WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів - Курсова робота

Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів - Курсова робота

У Балансі нематеріальні активи відображаються наступним чином (табл. 3.3.3):

Таблиця 3.3.3

Взаємозв'язок залишків на рахунках бухгалтерського обліку та статей балансу, за якими відображаються нематеріальні активи (крім суб'єктів малого підприємництва та іноземних представництв)

Актив

Код рядка

Підстава для заповнення(рахунки та субрахунки за новим Планом рахунків)

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи

залишкова вартість

010

Різниця між сумами за рядком 011 та 012

первісна вартість

011

Сальдо рахунку 12 „Нематеріальні активи"

знос

012

Сальдо субрахунку 133 „Знос нематеріальних активів"

Незавершене будівництво

020

Сальдо рахунку 15 „Капітальні інвестиції", у тому числі субрахунку 154 „Придбання (створення) нематеріальних активів"

...

...

...

Усього за розділом І

080

...

Для визначення результатів проведеної інвентаризації складаються звіряльні відомості. В звіряльних відомостях порівнюється фактична наявність цінностей, відображених в інвентаризаційних описах, з обліковими даними. В результаті порівняння виявляються лишки чи нестачу відповідних цінностей.

При виявленні недостач чи лишків матеріальних цінностей, розбіжностей даних обліку з даними в актах взаємозвірки розрахунків, інвентаризаційна комісія повинна одержати письмові пояснення відповідальних працівників про причини їх виникнення.

Недостачі матеріальних цінностей в межах норм природних втрат списується за рахунок підприємства, а понад норм природних втрат — за рахунок винних осіб, якщо такі виявлені. Остаточне рішення про списання недостачі приймає власник або керівник підприємства (правління).

В окремих випадках, коли виявлено недостачу і одночасно лишки подібних товарно-матеріальних цінностей, може бути проведене покриття недостачі лишками за рахунок пересортиці.

Взаємне зарахування лишків і нестач внаслідок пересортиці може бути допущене тільки по товарно-матеріальних цінностях однакового найменування і в тотожній кількості, за умови, що лишки і нестачі утворились за один і той же період, що перевіряється, та в однієї і тієї ж особи, яка перевіряється.

При пересортиці перевищення вартості матеріальних цінностей, що виявились у надлишку, проти вартості цінностей, що виявились у нестачі, відноситься на фінансовий результат підприємства.

Результати інвентаризації, яку проводила робоча інвентаризаційна комісія оформляються протоколом, в якому комісія відображає свої висновки з результатів інвентаризації та вносить пропозиції, спрямовані на ліквідацію виявлених недоліків, пересортиці, а також оприбуткування лишків і списання недостач товарно-матеріальних цінностей.

Інвентаризаційна робоча комісія передає до центральної постійно діючої комісії всю документацію і протокол. До складу такої документації повинні входити: інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, розрахунок, пояснення матеріально-відповідальних осіб за фактами нестач, лишків, псування тощо, акти обстеження місць зберігання, акти оцінки якісних характеристик об'єктів інвентаризації, розрахунок нанесення матеріальної шкоди підприємству, акти обмірювання, технічні розрахунки і відомості про зважування та інші документи, які зберігаються протягом трьох років [Додаток 1].

Протокол інвентаризаційної комісії розглядається і затверджується керівником підприємства в 5 денний термін. Затверджені результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку підприємства в тому місяці, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня звітного року.

Результати проведених у звітному році інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва підприємствами узагальнюються у відомості результатів інвентаризації [Додаток 2].

Висновки

Інвентаризація основних засобів на ТзОВ „Дукат-Ужгород" проводиться відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших активів, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. №69.

Інвентаризація основних засобів на ТзОВ „Дукат-Ужгород проводиться не рідше одного разу на рік (але не раніше 1 жовтня). Інвентаризацію будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних засобів дозволено проводити один раз у три роки, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим:

  • при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в АТ, а також в інших випадках, передбачених законодавством;

  • перед складанням річного звіту, крім майна, цінностей і зобов'язань, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року;

  • у разі зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);

  • під час виявлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день виявлення таких фактів);

  • за рішенням судово-слідчих органів;

  • у разі стихійного лиха, пожежі, аварії та в інших випадках, передбачених законодавством.

Інвентаризацію основних засобів на ТзОВ „Дукат-Ужгород" проводить комісія, призначена наказом керівника підприємства, з компетентних осіб, які знають об'єкт інвентаризації, ціни. первинний облік. Очолює комісію керівник або його заступник.

Результати інвентаризації записують в інвентаризаційну відомість, яку складають за кожним місцезнаходженням об'єкта посадові особи, відповідальні за їх збереження. Форма опису забезпечує відображення даних інвентаризації на три дати з метою скорочення обсягу робіт під час щорічного проведення Інвентаризації основних засобів. При виявленні об'єктів основних засобів, які не взяті на облік, або при виявленні недостачі складають належні акти.

Інвентаризація нематеріальних активів проводиться відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків від 11.08.94 № 69.

Під час інвентаризації нематеріальних активів на підставі відповідних документів комісія перевіряє їх вартість, строк використання, нарахування зносу, про що має бути зазначено у протоколі. У разі виявлення активів, не взятих на облік, а також тих, щодо яких в облікових регістрах не вказані повні дані або взагалі вони відсутні, комісія складає окремий інвентаризаційний опис з урахуванням відсутніх економічних показників цих активів.

На підставі відповідних документів інвентаризаційна комісія перевіряє вартість нематеріальних активів, строк їх використання, суму нарахованого зносу, залишкову вартість та Інші дані по кожному об'єкту. У разі виявлення активів, не взятих на облік, а також об'єктів, по яких в облікових регістрах міститься неповна інформація або взагалі вона відсутня, комісія складає окремий інвентаризаційний опис і оформляє протокол.

У бухгалтерському обліку ТзОВ „Дукат-Ужгород" вартість виявлених у результаті інвентаризації не взятих на облік об'єктів нематеріальних активів зараховується в доход підприємства записом по дебету рахунка 12 "Нематеріальні активи" в кореспонденції з кредитом рахунка 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

Виявлена недостача нематеріальних активів списується з кредиту рахунка 12 "Нематеріальні активи" на дебет рахунка 976 "Списання необоротних активів". Визначена спеціальним розрахунком вартість недостачі об'єктів нематеріальних активів, що підлягає відшкодуванню винними особами, відноситься на їх рахунок записом по дебету рахунка 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків" у кореспонденції з кредитом рахунка 716 "Відшкодування раніше списаних активів".


 
 

Цікаве

Загрузка...