WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Кошторис та собівартість продукції - Курсова робота

Кошторис та собівартість продукції - Курсова робота

Стаття "Підготовка та освоєння виробництва" може містити три різновиди витрат на: освоєння нових підприємств, виробництв, цехів, агрегатів (пускові витрати); підготовку та освоєння нової продукції; підготовчі роботи в добувній промисловості. Ці витрати списуються на продукцію рівними частками за встановлений період їхнього відшкодування. Витрати на підготовку та освоєння нової продукції в серійному і масовому виробництві згідно з прийнятим порядком фінансуються із прибутку або з позабюджетних фондів фінансування науки і техніки.

Стаття "Позавиробничі витрати" містить витрати на вивчення ринку, на рекламу та продаж продукції. Деякі з цих витрат є прямими, і їх можна обчислити безпосередньо для окремих виробів (витрати на тару, пакування, рекламу, транспортування, в певний район ринку). Непрямі витрати (на аналіз ринку, комісійні виплати організаціям збуту, проведення ярмарків тощо) розподіляються між виробами пропорційно їхній виробничій собівартості.

Прогнозування собівартості на етапах розробки та освоєння нових виробів

На етапах розробки нової продукції, коли немає комплекту технічної документації та нормативної бази, її собівартість обчислюється тільки як імовірнісна прогнозна величина. При цьому користуються різними методами прогнозних оцінок, з-поміж яких основними є параметричні методи. Параметричними вони називаються тому, що ґрунтуються на залежності собівартості продукції від її параметрів — технічних і експлуатаційних показників.

До параметричних методів обчислення собівартості продукції належать методи: питомих витрат, баловий, кореляційний, агрегатний. Метод питомих витрат є найпростішим, але найменш точним. Згідно з ним собівартість нового виробу (Сн ) обчислюється так:

Сн=СП.РН, (16.18)

де Сп — питома собівартість аналогічного (базового) виробу, який освоєний виробництвом, грн.; Рн— параметр нового виробу.

Питома собівартість обчислюється на одиницю головного параметра виробу, тобто такого, що якнайбільше впливає на собівартість (потужність двигунів, вантажопідйомність автомобілів, кранів, об'єм холодильників тощо). Точнішими є методи, які враховують не один, а кілька параметрів. До них належать баловий і кореляційний методи.

Баловий метод ґрунтується на експертній оцінці впливу головних параметрів виробу на його собівартість. Кожний параметр виробу оцінюється певною кількістю балів. Собівартість базового виробу ділиться на суму балів усіх параметрів і в такий спосіб визначається собівартість одного бала (С6). Після цього собівартість нового виробу обчислюється за формулою

де n — кількість параметрів, які впливають на собівартість вирбу;

бні — кількість балів за і-м параметром нового виробу.

Кореляційний метод дає змогу встановити залежність собівартості виробу від його параметрів у вигляді емпіричних формул, виведених на підставі аналізу фактичних даних для групи аналогічних виробів. У процесі аналізу з'ясовується форма зв'язку (лінійна, степенева) собівартості та основних параметрів виробу, а також його щільність. Кореляційний метод прогнозування собівартості є найбільш точним і поширеним.

Агрегатний метод не є самостійним параметричним методом. Згідно з ним собівартість виробу визначається як сума собівартості конструктивних його частин — агрегатів. Вартість уніфікованих агрегатів береться за існуючими цінами, оригінальних — обчислюється за одним із розглянутих вище методів або визначається експертне.

Собівартість продукції, особливо нової — динамічний показник, який істотно залежить від ступеня освоєння виробництва, а останній — від кількості виготовлених виробів із початку виробництва. З урахуванням цього емпірично встановлено залежність ї собівартості нових виробів від їхньої кількості, тобто від порядкового номера виробу з початку освоєння. Ця залежність має форму степеневої функції.

Сі = С1N-bi, (16.20)

де Сi — собівартість i-го виробу з початку випуску;

С1 — собівартість першого виробу;

Ni — порядковий номер виробу з початку освоєння;

Ь — показник степеня, який характеризує темп зниження собівартості в період освоєння (визначається емпірично з аналізу кривих освоєння).

Знання закономірностей зміни собівартості продукції, особливо складних машин, у процесі освоєння виробництва дає змогу обґрунтовано управляти формуванням витрат, прогнозувати їхній рівень на різних етапах освоєння.

Розділ 2. Розрахункова частина. На прикладі ЗАТ "Глорія".

2.1 Характеристика підприємства.

Повне найменування товариства: Акціонерне товариство закритого типу "Глорія";скорочене: АТЗТ "Глорія"

Місце знаходження товариства:

252138 Україна, м.Київ, вул.. Смольна 9.

Загальні положення товариства згідно зі статутом:

Акціонерне товариство закритого типу "Глорія" створене згідно з законами України: "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про господарські товариства", "Про зовнішньо економічну діяльність" та іншими нормативними актами, а також установчою угодою від 1 січня 1993 року з метою задоволення громадських потреб в текстильній галантереї, інших товарах народного споживання та одержання прибутку.

Товариство – самостійний господарючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, товарний знак.

Товариство у своїй діяльності керується законодавством України, Установчою угодою та Статутом.

Предмет діяльності Товариства згідно до Статуту:

 • виробництво текстильної галантереї та інших товарів народного споживання, надання послуг;

 • продаж власної продукції, а також продукції інших підприємств через державну, кооперативну, приватну торгівлю та власні магазини;

 • рекламу та маркетинг;

 • фінансування промислового виробництва і будівництва, в т.ч. будівництва житлових та побутових приміщень і об'єктів соціально-культурного призначення, організація виробництва будівельних матеріалів;

 • зовнішньоекономічну діяльність;

 • організацію та проведення як на Україні, так і за кордоном ярмарок, виставок-продажів, аукціонів;

 • створення в Україні та за кордоном своїх виробничих, обслуговуючих, торгових підрозділів, відділень, філій;

 • здійснення комерційних операцій та біржову діяльність;

 • випуск акцій та інших цінних паперів та операції з ними, здійснення страхових операцій;

 • рекламну та видавничу діяльність;

 • маркетингові, брокерські, дилерські, аудиторські, посередницькі, лізингові, агентські та рекламні послуги;

 • прокат та надання в оренду технологічного обладнання, устаткування, автотранспорту, засобів зв'язку, обчислювальної та відеотехніки;

 • інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.

2.2 Калькулювання собівартості продукції та складання кошторису.

Підрахунок собівартості скатертини вишитої (льон, малюнок 0643, розмір 200х160 см) артикул 101.02.01, 101.02.08.

Основні матеріали:

Тканина:

1,03 х 15,5 = 15,965 грн.

2 х 1,0866 х 15,5 = 33,6896 грн.

∑ по тканинам = 49,6546 грн.

Нитки:

411,67 х 0,0033 = 1,3585 грн.

66,66 х 0,00075 = 0,05 грн.

∑ по ниткам = 1,4085 х 7,5 = 10,5638 грн.

Загальна ∑ по основних матеріалах = 60,2134 грн.

Допоміжні матеріали:

Нитки:

199,08 х 0,0009 = 0,1792 грн

Кул. 0.50 грн.

Ярл. 0,35 грн.

Вкч. 1,00 грн.

Кр. 0,06 грн.

∑= 2,0892 грн.

Зарплата:

Пригот. – 0,1092 х 3,03 = 0,3309 грн.

Закр. = 1,75 грн.

Пошив. = 8,15 грн.

Сд. = 0,01 грн.

Сума =10,2409 грн.

13,3132 грн.

Вишивка: 1,6773 х 7,5 = 12,5798 грн.

∑ по зарплаті 25,893 грн.

Додаткова зарплата:

Осн зарплата х 11% = 25,893 х 0,11 = 2,8482 грн.

Відчислення органам соцстраху:

∑ по зарплатах х 37,5% = (25,893+2,8482) х 0,375 = 10,778 грн.

Подана калькуляція зібрана в таблицю, див. мал.1.

Мал.1.

Підрахунок собівартості комплекту постільної білизни, двоспальний (малюнок 0645) артикул 03.02.01.

Основні матеріали:

Тканина:

7,4 х 6,45 = 47,988 грн.

1,72 х 1,12 х 6,45 = 12,4253 грн.

∑ по тканинам = 60,4133 грн.

Нитки:

1,8883 х 0,0033 = 6,2314 грн.

411,5 х 0,00075 = 0,3086 грн.

∑ по ниткам = 6,54 х 1,72 = 11,2488 грн.

Загальна ∑ по основних матеріалах = 71,6621 грн.

Допоміжні матеріали:

Нитки:

818,06 х 0,0009 = 0,736 грн

Пугов.=3 х 0,12 =0,36 грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...