WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів - Курсова робота

Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів - Курсова робота

При інвентаризації нематеріальних активів їх наявність встановлюється або за документами, що були підставою для оприбуткування, або додатково за документами, якими оформлені права.

Під час проведення інвентаризації нематеріальних активів на ТзОВ "Дукат-Ужгород" необхідно керуватися П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", за яким нематеріальний актив відображається в балансі за умови, якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Нематеріальний актив, отриманий в результаті науково-технічної розробки, слід відображати в обліку за умов, якщо підприємство має:

 • намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану в якому він придатний для реалізації або використання;

 • можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;

 • інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.

При інвентаризації нематеріальних активів до інвентаризаційного опису вписуються такі дані: назва, дата придбання, первісна вартість, сума зносу, термін корисного використання, коротка характеристика. Результати інвентаризації нематеріальних активів заносять до інвентаризаційних описів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів.

При інвентаризації нематеріальних активів особливу увагу слід звернути на їх оцінку, аналізувати первісну вартість, робити обґрунтовані висновки щодо їх переоцінки.

ТзОВ "Дукат-Ужгород" здійснює переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу (проведення інвентаризації) тих нематеріальних активів, щодо яких існує ринкова потреба.

Результати проведеної переоцінки в процесі інвентаризації комісія оформляє відповідним актом, який додається до інвентаризаційного опису нематеріальних активів.

У разі виявлення залишків об'єктів нематеріальних активів, інвентаризаційна комісія записує їх в інвентаризаційний опис із внесенням усіх необхідних даних. Оцінка таких об'єктів проводиться відповідно до дійсної відновлювальної вартості і оформляється відповідними актами.

До складу нематеріальних активів ТзОВ „Дукат-Ужгород" входить, програмне забезпечення для функціонування комп'ютерів:

 • операційна система Windows XP;

 • програмне забезпечення для офісу Microsoft Office;

 • робоча програма „1С Бухгалтерія";

 • Антивірус Касперського;

 • Створена на основі MySQL клієнтська база підприємства;

 • логотип підприємства, який використовується в рекламній продукції.

Надходження і оприбуткування будь-якого об'єкта нематеріальних активів на ТзОВ „Дукат-Ужгород" підтверджуватися відповідними первинними документами, в яких наводяться детальна характеристика об'єкта, його первісна вартість, термін корисного використання, норми зносу (амортизації) місце, де буде використовуватися об'єкт.

По всіх нематеріальних активах перевіряється наявність розпорядчих документів керівника підприємства щодо затвердження термінів їх корисного використання і норми зносу (амортизації) даних об'єктів.

Програмні продукти перевіряються за їх наявністю на відповідних носіях і наявністю експлуатаційної проби. Таким чином, при інвентаризації нематеріальних активів їх наявність встановлюється шляхом перевірки документів, що стали підставою для їх оприбуткування на баланс підприємства, а також документів, якими оформлені (підтверджені) майнові права.

3.3 Документаційне забезпечення операцій та результатів інвентаризації з основними фондами та нематеріальними активами на ТзОВ „Дукат-Ужгород"

Рух основних засобів, пов'язаний зі здійсненням господарських операцій з їх надходження, внутрішнього переміщення та вибуття, оформляються типовими формами первинної облікової документації, затвердженими наказом Мінстату України це:

 • Форма ОЗ-1 "Акт приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів – використовується для зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, обліку введення об'єктів основних засобів в експлуатацію, оформлення внутрішнього переміщення основних засобів з одного підрозділу до іншого, виключення об'єктів зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству – як при продажу, так і при безоплатній передачі".

 • Форма ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" – використовують при оформленні приймання-передачі основних засобів з капремонту, реконструкції або модернізації. На підставі акту вносяться зміни до наступних документів : ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів"; ОЗ-14 "Розрахунок амортизації основних засобів".

 • Форми ОЗ-3 "Акт на списання основних засобів" та ОЗ-4; "Акт на списання автотранспортних засобів" використовуються для оформлення вибуття окремих об'єктів основних засобів при повній або частковій ліквідації;

 • Форма ОЗ-5 "Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини" використовується при встановленні, запуску та демонтажу будівельної машини, взятої напрокат;

 • Форма ОЗ – 6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" використовується для аналітичного обліку та узагальнення інформації про наявність та рух всіх типів основних засобів на підприємстві. Картки заводяться на кожен інвентарний об'єкт або групу однотипних об'єктів, які мають однакову вартість, введені в експлуатацію в один і той же час та знаходяться в одному підрозділі.

На підставі інвентарних карток заповнюються наступні накопичу вальні документи: ОЗ-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів "; ОЗ-8 "Картка обліку руху основних засобів" (заповнюється в кінці місяця) (див. Додаток 7, с. 11) ; ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів ".

Дані карток сумарно звіряються з регістрами синтетичного бух обліку.

Для документування операцій з обліку нематеріальних активів використовують типові форми документів для обліку основних засобів, до яких додаються документи, що описують сам об'єкт або порядок його використання, а також документи, що підтверджують ті або інші майнові права підприємства.

На підставі первинних документів рух нематеріальних активів протягом звітного періоду відображається в облікових регістрах, інформація яких потім використовується для заповнення Головної книги та форм звітності. По рахунку 12 „Нематеріальні активи" ведеться журнал-ордер № 13, а по рахунку 19 „Негативний гудвіл" — журнал-ордер № 15 (див. табл. 3.3.1 та 3.3.2).

Таблиця 3.3.1

Журнал-ордер № 13

за _________ 200__ року

№запису

Підстава і зміст запису

З кредиту рахунку 12 у дебет рахунків

Разом по кредиту 12

13

16

37

42

94

97

99

1

Акт приймання-передачі

2300

64800

2

Акт приймання-передачі

5100

64800

3

Довідка бухгалтерії

500

64800

4

Акт переоцінки

2200

64800

5

Довідка бухгалтерії

1350

64800

6

Акт приймання-передачі

2200

64800

7

Акт ліквідації

2600

64800

РАЗОМ:

500

2300

2200

5100

1350

2200

2600

64800

Таблиця 3.3.2

Журнал-ордер № 15

за _________ 200__ року

№запису

Підстава і зміст запису

З кредиту рахунку 19 у дебет рахунків

Разом по кредиту 19

14

37

385

та інші

1

Розрахунок бухгалтерії

25000

64800

2

Розрахунок бухгалтерії

37500

64800

3

Розрахунок бухгалтерії

2300

64800

РАЗОМ:

25000

37500

2300

64800


 
 

Цікаве

Загрузка...