WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Мале підприємництво - Курсова робота

Мале підприємництво - Курсова робота

Держава регулює оплату праці через установлення мінімального розміру заробітної плати. На цей час мінімальний розмір заробітної плати встановлений з 01.04.2007 року в сумі 420 грн. Форми й системи оплати праці на підприємстві регулює керівник підприємства.

Нарахування заробітної плати працівникам здійснюється на підставі відповідних первинних документів - даних табельного обліку відпрацьованого часу у звітному місяці або підсумку про вироблення за розцінками за виконані роботи.

  1. Порядок заповнення відомості 3-М

Відомість 3-м по формі додатку 5 до наказу № 422 (додаток И) призначена для систематизації наступної інформації про розрахунки: з постачальниками і підрядниками; з покупцями і замовниками; з підзвітними особами; з різними дебіторами і кредиторами; з учасниками; по податках і платежах; по відрахуванням на пенсійне забезпечення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, індивідуальне страхування, страхування майна; по оплаті праці, доходах майбутніх періодів; резервах сумнівних боргів.

У відомості 3-м відображаються обороти по дебету і кредиту рахунків:

У розділі 1:

37 „Розрахунки з різними дебіторами":

55 „Інші довгострокові зобов'язання"

64 „Розрахунки по податках і платежах";

68 „Розрахунки по інших операціях"

69 „Доходи майбутніх періодів";

у розділі 2:

66 „Розрахунки по оплаті праці"

У розділі 1 Відомості 3-м записи групуються по вказаних у ній рахунках шляхом вписування перед початком записів у графі 3 коду і назви відповідного рахунку бухгалтерського обліку, відносно якого здійснюються записи.

Для заповнення граф 7 і 8 використовуються дані Відомостей 1-м, 3-м, 4-м і 5-м.

Усі записи здійснюються протягом місяця на підставі прийнятих до обліку первісних документів по господарським операціям, відносно яких кореспондуються вказані в Відомості рахунки бухгалтерського обліку.

Якщо первісні документи, що додаються до інших регістрів, використовують для записів в даному регістрі (наприклад, документи по погашенню дебіторської заборгованості для здійснення записів у Відомості 1-м), то відповідні суми господарських операцій заносяться у Відомість 3-м на підставі даних відповідного регістру і використаних для ведення записів у ньому первісних документів ( у даному випадку – Відомість 1-м і банківські документи).

Порядок заповнення розділу 1 Відомості 3-м залежить від виду операцій, що відображаються.

Для відображення розрахунків з дебіторами і кредиторами у Відомості відводиться необхідна кількість строк для упорядкування записів відносно розрахунків по кожному дебітору і кредитору з продовженням записів на вкладних аркушах. Сальдо на кінець місяця переноситься в графу 5 (із графи 21) і графу 6 (із графи 22) розділу 1 Відомості 3-м наступного місяця.

Сальдо на кінець місяця по обліку розрахунків з бюджетом визначається окремо по кожному виду податків, платежів і відрахувань (графи 21 і 22) і переноситься в графи 5 і 6 Відомості 3-м на наступний місяць.

Доходи майбутніх періодів відображаються в розділі 1 відомості 3-м по видах доходів.

В розділі 2 Відомості 3-м відображаються розрахунки по оплаті праці. Не виплачені працівникам суми оплати праці відображаються у графі 20 із наступним перенесенням таких сум по кожному працівнику (позиційним способом) в графу 4 Відомості 3-м у наступному місяці.

Недоотримана у встановлений для виплати термін сума заробітної плати відображається у Відомості 3-м у наступних місяцях як заборгованість з поміткою „Депон" („Депоновано") в графі 3 із зазначенням дати її депонування.

Тема 13. Облік необоротних активів та амортизаційних відрахувань

  1. Особливості обліку необоротних активів, капітальних та фінансових інвестицій на підприємствах малого бізнесу;

  2. Аналітичний і синтетичний облік та документальне оформлення обліку стану і руху необоротних активів;

  3. Облік амортизаційних відрахувань на підприємствах малого бізнесу;

  4. Порядок заповнення відомості 4-М.

  1. Особливості обліку необоротних активів, капітальних та фінансових інвестицій на підприємствах малого бізнесу

До необоротних активів згідно П(С)БО 2 "Баланс" відносяться: нематеріальні активи, основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, капітальні і довгострокові фінансові інвестиції.

Методичні принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, нематеріальні активи, капітальні, довгострокові фінансові інвестиції і інші необоротні матеріальні активи викладені у П(С)БО 7 "Основні засоби"; 8 "Нематеріальні активи"; 12 "Фінансові інвестиції".

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, передачі у оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року ( або операційного циклу, якщо він більше року).

В економічних розрахунках малих підприємств використовуються три види оцінки основних засобів: первісна, справедлива(переоцінена) і остаточна.

Нематеріальні активи – це активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані і утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або для надання в оренду іншим особам.

Нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства по первісній вартості.

Фінансові інвестиції – активи, які має підприємство з метою збільшення прибутку (процентів, дивідендів і т.п.), росту вартості капіталу або інших вигод для інвестора. До довгострокових фінансових інвестицій відносяться інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.

Капітальні інвестиції – це сукупність витрат, спрямованих на оновлення виробничих потужностей (придбання і виготовлення машин, обладнання, транспортних засобів), будівництво споруд виробничого призначення і об'єктів невиробничої сфери. Капітальні інвестиції можуть бути спрямовані на утворення нових підприємств і реконструкцію діючих.

  1. Аналітичний і синтетичний облік та документальне оформлення обліку стану і руху необоротних активів

Планом рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів передбачений синтетичний рахунок 10 "Основні засоби".

Для обліку інформації про наявність і рух нематеріальних активів також передбачений рахунок 10.

Для обліку зносу необоротних активів застосовується рахунок 13.

Для узагальнення інформації про наявність і рух довгострокових фінансових інвестицій Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачений рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

По дебету рахунку 14 відображається вартість зроблених вкладень (інвестицій), по кредиту – їх списання (вибуття) або зменшення вартості, а також отримання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік ведеться по методу участі у капіталі.

При придбанні нематеріальних активів, основних засобів і інших необоротних активів за грошові кошти, при утворенні основних засобів господарським засобом первісна вартість об'єкта одержаного, збудованого збирається на рахунку 15 "Капітальні інвестиції".

У табл. 13.1 наведена кореспонденція рахунків, яка застосовується для відображення у бухгалтерському обліку операцій по обліку необоротних активів, капітальних і фінансових інвестицій з використанням рахунків спрощеного Плану рахунків.

Таблиця 13.1

Кореспонденція рахунків з обліку необоротних активів, капітальних і фінансових інвестицій

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Отримані (оприбутковані) необоротні активи

15

68

Відображена сума податкового кредиту по ПДВ у складі вартості активів (для платників ПДВ)

64

68

Відображена вартість транспортних послуг, що зв'язані із придбанням, монтажем об'єктів необоротних активів

15

68

Відображена сума податкового кредиту по ПДВ у складі вартості транспортних послуг, що пов'язані із придбанням, монтажем об'єктів необоротних активів

64

68

Оплачена вартість отриманих об'єктів основних засобів

68

31

Введені у експлуатацію об'єкти необоротних активів

10

15

Списані матеріали, комплектуючі для спорудження об'єктів необоротних активів господарським засобом

15

20

Відображені витрати на оплату праці виробничого персоналу, що зайнятий спорудженням об'єктів необоротних активів

15

66

Відображено нарахування зборів на соціальні заходи на фонд оплати праці виробничого персоналу, що зайнятий спорудженням об'єктів необоротних активів

15

64

Відображено нарахування амортизації необоротних активів, що використовуються при спорудженні об'єктів необоротних активів

15

13

Зараховані до складу необоротних активів безоплатно отримані необоротні активи по справедливій вартості

10

40

Відображено доход від безоплатно отриманих активів

40

70

Отримані від учасників у якості внеску до статутного фонду об'єкти необоротних активів

10

40

Відображено витрати на ремонт господарським способом:

на вартість використаних запасних частин

84

20

на суму витрат на оплату праці працівників, зайнятих ремонтом об'єкту необоротних активів

66

на суму відрахувань на соціальні заходи на заробітну плату працівників, зайнятих ремонтом об'єкту необоротних активів

64

на суму нарахованої амортизації необоротних активів, що використовуються при ремонті необоротних активів

84

13

Закінчення табл. 13.1

1

2

3

4

Відображено витрати на ремонт об'єкту необоротних активів, що виконані сторонньою організацією

84

68

Списано на витрати звітного періоду при використанні об'єкту для:

виробництва продукції, загальновиробничих цілей

23

84

адміністративних, збутових і інших цілей

79

Відображена сума податкового кредиту по ПДВ у складі вартості ремонтних робіт

64

68

Оплачена вартість ремонту об'єкту необоротних активів, виконаних сторонньою організацією

68

31

Відображена дооцінка об'єкту:

у частині збільшення остаточної вартості об'єкту основних засобів із одночасним збільшенням додаткового капіталу

10

40

у частині збільшення суми нарахованого зносу

13

Відображена уцінка об'єкту:

у частині уцінки нарахованого зносу

13

10

у частині уцінки остаточної вартості об'єкту із одночасним списанням до складу витрат

79

85

Відвантажені необоротні активи і відображено доход від їх реалізації

37

70

Відображені податкові зобов'язання по ПДВ у складі вартості відвантажених необоротних активів

70

64

Списана сума зносу реалізованих необоротних активів

13

10

Списана остаточна вартість реалізованих необоротних активів

85

10

Списані доходи і витрати від реалізації необоротних активів

79

85

70

79

Списаний знос ліквідованих необоротних активів

13

10

Списана остаточна вартість ліквідованих необоротних активів

85

10

79

85

Відображені витрати, що пов'язані із ліквідацією необоротних активів

85

66, 64, 20

79

85

Відображено оприбуткування виробничих запасів від ліквідації необоротних активів

70

79

Відображені фінансові інвестиції, які здійснюються у вигляді:

грошових коштів

14

31, 30

запасів

14

20, 26

необоротних активів:

а) на остаточну вартість необоротних активів

14

10

б) на позитивну різницю між остаточною вартістю переданих необоротних активів і справедливою вартістю інвестицій

14

10

70

79


 
 

Цікаве

Загрузка...