельно-монтажних і інших робіт капітального характеру сума податкового кредиту методом „червоне сторно" відображається наступним бухгалтерським записом:

Дебет рахунку 15 „Капітальні інвестиції"

Кредит рахунку 64 „Розрахунки по податках і платежах" / „Податковий кредит".

Сальдо на кінець поточного місяця відповідного рахунку у розділі 2 Відомості 4-м визначається додаванням до сальдо на початок місяця (графа 3) дебетового обороту за місяць (графа 5) і відніманням кредитового обороту (графа 14).

Тема 14. Облік доходів, витрат, результатів діяльності малих підприємств

  1. Особливості обліку доходів та витрат на підприємствах малого бізнесу;

  2. Облік витрат за елементами з використанням рахунків 8 класу;

  3. Синтетичний і аналітичний облік доходів від реалізації продукції;

  4. Особливості обліку фінансових результатів, власного капіталу на підприємствах малого бізнесу;

  5. Порядок заповнення відомості 5-М.

  1. Особливості обліку доходів та витрат на підприємствах малого бізнесу

Малі підприємства здійснюють будь-яку діяльність, що пов'язана з виробництвом продукції, продажем товарів, наданням різного виду послуг і т.д. Все це говорить про то, що кожна діяльність складається із витрат упредметненої і живої праці. Це значить, що у процесі виробництва продукції (робіт, послуг і т.д.) витрачається труд, використовуються основні засоби предмети праці (сировина, матеріали, товари і т.д.). Всі ці витрати, виражені у грошовій формі, утворюють собівартість продукції, робіт, послуг. Порядок формування витрат регламентується П(С)БО 16. Собівартість є важливішим показником ефективного використання виробничих ресурсів. У бухгалтерському обліку витрати відображаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

У малому бізнесі собівартість готової продукції і купівельна вартість товарів, придбаних підприємствами для подальшого продажу відображається на рахунку 26.

  1. Облік витрат за елементами з використанням рахунків 8 класу

У процесі виробництва продукції (робіт, послуг і т.д.) витрачається праця, використовуються основні фонди і предмети праці (сировина, матеріали, товари й т.д.). Всі ці витрати виражені в грошовій формі утворюють собівартість продукції, робіт, послуг. Порядок формування витрат регламентується П(С)БО 16. Собівартість є найважливішим показником ефективного використання виробничих ресурсів.

У бухгалтерському обліку витрати відображаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

У табл. 14.1 наведена кореспонденція рахунків, яка застосовується для відображення у бухгалтерському обліку операцій по обліку витрат з використанням рахунків спрощеного Плану рахунків.

Таблиця 14.1

Кореспонденція рахунків з обліку витрат

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

 1. 1

Відображені витрати, що пов'язані із операційною діяльністю підприємства:

на вартість запасів, що використані для виробництва продукції, для обслуговування виробництва продукції

84

20, 26

на оплату праці працівників, які зайняті виробництвом продукції, працівників апарату управління цехами, працівників апарату управління, відділу постачання

66

нарахування податків, в тому числі зборів і внесків на соціальні заходи на фонд оплати праці

64

нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів

13

на суму витрат на відрядження і господарських витрат

37

на суму резервів на оплату відпусток і виконання гарантійних зобов'язань

47

на вартість робіт, послуг, що виконані сторонніми організаціями, нарахованих відсотків за використання банківськими кредитами і ін.

68

Відображено формування виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) на суму витрат

23

84

Відображено списання інших витрат операційної діяльності (крім віднесення до складу виробничої собівартості) на фінансові результати діяльності

79

84

Відображені інші витрати, пов'язані із інвестиційною, фінансовою і надзвичайною діяльністю

на вартість запасів, втрачених у результаті надзвичайних подій, що використані для передбачення або ліквідації наслідків таких подій

85

20. 23, 26

списана остаточна вартість необоротних активів, що вибули

10

на оплату праці працівників, що зайняті ліквідацією наслідків надзвичайних подій

66

нарахування зборів і внесків на соціальні заходи на фонд оплати праці

64

нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, що використовуються у інвестиційній, фінансовій і надзвичайній діяльності

13

Відображено списання інших витрат, що пов'язані із інвестиційною, фінансовою і надзвичайною діяльністю, на фінансові результати

79

85

Віднесена до складу виробничої собівартості продукції основного виробництва фактична виробнича собівартість продукції допоміжного виробництва

23

23

Виявлені надлишки незавершеного виробництва при проведенні інвентаризації

23

70

70

79

Відображено списання фактичної виробничої собівартості реалізованих робіт, послуг

79

23

Відображено оприбуткування готової продукції по фактичній виробничій собівартості

26

23

Відображено списання собівартості реалізованої готової продукції

79

26

Відображено списання по фактичній виробничій собівартості виготовлених:

нематеріальних активів

15, 10

23

виробничих запасів

20

Відображено списання незавершеного виробництва продукції (робіт, послуг) та виробленої, але не оприбуткованої до складу продукції

85

23


 
 

Цікаве

Загрузка...