WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Калькулювання собівартості продукції - Курсова робота

Калькулювання собівартості продукції - Курсова робота

графічним методом, який ґрунтується на побудові графіку беззбитковості підприємства. Для побудови графіку беззбитковості підприємства необхідно визначити показник запасу міцності (Зм) за формулою:

Зм=Д заг. - ТБ (8)

Графік беззбитковості підприємства наведено на рис. 1.

0100090000031602000002009601000000009601000026060f002203574d46430100000000000100503a0000000001000000000300000000000000030000010000006c0000000000000000000000350000006f0000000000000000000000072c00002d21000020454d46000001000003000010000000020000000000000000000000000000007f120000771a0000c80000001f010000000000000000000000000000000f030058600400160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000680a0000d8070000520000007001000001000000a4ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110040ae110010000000a4b1110024af1100524f6032a4b111009cae1100100000000cb0110088b11100244f6032a4b111009cae11002000000049642f319cae1100a4b1110020000000ffffffff7c2de500d0642f31ffffffffffff0180ffff01800fff0180ffffffff000000000008000000080000e4ba120001000000000000005802000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c00690062007200000000000000000064af1100dee32e31e88d0832c4b21100d0ae11009c38273108000000010000000caf11000caf1100e87825310800000034af11007c2de5006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000120000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000350000006f00000001000000e7298740a48e87400000000057000000010000004c000000040000000000000000000000670a0000d607000050000000200000003600000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff690a0000d8070000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0222017c01040000002e0118001c000000fb02f3ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000000320a0d00000001000400000000007b01220120c408001c000000fb020200010000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100030000000000

Рис.1. Графік беззбитковості підприємства

10) Записати функцію операційних витрат підприємства.

Функція витрат – це математичний опис взаємозв'язку витрат та їхнього чинника.

Y = a + b* x (9)

де, Y – загальна сума витрат,

a- сума загальних постійних витрат,

b- сума змінних витрат на одиницю,

X – значення фактора (чинника) витрат

11) Обчислити показники операційного левериджу підприємства та пояснити його вплив на фінансові результати підприємства.

Коефіцієнт операційного левериджу (Кол) обчислюють за формулою:

Кол= Мд/Пр (10)

де, Мд – сума маржинального доходу, грн.

Пр – сума операційного прибутку підприємства, грн.

Ефект операційного левериджу (Еоп) обчислюють за формулою:

Еоп = (11)

де, - темп приросту валового операційного прибутку підприємства %,

- темп приросту обсягу реалізації продукції, %

12) Обчислити прибуток підприємства, якщо обсяг реалізації продукції зросте на 15 %, (використовуючи дані наведені у таблиці 8). Результати розрахунків записати у вигляді таблиці 9.

Таблиця 9

Розрахунок прибутку підприємства при збільшенні обсягу реалізації на 15%

Показники

Сума, грн.

фактична

планова

1

2

3

Дохід від реалізації продукції

Собівартість реалізованої продукції:

а) прямі матеріальні витрати

б) прямі витрати на оплату праці

в) інші прямі виробничі витрати

г) змінні загальні виробничі витрати

Виробничий маржинальний дохід

Змінні операційні витрати:

а) адміністративні

б) на збут

Загальний маржинальний дохід

Постійні витрати:

а) загальновиробничі

б) операційні витрати:

– адміністративні

– на збут

– інші операційні

Операційний прибуток

13) Визначити вплив чинників використовуючи електронні таблиці програми Excel (див. додаток Ж) на зміну фінансових результатів підприємства. Розрахунки обґрунтувати необхідними поясненнями та зробити відповідні висновки.

Рекомендована література

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №966 – ХІУ від 16.07.1999 р.

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 р. №283/97 – ВР/Г.К. №26 за 1997 р.

Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. №108/95 – ВР.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. №246.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. №290.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318.

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг), затверджених наказом Державного комітету промислової політики України від 02 лютого 2001 р. №47.

Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник. – Д. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 440 с.

Бланк И.А. Управление прибылью.- К.: "Ника – Центр", 1998. – 544 с.

Бондар І.Ю., Пахомов В.І. Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: Навч. посібник. – К.: Київ. Держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 65 с.

Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук.- Житомир: ЖІТІ, 2000.- 448 с.

Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом'яка. - 2-ге вид., доп. і перероб.- Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ +" Інституту післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2003.- 820 с.

Голов С.Ф., Єфименко В.І. Фінансовий та управлінський облік. - К.: ТОВ "Автоінтерсервіс", 1996.- 544 с.

Голов С.Ф.Управленческий бухгалтерський учет.- К.: Скарбы, 1998.-384с.

Г.І. Кіндрацька. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. – Львів: Кінпатрі ЛТД, 2000. – 264 с.

Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002.- 131 с.

Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навчальний посібник.- Львів: "Магнолія плюс", 2006.- 264 с.

Давидович І.Є. Управління витратами: Навчальний посібник. 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 228 с.

Данилюк М.О., Лещій В.Р. Теорія і практика процесно-орієнтованого управління витратами. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2002 – 242 с.

Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. / За ред. В.М. Домбровського. - К.: КНЕУ, 2003.- 235 с.

Друри К. Введение в управленческий и производственный учет.- М.:Аудит, 1997.- 248 с.

Друри К. учет затрат методом стандарт-кост. Пер. с анг. / Под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: Аудит. ЮНИТИ, 1998.- 224 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Управлінський облік: Термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. – Львів: ЗУКЦ, 2005. – 96 с.

Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007.- 550 с.

Карпова Т.П. Управленческий учет: Ученик для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2003.- 350 с.

Керимов В.Э., Крятов М.С., Епифанов А.А. Система учета "Стандарт-кост": Лекция – М.: Издательско – книготорговый центр "Маркетинг"; М.: МУПК, 2001.- 30 с.

Крушельницька О.В. Управління матеріальними ресурсами: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003.- 162 с.

Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності. – Чернівці: Місто, 2003.- 156 с.

Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003.- 287 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посібник. – Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. – 336 с.

М.О. Данилюк, В.Р. Лещій. Управління витратами на промислових підприємствах. Науково-практичний посібник: Наукове видання. - Івано_Франківськ: ПП Супрун, 2006.- 172 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...