WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів - Курсова робота

Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів - Курсова робота

Особа відповідальна за зберігання основних засобів

"_21_"_грудня__ 200_ р.

Вказані в даному опису дані та підрахунки перевірив

___ завгосп ____ ___ Мігал Олексій Іванович ___

посада підпис

"_21_"__ грудня __ 200_ р.

Додаток 2

__ТзОВ "Дукат-Ужгород"___

підприємство, організація

_________________________

склад, виробничий підрозділ

ф. № Інв-19с.-г.

Відомість

результатів інвентаризації

Коди синтетичних рахунків бухгалтерського обліку

Сума встановлених інвентаризацією

Із загальної суми нестач і втрат від псування цінностей

нестач

лишків

втрат від псування цінностей

зараховано за пересортицею

списано в межах норм втрат

віднесено на винних осіб

списано на результати фінансово-господарської діяльності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Основні засоби

10

-

-

480,4

-

480,4

-

480,4

2. Нематеріальні активи

12

-

-

-

-

150

-

150

3. Виробничі запаси

20

-

-

-

-

-

-

-

5. Малоцінні і швидкозношувані предмети

22

145

-

120

-

120

-

120

6. Незавершене виробництво

23

204,2

-

124,026

-

204,2

-

204,2

7. Готова продукція, товари

26, 27

-

-

400

-

400

-

400

8. Каса і інші грошові кошти

30

-

-

-

-

-

-

-

9. Розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках

31, 33

-

-

-

-

-

-

-

10. Інші

-

-

-

-

-

-

-

-

11. Разом

349,2

-

1124,426

-

1354,6

-

1354,6

Відомість склав __ гол. бухгалтер ________________ _ Молнар Ірина Василівна_

посада підпис прізвище, ім'я, по батькові

Додаток 3

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

К о д и

Дата (рік, місяць, число)

07

01

01

Підприємство:

ТзОВ "Дукат-Ужгород"

за ЄДРПОУ

22101641

Територія:

за КОАТУУ

21101000

Форма власності:

приватна

за КФВ

10

Орган державного управління:

немає

за СПОДУ

Галузь:

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності:

оптова торгівля

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

51, 39, 0

Адреса:

м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89

БАЛАНС

на ________________________01 січня___________200_7_року

Форма №1 Код за ДКУД

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

355, 0

355, 0

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

156, 8

614, 6

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом I

380

511, 8

614, 6

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

500, 0

1800, 0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

19, 6

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом IV

620

1886, 0

4290, 9

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640


 
 

Цікаве

Загрузка...