WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація активів - Курсова робота

Інвентаризація активів - Курсова робота

Принцип юридичного значення результатів інвентаризації і можливості їх в обліку передбачає суворе дотримання його основних положень:

1. проведення інвентаризації всіма членами комісії. Недопустимість включення до складу комісії МВО

2. здійснення перевірки залишків майна в натурі повним складом інвентаризаційної комісії при обов'язковій участі МВО і в дублюючому режимі

3. отримання розписки від МВО до початку і після проведення інвентаризації

4. визначення наявності цінностей шляхом обов'язкового їх перерахування і виміру

5. відсутність зовнішнього впливу на порядок проведення інвентаризаційної роботи та її результати

6. проведення попередньої перевірки документів складського обліку та іншої документації

7. списання природного тільки в межах становленнях норм

Принцип безперервності полягає в тому, що інвентаризаційний процес повинен здійснюватися активно і безперервно до остаточного виведення результатів інвентаризації та прийняття відповіднихрішень. Дотримання даного принципу є обов'язковим, та на нашу думку, буде можливим лише за умови визначення центру відповідальності за стан інвентаризаційної роботи і проведення від початку до визначення кінцевих результатів одним виконавчим органом або структурним підрозділом.

Принцип повноти охоплення об'єктів. Дотримання цього принципу є обов'язковою умовою при проведенні повних і часткових інвентаризацій, Лише дотримання принципу повноти охоплення об'єктів дозволяє підтвердити або спростувати дані фінансової звітності та правильно оцінитифінансовий стан підприємства.

Принцип виховного впливу. Інвентаризація має не тільки економічне, а й певне виховне значення. Мало виявити порушення і недоліки в зберіганні майна, потрібно ще їх усунути. А цього можна досягти лише тоді, коли враховується виховний ефект Інвентаризації. Після правильно проведеної інвентаризації зростає взаємна вимогливість працівників бухгалтерії і МВО, сильніше проявляється нетерпимість до недоліків і порушень. Своєчасно і правильно проведені інвентаризації сприятимуть вихованню і підвищенню у МВО почуття відповідальності за збереження довіреного їм майна.

Принцип оцінки результатів передбачає обов'язкове прийняття рішення по виявлених інвентаризаційних різницях та інших порушеннях Результати інвентаризацій новині бути відображені в регістрах бухгалтерського обліку, винуватці недостач притягнені до відповідальності у встановленому законом порядку. Необхідно розробити конкретні заходи щодо усунення причин і умов, які сприяють порушенням, що забезпечують ефективне використання засобів підприємствата їх зберігання, а також покращення складського господарства і обліку. Всі вищезазначені заходи передбачені принципом оцінки результатів.

Принципи дотримання матеріальної відповідальності передбачає укладання між керівником підприємства і МВО договору, яким передбачається повна матеріальна відповідальність за цінності; що знаходяться на його зберіганні,тобто зобов'язання відшкодувати матеріальну шкоду в разі недостачі або псування майна з його вини в розмірах, встановлюваних законодавствах. Мають місце випадки, коли МВО не несе відповідальності за недостачу або псування матеріальних цінностей, яку вона завдала своїми діями.

Принцип оперативності передбачає таку організацію інвентаризаційного процесу, при якій витрати на їх проведення є мінімальними та усуваються ускладненням в здійсненні господарської діяльності. Перевірку фактичної наявності майна потрібно здійснювати при незначних залишках цінностей, що перевіряються.

Принцип економічності інвентаризаційної роботи значно зростає при застосуванні в процесі інвентаризації комп'ютерної техніки, а саме при складанні інвентаризаційних описів, порівняльних відносин та виведення результатів. Велику роль в зменшенні витрат на проведення інвентаризаційної роботи відіграє правильно спланована система вибіркових інвентаризацій

Принцип ефективності передбачає, що кожна інвентаризація повинна закінчуватися прийняттям рішень і рекомендацій, узагальненням виявлених недоліків та впровадженням передового досвіду.

Ефективність інвентаризаційної роботи значно зростає, якщо задачею її буде не тільки виявлення, але ї попередження порушень. Ефективність багато в чому залежить від дієвості інвентаризаційної роботи, тобто від спільної, узгодженої розробки заходів зі сторони керівників, спеціалістів і бухгалтерської служби по усуненню виявлених недоліків і попередження їх можливого виникнення в подальшому.

Принцип гласності полягає в тому, що результати проведених інвентаризаційслід обов'язково обговорювати на виробничих нарадах або зборах колективу даного підприємства. Гласність ставить діяльність інвентаризаційної комісії під безпосередній контроль колективу підприємства, підвищує відповідальність членів комісії за достовірність здійснення контролю.

Принцип обов'язковості інвентаризації полягає в тому, що її проведення регламентується законодавством. Результат інвентаризації повинні мати доказову силу для юридичного підтвердження його підсумків, тому принцип документального відображення результатів контролю є також одним з не менш важливих.

Принцип доцільності полягає в тому, що інформація, яка отримується після проведення інвентаризації, новина мати конкретний економічний зміст, бути потрібною і корисною для прийняття управлінських рішень.

Розглянуті принципи відображають основні тези, найважливіші ідеї, що формують підґрунтя інвентаризаційної роботи. Роль і значення даних принципів слід розглядати комплексно, враховуючи щільний взаємозв'язок та взаємообумовленість охоплених ними фактів. Лише за умови дотримання всієї сукупності принципів гарантується якість та результативність інвентаризаційної роботи.

    1. Особливості відображення результатів інвентаризації активів і зобов'язань підприємства в умовах функціонування АРМ бухгалтера

Особливістю практики проведення інвентаризації активів і зобов'язань с те, що перевірка в натурі товарно-матеріальних цінностей заснована на застосуванні ручної праці, Виконання великого обсягу робіт при знятті фактичних залишків з об'єктів майна є трудомісткою ділянкою, тому що необхідно перевірити десятки і сотні тисяч одиниць елементів об'єкту, їх якість і ціну, провести таксування І підрахунки підсумків я інвентаризаційних описах. Даний вид робіт призводить до втоми членів комісії і матеріально відповідальних осіб, а також до помилок і розрахунків. Часто це використовується нечесними матеріально відповідальними особами для приховування нестач і розкрадань, В окремих випадках намагання скоротити строки інвентаризації при ручному способі її оформлення і обробки призводить до неякісного та несвоєчасного її проведення, і, відповідно, до не виявлення фактів розкрадань та зловживань. У зв'язку з цим в процесі інвентаризації постає проблема використання обчислювальної техніки і комп'ютерних програм.

При комп'ютеризації бухгалтерського обліку інвентаризація майна та фінансових зобов'язань зберігає свій зміст, хоча комп'ютеризація вносить певні зміни, як до порядку облікового контролю, так і до проведення інвентаризації [2].

Виділимо два основні варіанти комп'ютеризації обліку.

При першомуваріанті комп'ютеризації підлягають окремі ділянки облікової роботи. Підприємство обладнують набором автоматизованих робочих місць (АРМ), кожне з яких призначене для вирішення певного облікового завдання, АРМ здійснюють автономну обробку інформації без використання інформації з інших АРМ. Інформаційні зв'язки між автономними АРМ, що надає можливість навмисних викривлень, зловживань. Отже, необхідний додатковий контроль та дублювання інформації, що забезпечується організаційнимиметодами.

За другим варіантом відбувається системна комп'ютеризація обліку, яка передбачає об'єднання АРМ в єдину комп'ютерну мережу. В цьому випадку весь обсяг інформації в мережі стає доступним всім користувачам. Тому під час системної комп'ютеризації розрив будь-якого інформаційного ланцюга сигналізує про аварію та локалізує ЇЇ джерело. Крім того, стає можливою безпосередня коаліція (порівняння) облікових даних, В умовах системного комп'ютерного обліку підвищується інтеграція процесів контролю, що дозволяє забезпечити взаємозв'язок об'єктів контролю при перевірці господарських операцій і процесів.

Штриховий код - це особлива система кодування символьної інформації про товари або інші товарно-матеріальні цінності у вигляді послідовності темних та світлих смут, яка може бути прочитана автоматичним цифровим пристроєм.

Штрихове кодування базується на наступних елементах:

- штриховому коді;

- апаратних його нанесення і зчитування:

- автоматизованої системи розпізнавання товару по коду;

- комп'ютерної системи бухгалтерського обліку, що здатна працювати із кодованою інформацією.

Штрихове кодування є домінуючою технологією автоматичної ідентифікації, а символ штрихового коду - найбільш важливим компонентом цієї технології. Він є основою даних для автоматичної обробки.

При здійснені ідентифікації елементів об'єкту інвентаризації 95% часу витрачається на перевірку його комплектності, цілісності упаковки тощо. Можливості комп'ютерів дозволяють забезпечити порівняння фактичних залишків товарів з обліковими даними на підставі введеної в машину інформації про облікові і фактичні залишки товарів. При введені такої інформації на цій стадії виключаються показники ціни і вартості. Такі показники вводяться на кінцевій стадії інвентаризаційного процесу - виведення результатів інвентаризації, з метою виявлення нестач, надлишків, їх пересортування, природного убутку і остаточного визначення кінцевих результатів інвентаризації. При цьому використовується постійна картотека цін на товари, де кожному номенклатурному номеру (номеру по прейскуранту, артикулу), сорту товару відповідає прейскурантна роздрібна ціна.


 
 

Цікаве

Загрузка...