WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку - Курсова робота

Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку - Курсова робота

Виходячи з викладеного, платник податків при одержанні імпортних товарів на валові витрати відносить суми, розраховані шляхом перерахування вартості товарів у гривні по офіційному валютному (обмінному) курсу Національного банку України, що діяв на дату одержання таких товарів.

При цьому заборгованість в іноземній валюті не виникає і тому перерахунок валових витрат на момент оплати товару не відбувається.

Датою здійснення господарської операції для цілей бухгалтерського обліку вважається дата визнання (тобто прийняття до бухгалтерського обліку й відображення у фінансовій звітності) активів, зобов'язань, статутного і власного капіталу, доходів і витрат.

Згідно П(С)БО 21, у бухгалтерський облік вводиться поняття монетарних та немонетарних статей.

Необхідно чітко розмежовувати монетарні і немонетарні статті, як в активі, так і в пасиві, що дуже важливо для бухгалтерського обліку.

Таблиця 2 - Порядок обліку монетарних та немонетарних статей

Найменування субрахунку

Призначення

1

2

МОНЕТАРНІ

3621

Для обліку розрахунків з іноземними покупцями з операцій і майбутньою оплатою

6321

Для обліку розрахунків з іноземними постачальниками з операцій, що припускають наступну оплату

3772 розрахунки з іншими дебіторами в інвалюті

Для обліку виданих авансів, що підлягають поверненню

6852 розрахунки з іншими кредиторами в інвалюті

Для обліку отриманих авансів, що підлягають поверненню, а також при погашенні боргу перед підзвітною особою на підставі авансового звіту

НЕМОНЕТАРНІ

3712

Для обліку розрахунків з іноземними постачальниками з операцій з попередньою оплатою

6812 – розрахунки з авансів отриманих в іноземній валюті

Для обліку розрахунків з іноземними покупцями за отриманими авансами

3622

Для обліку розрахунків при бартері

3722

Для обліку розрахунків з підзвітними особами у випадку попередньої видачі авансу в іноземній валюті

До монетарних належать кошти та їх еквіваленти, дебіторська та кредиторська заборгованості, що будуть погашені грошима (їх еквівалентами).

Якщо ж дебіторська та кредиторська заборгованість виникла в результаті перерахування або одержання авансу, тобто надходження коштів відбулося до факту оприбуткування чи реалізації товарів (робіт, послуг), то така заборгованість належить до немонетарних статей.

Таким чином, для зручності відображення курсових різниць у складі операційних чи інших доходів і витрат, а також при складанні Звіту про рух грошових коштів пропонується умовна схема обліку заборгованості в іноземній валюті (табл. 1.2).

Пунктом 6 П(С)БО 21 визначено, що сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, отримана від інших осіб за рахунок платежів для постачання готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності з застосуванням валютного курсу на дату одержання авансу. У випадку одержання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами і відвантаження частинами покупцю немонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реалізації активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів.

Порядок переоцінки дебіторської і кредиторської заборгованості. Дебіторська заборгованість це:

 1. Заборгованість, яка виникла в рахунок здійснення попередньої оплати за товари, роботи, послуги.

 2. Заборгованість, яка виникла після відвантаження товарів за договором, що передбачає здійснення розрахунків в іноземній валюті, до одержання оплати.

Кредиторська заборгованість виникає в таких випадках:

 1. При одержанні товарів, робіт і послуг за договором, що передбачає оплату в інвалюті.

 2. При одержанні попередньої оплати за товари, роботи і послуги.

Переоцінка дебіторської і кредиторської заборгованості здійснюється за курсом НБУ на кінець звітного періоду і на день ії погашення (повністю або частково)

Порядок відображення курсових різниць

Вид курсової різниці

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Переоцінка грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статтях з операційної діяльності під час підвищення курсу інвалюти:

 1. по активах – позитивна курсова різниця;

 2. по зобов'язаннях – від'ємна курсова різниця.

30,32,33,

34,37,36,

945

714,

714

62,63,685

Переоцінка грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статтях з операційної діяльності під час зниження курсу інвалюти:

 1. по активах –від'ємна курсова різниця;

 2. по зобов'язаннях – позитивна курсова різниця.

945

62,63,685

30,32,33,

34,37,36

714

Переоцінка монетарних статей по інвестиційній і фінансовій діяльності (крім діяльності по фінансових інвестиціях в господарські одиниці за межами України) під час підвищення курсу інвалюти:

 1. по активах – позитивна курсова різниця;

 2. по зобов'язаннях – від'ємна курсова різниця.

143,16,35,37

974

744

60,61,67

Переоцінка монетарних статей по інвестиційній і фінансовій діяльності (крім діяльності по фінансових інвестиціях в господарські одиниці за межами України) під час зниження курсу інвалюти:

 1. по активах – від'ємна курсова різниця;

 2. по зобов'язаннях – позитивна курсова різниця.

974

60,61,67

143,16,35

37

744

По фінансових інвестиціях в господарські одиниці за межами України позитивна курсова різниця

141

425

По фінансових інвестиціях в господарські одиниці за межами України від'ємна курсова різниця

425

141

Порядок визначення результату переоцінки заборгованості: Для дебіторської заборгованості:

а) при збільшенні курсу НБУ – виникає позитивна різниця між балансовою вартістю дебіторської заборгованості й офіційним валютним курсом НБУ – дохід;

б) при зменшенні курсу НБУ – виникає негативна різниця – це витрати.

Для кредиторської заборгованості:

а) при збільшенні курсу НБУ – виникає негативна різниця – витрати;

б) при зменшенні курсу НБУ – виникає позитивна різниця – дохід. Курс НБУ на день здійснення господарської операції або на дату балансу впливає тільки на монетарні статті обліку.

Під час здійснення зовнішньоекономічних операцій комерційні партнери можуть порушувати строки розрахунків за проведені операції. Таким чином виникає прострочена дебіторська і кредиторська заборгованості.

Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічних договорів (контрактів) визначаються правом країни, обраної сторонами при укладенні договору (контракту) або в результаті подальшого узгодження. Виходить, якщо в укладеному договорі така країна – Україна, то строк позовної давності обчислюється відповідно до її законодавства і становить З роки. При цьому перебіг строку позовної давності починається з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав.

Якщо у контракті не була обумовлена країна, право якої має застосовуватися, то згідно зі ст. 6 Закону про ЗЕД, для договорів купівлі-продажу діє право тієї країни, де заснована, має своє місце проживання або основне місце діяльності сторона-продавець.

Список використаних джерел

 1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" № 959-ХІІ (із змінами і доповненнями) від 16.04.91 р. // www.rada.gov.ua

 2. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" № 185/94-ВР від 23.09.94 р. // www.rada.gov.ua

 3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.97 р. // www.rada.gov.ua

 4. Наказ Міністерства фінансів України "Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті" № 29 від 14.02.96 р. // www.rada.gov.ua

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджено наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 р. // www.rada.gov.ua

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затверджено наказом Міністерства фінансів України № 176 від 10.08.2000 р. // www.rada.gov.ua

 7. Порядок установлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют: Постанова Правління Національного банку України, № 129 від 18.03.99 р. // www.rada.gov.ua

 8. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". – Житомир: ПП "Рута", 2007. - 544 с.

 9. Кадуріна Л.О., Стрєльнікова М.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 606 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...