WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами - Курсова робота

Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами - Курсова робота

1) фактичні витрати по всіх видах ремонтів відразу списують у дебет рахунків витрат (23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати" і т.д.), тобто включають у собівартість продукції безпосередньо по мірі їх здійснення;

2) фактичні витрати на проведення ремонтів відносяться на рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" з подальшим рівномірним списанням їх на витрати виробництва протягом наступних років.

  1. Аудит інформації про основні засоби у фінансовій звітності та примітках до неї

Згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність" головною метою аудиту є перевірка публічної фінансової звітності, суб'єктів фінансово-господарської діяльності з метою визначення її достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам, отже, підчас аудиту основних засобів аудиторові також необхідно перевірити інформацію про основні фонди, яка була відображена у фінансовій звітності підприємства та примітках до неї.

У Балансі (форма 1) підприємства аудитор перевіряє статтю "Основні засоби". У цій статті повинна бути наведена вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів. Ця стаття також повинна містити інформацію про загальну вартість інших необоротних матеріальних активів. У статті "Основні засоби" окремо наводяться первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу.

У "Звіті про фінансові результати" (форма 2) аудитор перевіряє чи включені до статті "Інші доходи" суми доходу від реалізації основних засобів і майнових комплексів, а до статті "Інші витрати" - собівартість реалізації основних засобів і втрати від уцінки та повної або часткової ліквідації об'єктів основних засобів. Також аудитор перевіряє чи правильно зазначена у розділі "Елементи операційних витрат" цієї форми звітності сума амортизації, яка була нарахована протягом звітного періоду.

У "Звіті про рух грошових коштів" (форма 3) аудитор визначає чи повністю відображена у статті "Амортизація необоротних активів" сума амортизаційних відрахувань з основних засобів, нараховані протягом звітного періоду. Підчас перевірки статті "Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності" цієї форми звітності аудитор визначає чи відображений у графі "Надходження" збиток, а у графі "Видаток" прибуток від продажу основних засобів підприємства. Також аудитор з'ясовує чи відображені у статті "Реалізація необоротних активів" суми надходження грошових коштів від операцій продажу основних засобів підприємства, а у статті "Придбання необоротних активів" суми виплати грошових коштів для придбання основних засобів.

У "Звіт про власний капітал" (форма 4) аудитор перевіряє чи правильно віднесені до статей розділу "Переоцінка активів" дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів аудитор перевіряє інформацію про:

 1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби відображені в балансі.

 2. Методи амортизації, що застосовуються підприємством, та діапазон строків корисного використання (експлуатації).

 3. Наявність та рух у звітному році:

 • первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на початок звітного року;

 • первісна вартість основних засобів, які визнані активом, з виділенням вартості основних засобів, отриманих в результаті об'єднання підприємств;

 • сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу основних засобів у результаті переоцінки;

 • первісна (переоцінена) вартість та сума зносу основних засобів, які вибули;

 • сума нарахованої амортизації;

 • сума втрат від зменшення корисності, відображена в звіті про фінансові результати в звітному періоді;

 • інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу основних засобів;

 • первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець звітного року;

Аудитор у примітках до фінансової звітності також правильність відображення наступних сум:

 1. Вартість основних засобів підприємства, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження у володінні, користуванні та розпорядженні ними.

 2. Вартість переданих у заставу основних засобів.

 3. Сума капітальних вкладень на придбання і будівництво основних засобів за звітний рік.

 4. Сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів.

 5. Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо).

 6. Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись.

 7. Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу.

 8. Первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування.

Аудитор у примітках до фінансової звітності перевіряє інформацію про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).

У примітках до консолідованої фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів аудитор перевіряє суму курсових різниць у зв'язку з перерахунком вартості основних засобів, наведеної у фінансовій звітності дочірніх підприємств.

  1. Типові порушення, які виявляються підчас аудиту основних засобів

Серед порушень, які виявляються при аудиторській перевірці основних засобів, найчастіше зустрічаються наступні:

 1. Невірний розподіл основних засобів по класифікаційних групах, що приводить до помилок при нарахуванні амортизації;

 2. Неправильне визначення складу основних засобів, що приводить до появи в складі основних засобів МШП і навпаки;

 3. Відсутність актів приймання-передачі основних засобів, які служать основою для оформлення операцій пов'язаних з рушенням основних засобів;

 4. Помилки при розрахунку суми амортизаційних відрахувань, пов'язані з неправильним визначенням вартості об'єктів основних засобів, яка підлягає амортизації, а також з неправильним вибором методу нарахування амортизації, помилок при розрахунку норми амортизації і відсутні аналітичного обліку об'єктів основних фондів;

 5. Облік в складі основних засобів і використання раніше списаного обладнання, що впливає на величину собівартості продукції і фінансовий результат.

Кожне порушення, яке було виявлено підчас проведення аудиту основних засобів, аудитор обов'язково оформляє робочими документами.

У процесі перевірки основних засобів аудитор також аналізує їх стан та використання на підприємстві, самостійно розраховуючи показники стану й ефективності використання основних засобів та порівнює їх з аналогічними показниками, які були розраховані на підприємстві. На підставі проведеного аналізу аудитор робить висновки і пропонує адміністрації підприємства заходи щодо підвищення ефективності використання основних фондів.

 1. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ ПІДЧАС ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЇ І АУДИТУ

  1. Документи щодо ревізії основних засобів

   1. Складання плану ревізії основних засобів

Увесь процес проведення ревізії складається з кількох етапів, які можуть бути відособлені один від одного та характеризуються тільки їм властивими ревізійними процедурами та діями, що дозволяє складати чіткий план проведення ревізійної роботи на підприємстві.

Підготовка до проведення ревізії на підприємстві починається з моменту отримання ревізійними органами відповідного наказу КРУ, який видається за 3-5 днів до початку ревізії. На підставі отриманого наказу керівник ревізійної служби розробляє програму проведення ревізії.

Ця програма являє собою докладний перелік питань, які повинні бути вивчені в процесі ревізії підприємства. Програма проведення ревізії повинна обов'язково містити два наступних пункти:

 • перевірка виконання рішень попередньої ревізії;

 • перевірка усіх сигналів, що надійшли про порушення на об'єкті ревізії.

На підставі програми ревізії розробляється робочий план ревізії, в якому визначаються перелік дій ревізійної комісії (бригади) і терміни їх виконання. Планом ревізії також визначаються головні цілі і задачі перевірки тієї чи іншої дільниці облікових робіт, що дозволяє кожному члену ревізійної комісії підготуватися до виконання своєї частини роботи. Інформація, яку містить робочий план ревізії, є суворо конфіденційною.


 
 

Цікаве

Загрузка...