WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів - Курсова робота

Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів - Курсова робота

Гудвіл відповідно до П(С)БО 19 — це перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання.

Правильність організації обліку та контролю за наявністю та рухом нематеріальних активів на підприємстві забезпечується затвердженням Наказу „Про облікову політику". В даному наказі обов'язково необхідно передбачити:

 • основні первинні документи з обліку нематеріальних активів та графік їх документообігу;

 • діапазон термінів корисного використання нематеріальних активів;

 • метод та порядок нарахування амортизації нематеріальних активів;

 • перелік субрахунків та аналітичних рахунків, необхідних для організації аналітичного обліку нематеріальних активів;

 • порядок оцінки нематеріальних активів та визначення ліквідаційної вартості;

 • список осіб, які б відповідали за збереження інформації;

 • перелік орендованих нематеріальних активів.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за відповідними групами.

При організації обліку нематеріальних активів необхідно пам'ятати, що деякі з них підлягають обов'язковій державній реєстрації, а саме:

 • патент на винахід;

 • свідоцтво на корисну модель;

 • патент на промисловий зразок;

 • товарний знак;

 • знак обслуговування.

Реєстрація всіх інших видів нематеріальних активів здійснюється за бажанням правовласника. Право власності підтверджує сам факт створення цих активів.

Планом рахунків для обліку нематеріальних активів передбачені такі рахунки:

Субрахунки

Види нематеріальних активів

121 „Права користування природними ресурсами"

Права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище

122 „Права користування майном"

Права користування земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо

123 „Права на знаки для товарів і послуг"

Права на товарні знаки, торговельні марки, фірмові назви тощо

124 „Права на об'єкти промислової власності"

Права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, „ноу-хау", захист від недобросовісної конкуренції тощо

125 „Авторські і суміжні з ними права"

Права на літературні і музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо

126 „Гудвіл"

Перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних активів і зобов'язань на дату придбання

127 „Інші нематеріальні активи"

Права на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо

Таблиця 1.1.1 Структура рахунку 12 „Нематеріальні активи"

Рахунок 12 „Нематеріальні активи" призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів. По дебету цього рахунку відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, а по кредиту — вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством в подальшому економічних вигод від його використання, а також сума уцінки нематеріальних активів. Цей рахунок є активним, балансовим, призначений для обліку господарських засобів [9, 58].

Рахунок 19 „Негативний гудвіл" (який Планом рахунків винесений за межі групи рахунків нематеріальних активів) призначений для ведення обліку зменшення вартості негативного гудволу з моменту його виникнення. По дебету цього рахунку відображається сума негативного гудволу, яка визнана доходом, а по кредиту — вартість виникнення негативного гудволу. Цей рахунок є контрактивним, балансовим, призначений для обліку господарських засобів.

1.2 Нормативно-правове регулювання обліку основних засобів та нематеріальних активів основних засобів та нематеріальних активів

Для обліку та інвентаризації осиних фондів та нематеріальних активів слід керуватися такими законодавчими актами:

  1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України" №996-XIV від 16.07.99 р.

  2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.02.2000 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за №288/4509).

  3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №242 від 18.10.99 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р. за №750/4043).

  4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №181 від 28.07.2000 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 р. за №487/4708; із змінами: Наказ Мінфіну України №591 від 24.09.2004 p.).

  5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій №291, від 30.11.99 p., із змінами і доповненнями за станом на 20.09.2004 р.

  6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій №291 від 30.11.99 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України №893/4186 від 21.12.99 p.).

  7. Закон України "Про податок на додану вартість" №168/97-ВР від 03.04.97 р. з подальшими змінами і доповненнями.

  8. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/97-БР від 22.05.97 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законом України №349-IVвід 24.12.2002 p., №1957-IVвід 01.07.2004 p.

  9. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" №352 від 29.12.1995 р.

  10. Постанова №166 "Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей", затверджений Постановою КМУ №116 від 22.01.96 р.

  11. Наказ Головного архівного управління ''Про перелік типових документів" №41 від 20.07.1998 р.

  12. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені Наказом Міністерства фінансів України №561 від 30.09.2004 р.

  13. Лист Державної податкової адміністрації України ''Про застосування реєстраторів розрахункових операцій при продажу основних фондів №10413/6/23-2119 від 18.11.2004 р.

У нинішній час випущено немало методичної літератури та наукових праць щодо висвітлення економічної суті основних фондів та нематеріальних активів, вивчення методів інвентаризації, особливостей бухгалтерського обліку основних фондів та нематеріальних активів.

В Україні учбові заклади, промислові підприємства, установи та організації користуються методичною та науковою літературою з висвітлення економічних питань, пов'язаних з основними засобами, що розроблена та видана українськими вченими чи економічними інститутами як такою що відповідає внутрішнім українським стандартам.

Разом з тим у освіті використовується й література іноземного походження, у якій висвітлюються механізми впливу основних засобів на виробничий процес, система їх відтворення, методи підвищення ефективності їх використання. Дані питання є дійсними для економіки будь-якої країни світу і тому можуть бути і використовуються для вивчення в Україні. Та при цьому приоритетною для економічного вивчення основних засобів є наукові праці саме українських вчених [8, 24].

Сучасний рівень розвитку бухгалтерського обліку вимагає глибоких фахових знань як самого бухгалтерського обліку, так і економіки в цілому. Сучасний бухгалтер повинен мати загальноекономічні знання, розбиратись в питаннях фінансового та трудового права, податкової системи, орієнтуватись у виробничих процесах на підприємстві. Як ті, що готуються стати бухгалтерами, так і ті, що ними уже працюють, мають користуватись спеціальною літературою, що необхідна у роботі – підручниками, тлумачними словниками, нормативно-законодавчими актами відповідно до національних стандартів.

Розділ 2. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів

2.1 Методи інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів

Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (далі - підприємство) незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових.

Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.


 
 

Цікаве

Загрузка...