WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація активів - Курсова робота

Інвентаризація активів - Курсова робота

Продовження табл. 2.1

1

2

3

4

5

2

Відображення нестач основних засобів у зв'язку з їх розкраданням, якщо винні особи не встановлені

977

10

563,48

3

Списані активи, втрачені внаслідок надзвичайних подій

99

Відповідні рахунки класу 1, 2, 3

341,05

Безпосереднього відображення в фінансовій звітності (форми №1-4) згідно з П(С)БО [20] результати проведених інвентаризацій не знаходять, але в балансі підприємства (ф, №1) суми матеріальної шкоди, що підлягають відшкодуванню винними особами, знаходять відображення у складі іншої поточної дебіторської заборгованості.

У Звіті про фінансові результати (ф. №2) наслідки проведених інвентаризацій знаходять відображення у складі:

- інших операційних доходів;

- витрат на збут (в торгівельних організаціях);

- інших операційних витрат;

- інших витрат;

• надзвичайних витрат.

У Звіті про рух грошових коштів (ф. №3):

- як зменшення (збільшення) оборотних активів;

- як рух коштів від надзвичайної діяльності. У Звіті про власний капітал (ф. №4) у складі:

- інших змін в капіталі: списання невідшкодованих збитків;

- безкоштовно отриманих активів.

    1. Принципи організації проведення інвентаризації активів і зобов'язань підприємства

Кожна теоретична система знань групується на принципах, що тісно пов'язані між собою.

Інвентаризації як методу наступного господарського контролю характерні принципи, що витікають із загальних принципів господарського контролю. Під принципами інвентаризації слід розуміти вихідні положення, що визначають норми ЇЇ проведення.

Принципи інвентаризації визначають її організацію і техніку здійснення, прийоми становлення кількісної та якісної характеристики майна, його оцінки, місце інвентаризації в управлінському та обліковому процесах. Дотримання принципів інвентаризації знаходиться в тісному взаємозв'язку з методикою її проведення.

Проте в практичній діяльності ідея правильної інвентаризації не завжди належним чином оцінюється, не зважаючи на те, що це один з тих серйозних аспектів роботи будь-якого господарства, який вимагає від осіб, що ним керують, найбільш прискіпливої уваги до себе,

В економічній літературі досить мало уваги приділялося принципам інвентаризації. Деякі автори обмежують їх лише перерахуванням. Отже, методичне значення принципів інвентаризації досліджено недостатньо, що негативно відбилося і на розробках теоретичних основ інвентаризації.

На нашу думку. Принципи інвентаризації слід поділяти на загальні та організаційно-правові (рис. 2.5).

Із загальної сукупності наведених принципів вирішальне значення для досягнення цілей,які поставлені перед інвентаризаційною комісією має принцип раптовості. Під раптовістю інвентаризаціцї слід розуміти неочікувану для матеріально відповідальних осіб перевірку їх дій з обліку і зберігання цінностей, що знаходяться в їх підзвіті.

Рис. 2.5. Принципи інвентаризації

Саме раптовість інвентаризації впорядковує роботу матеріально відповідальних осіб, зобов'язує їх щоденно і правильно оформляти документи, підвищує їх відповідальність, що є однією з найважливіших умов контролю за зберіганням майна, попередженням можливихнедостач, лишків, втрат і зловживань.

Питома вага підприємств різних форм власності, на яких не дотримуються принципу раптовості досить суттєва - 44, або 39 %. Вважаємо, що саме цей фактор негативно впливає на якість інвентаризаційної роботи,

На нашу думку, принцип раптовості є обов'язковим як при проведенні інвентаризації вцілях бухгалтерського контролю, так і при здійсненні господарського контролю, Дотримання цього принципу дозволить встановити наявність цінностей, стан їх збереження, а також перевірити правильність і своєчасність оформлення операції з їх оприбуткування та витрачання.

Вважаємо, що дотримання принципураптовості забезпечується передусім нерозголошенням планів і графіків проведення інвентаризації.

Отже, принцип раптовості - це основний принцип будь-якого контрольного заходу. Без його дотримання контроль втрачає свою ефективність.

Принцип співставленості. Одиниці виміру, зазначені в інвентаризаційних документах, як за способом обчислення, так і за системою розрахунків повинні бути адекватними одиницям виміру, які застосовуються в обліку. Тільки за умови дотримання цього принципу є можливим співставлення кількісних та якісних характеристик, відображених в бухгалтерських регістрах та інвентарних документах, що дозволяє достовірно виявити результати інвентаризації. Якщо кількісні та якісні показники виміру фактичної наявності господарських засобів в обліку та інвентаризації не співпадають, їх неможливо порівняти.

Принцип плановості і своєчасності. Планування - важливий елемент інвентаризаційної роботи, адже від нього залежить якість інвентаризації та її ефективність. Планування забезпечує досягнення єдності мети та суворої узгодженості, дозволяє найбільш раціонально використовувати інвентаризаційну роботу з метою збереження власності.

Своєчасність інвентаризації має важливе значення, як для здійснення поточного контролю за роботою всіх матеріально відповідальнихосіб, так і для здійснення контролю за збереженням властивості.

Дотримання принципів раптовості і своєчасності інвентаризаційної роботи не дозволить приховати недостачу або порушення}' матеріально відповідальних осіб, що носять частковий і незначний характер, та в певній мірі усуває можливість виникнення матеріальної шкоди.

Принцип точності інвентаризації передбачає виконання вимогдостовірного відображення фактичної наявності господарських засобів, їх кількісної та якісної характеристики.

Вирішення задач, поставлених при проведенні інвентаризації, можливо лише завдяки особливій чіткості роботи з її проведення. Адже правильно Проведення інвентаризація має виключно важливе значення для скорочення в майбутньому можливих втрат. Тому наявність майна і реальність зобов'язань повинні визначатися з максимальною точністю. Будь-які викривленням характеристики майна і приховування недостач, розкрадання, лишків та упущеньв роботі неприпустимі,

Принцип об'єктивності. Тільки об'єктивність інвентаризації забезпечує її законність. Інвентаризаційна комісія не може ігнорувати будь-якого факту, наведеного МВО в своє виправдання. Об'єктивність інвентаризації полягає також у з'ясуванні всіх причин, що підтверджують або заперечують факт недостач або лишків. На дотримання принципу об'єктивності суттєво впливає й компетентність к складу комісії. Тільки кваліфікована комісія спроможна правильно визначити кількість, стан, здійснити оцінку об'єкта, перевірній організацію його зберігання, виявити та задокументувати пошкоджене і непотрібне майно.


 
 

Цікаве

Загрузка...