WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Мале підприємництво - Курсова робота

Мале підприємництво - Курсова робота

Для оцінки вибуття товарів у роздрібній торгівлі може використовуватися метод продажних цін, передбачений П(С)БО 9 "Запаси", який має на увазі застосування торговельної націнки. Торговельна націнка, що відноситься до реалізованих товарів і залишку нереалізованих товарів, визначається як добуток продажної вартості реалізованих товарів і середнього відсотка торговельної націнки.

Собівартість реалізованих товарів визначається тільки по закінченні звітного місяця після розрахунку торговельних націнок, що доводяться на реалізовані товари.

  1. Порядок заповнення відомості 2-М

У Відомості 2-м по формі додатку 4 до наказу № 422 здійснюється систематизація інформації про наявність і рух запасів (додаток Ж).

Даний регістр бухгалтерського обліку використовується для відображення оборотів по дебету і кредиту рахунків 20 „Виробничі запаси" і 26 „Готова продукція".

В графі 4 до початку записів вказується код і назва відповідного рахунку бухгалтерського обліку, відносно якого вносяться дані про залишок і господарських операціях.

Записи у Відомості 2-м проводяться на підставі первісних документів або накопичу вальних відомостей, звітів, листів-розшифровок, у яких узагальнюється надходження запасів, їх використання і вибуття за звітний місяць.

Для ведення обліку запасів по центрах відповідальності у графі 4 записи здійснюються у розрізі матеріально-відповідальних осіб, місць зберігання запасів.

Тема 12. Облік розрахункових операцій на малих підприємствах

  1. Особливості обліку розрахункових операцій на підприємствах малого бізнесу;

  2. Синтетичний і аналітичний облік та документальне оформлення розрахунків із постачальниками та з покупцями;

  3. Облік розрахунків по податках і платежах суб'єктів малого підприємництва, облік єдиного податку;

  4. Синтетичний і аналітичний облік та документальне оформлення розрахунків по операціях з оплати праці;

  5. Порядок заповнення відомості 3-М.

  1. Особливості обліку розрахункових операцій на підприємствах малого бізнесу

У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами. У зв'язку з цим у тих підприємств, з ким не розрахувались, виникає дебіторська заборгованість. Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості і її відображення у фінансової звітності малого підприємства регулюється П(С)БО 10. А у підприємств, які не здійснили розрахунків, виникає кредиторська заборгованість – це найбільш вагома частина зобов'язань підприємства, в які включаються довгострокові і поточні зобов'язання.

У відповідності з пунктом 3 П(С)БО 1 зобов'язання – це заборгованість підприємства, яка виникла у результаті подій, що пройшли, і погашення якої у майбутньому приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у себе економічні вигоди.

Кредиторська заборгованість виникає за товари, роботи, послуги постачальникам і підрядникам, за отриманий кредит, в результаті чого у підприємства виникло зобов'язання його повернення, по заробітній платі, по розрахунках з бюджетом, по доходам майбутніх періодів.

У відповідності з П(С)БО і кредиторська заборгованість класифікується як довгострокова і поточна.

  1. Синтетичний і аналітичний облік та документальне оформлення розрахунків із постачальниками та з покупцями

Окрім звичайних розрахунків з покупцями (рахунок 37) і постачальниками (рахунок 68), з метою погашення боргових зобов'язань в розрахунках між підприємствами за безготівковою формою використовуються векселі, які відносяться до цінних паперів і є документом, що підтверджує майнові права, здійснення й передача яких можлива лише при його пред'явленні.

Надходження векселя на підприємство є підставою для відображення в бухгалтерському обліку операцій по одержанню векселя, що оформлюється актом прийому – передачі, де вказується: найменування векселедавця й векселедержателя, вид, номер, номінальна вартість векселя, строк і місце оплати векселя, підписи й печатки векселедавця й векселедержателя.

У табл. 12.1. наведена кореспонденція рахунків, яка застосовується для відображення у бухгалтерському обліку операцій по обліку розрахунків з покупцями та постачальниками з використанням рахунків спрощеного Плану рахунків.

Таблиця 12.1

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків покупцями та постачальниками

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Відвантажена покупцям (замовникам) продукція, товари (роботи, послуги), необоротні активи

37

70

Відображена сума податкових зобов'язань по ПДВ у складі вартості відвантажених товарів, необоротних активів(якщо підприємство є платником ПДВ)

70

64

Списана собівартість реалізованих

готової продукції

79

26

робіт, послуг

23

товарів

84

26

79

84

Списана залишкова вартість реалізованих необоротних активів

85

10

79

85

Списаний доход від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), необоротних активів

70

79

Поступила оплата від покупців за відвантажену продукцію, товари (роботи, послуги), необоротні активи

31

37

Створений резерв сумнівних боргів

84

37

79

84

Списана за рахунок резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість

37

37

Одержаний вексель за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги)

37

37

Одержані грошові кошти після пред'явлення векселя до сплати

31

37

Нараховані відсотки по векселю

37

70

Списані нараховані відсотки по векселю на фінансові результати

70

79

Отримані грошові кошти у сплату відсотків по векселю

31

37

Відображена реалізація короткотермінового векселя, одержаного раніш у сплату за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги)

37

70

Відображена номінальна вартість реалізованого короткотермінового векселя

85

37

Отримані грошові кошти у сплату за реалізований короткотерміновий вексель

31

37

Відображено закриття рахунків обліку доходів і витрат при реалізації короткотермінового векселя

79

85

70

79

Видані грошові кошти під звіт на витрати на відрядження із каси підприємства

37

30

Оприбутковані придбані підзвітною особою

запаси

20

37

товари

26

Відображена сума податкового кредиту по ПДВ у складі вартості цінностей придбаних підзвітною особою

64

37

Списані витрати на відрядження, пов'язані із

виробництвом продукції (робіт, послуг)

84

37

23

84

іншою операційною діяльністю

84

37

79

84

Повернуті у касу підприємства невикористані кошти, що видані під звіт

30

37

Отримані на поточний рахунок суми довгострокових кредитів банку

31

55

Відображені поточні зобов'язання по довгостроковим кредитам

55

68

Нараховані відсотки за одержаний довгостроковий кредит, які підлягають сплаті

39

68

Включені відсотки за одержаний кредит у склад витрат звітного періоду

85

39

79

85

Погашена заборгованість по довгостроковому кредиту

68

31


 
 

Цікаве

Загрузка...