WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів - Курсова робота

Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів - Курсова робота

Проаналізувавши документаційний матеріал ТзОВ „Дукат-Ужгород", ми можемо зробити висновки, що облік основних фондів та нематеріальних активів ведеться згідно правових норм. Інвентаризація проводиться вчасно, інформація про результати інвентаризації наводиться у примітках до річної звітності ТзОВ „Дукат-Ужгород". Стан основних фондів підприємства хороший, нематеріальні активи у вигляді програмного забезпечення ЕОМ та клієнтської бази протестовані і зроблено висновок, що ПО працює відмінно.

Перелік використаних джерел

 1. Закон України „Про авторське право і суміжні права" від 23.12.93 № 3792-XII. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994. – N 13. – с.64.

 2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – N 40. – с.365.

 3. Закон України „Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18.02.99 № 2132-II. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – N 12. – с.64.

 4. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.93 № 3687-XII. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994. – N 7. – с. 32.

 5. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.93 № 3689-XII. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – N 32. – с.266.

 6. Закон України „Про податок на додану вартість" від 03.04.97 № 168/97-ВР. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – N 21. – с.156.

 7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 № 291.

 8. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / Під ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — 3-тє видання, перероблене і доповнене. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 627 с.

 9. Голов С. Учет нематериальных активов согласно МСБУ // Бухгалтерский учет и аудит. — 1999. — № 7–8. — С. 42–49.

 10. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій у бухгалтерських проводках: Навчальний посібник. —К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 465 с.

 11. Грачева Р. Прочие необоротные активы: бухгалтерский учет // Специальное приложение к еженедельнику "Д-т К-т". — К.: Пресса Украины, 2001. — 114 с.

 12. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием национальных стандартов): учебное пособие для студентов вузов. — 5-е издание, дополненное и переработанное. — К.: А.С.К., 2001. — 848 с.

 13. Коломиец А. Что необходимо знать об интеллектуальной собственности // Все о бухгалтерском учете. — 2001. — № 64 (610). — С. 30–31.

 14. Курсом реформ — учет 2000: учебно-практическое пособие. В 2 частях. Часть 1 // Баланс. Библиотека бухгалтера. — Днепропетровск: "Баланс-Клуб", 2000. — 336 с.

 15. Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. — 5-те видання, доповнене. — Х.: Фактор, 1999. — 180 с.

 16. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець. О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-ге видання, доповнене і перероблене — Житомир: ЖІТІ, 2004. — 576 с.

 17. Пантелійчук Л. Декілька слів про НМА та права інтелектуальної власності // Облік, податки, аудит в Україні. — 2002. — № 5 (29). — С. 25–27.

 18. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч. 5. — Луганськ: „Промдрук" ДСД „Лугань", 2000. — 336 с.

 19. Петрова С. Бухгалтерський облік гудволу // Вісник НБУ. — 2001. — № 7 (65). — С. 52–53.

 20. Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку: нове видання / USAID, IBTCI, ФПБАУ. — К.: „Преса України", 2000 — 304 с.

 21. Учет НМА в соответствии с П(С)БУ // Налоги и бухгалтерский учет: блиц-библиотека. — Х.: Фактор, 2000. — 64 с.

 22. Фатеева Я. Анохина И. Товарные знаки и товарные марки: учет, передача прав на их использование // Все о бухгалтерском учете. — 2001. — № 116 (662). — С. 36–40.

Додаток 1

до п. 3.3 Методичних рекомендацій з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств

__ТзОВ "Дукат-Ужгород"_

підприємство, організація

______________________

склад, виробничий підрозділ

ф. № Інв-1с.-г.

Інвентарний опис № _10__

основних засобів і нематеріальних активів

______________21 грудня 2007 року______________

дата складання

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на цінності, здані в бухгалтерію, та всі цінності, які надійшли на мою (нашу) відповідальність, оприбутковані, а які вибули — списані в розхід.

Особа (и), відповідальна (ні) за збереження основних засобів:

___завгосп________Мігал Олексій Іванович_ __________________

посада прізвище, ім'я, по батькові підпис

___комірник_______Сабадош Юрій Михайлович ___________________

посада прізвище, ім'я, по батькові підпис

На підставі наказу (розпорядження) від "_5_"_жовтня_ 2007 р. № _І-47__ проведено знімання фактичних залишків цінностей, які рахуються на балансовому рахунку № _______ станом на "_1_"_жовтня_ 2007 р.

Інвентаризація розпочата:

"_12_"_жовтня_ 2007 р.

Інвентаризація закінчена:

"_19_"_грудня_ 2007 р.

При інвентаризації встановлено:

Порядковий номер запису

Найменування та коротка характеристика об'єкта, сума зносу та термін корисного використання необоротних активів

Рік випуску, побудови, придбання

номер

Числиться на "___"______ 200_ р.

Відмітка про вибуття

інвентарний

заводський

паспорт

фактична наявність

за даними бухгалтерського обліку

кількість

вартість

кількість

вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Комп'ютер Пентіум 4, 55, 2 роки

2005

12

76456-OEM-0012013-54277

-

5

2500

5

2500

-

2

1С Бухгалтерія, 87, 2 роки

2005

14

797320902-129SY47GK0YEK4U

-

1

1550

1

1550

-

3

Майкрософт Офіс, 44, 2 роки

2005

15

23АС-4297-5568-1672

-

1

750

1

750

-

4

Антивірус Касперського, 25, 2 роки

2005

16

2606079888-YVAH3937BS5W3MR

-

1

1800

1

1800

-

Разом:

8

6600

8

6600

Разом по опису: а) порядкових номерів __________чотири___________

прописом

б) загальна кількість одиниць, фактично ______вісім________________

прописом

в) на суму, фактично _шість тисяч шістсот_________________

прописом

Голова комісії гол. бухгалтер _________ _Молнар Ірина Василівна___

посада підпис прізвище, ім'я, по батькові

Члени комісії _завгосп__________ _ Мігал Олексій Іванович _

посада підпис прізвище, ім'я, по батькові

комірник _________ _ Сабадош Юрій Михайлович_

посада підпис прізвище, ім'я, по батькові

Всі цінності, перелічені у цьому інвентаризаційному опису з №___ по №____, комісією перевірені в натурі в моїй (нашій) присутності і внесені в опис, в зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, які знаходяться в описі, знаходяться в моєму (нашому) відповідальному зберіганні.


 
 

Цікаве

Загрузка...