WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація активів - Курсова робота

Інвентаризація активів - Курсова робота

6. При проведені інвентаризації слід дотримуватись наступних її принципів: раптовості, всебічності, повноти охоплення об'єктів, гласності, ефективності, оперативності, економності, об'єктивності, точності, своєчасності і плановості, співставленості, безперервності, а також організаційно-правових.

7. Виділення в інвентаризаційному процесі таких стадій, як організаційна, підготовча, технологічна і результативна дозволяє представити інвентаризаційний процес у вигляді алгоритму, що суттєво спрощує роботу інвентаризаційної комісії.

8. Результати інвентаризації щодо фактичної наявності та стану об'єктів повинні оформлюватись лише інвентаризаційними описами, які в обліковому і в контрольному процесах, виконують фіксаційну та інформаційну функції.

Результати перевірки залишків і дані бухгалтерського обліку проводяться лише в порівняльних відомостях - найважливіших заключних документах, які складаються на результативній стадії інвентаризаційного процесу.

9. Порядок регулювання інвентаризаційних різниць залежить від характеру та причин виявлених лишків, недостач, втрат та фактів псування майна.

10. Визначити ефективність інвентаризації пропонується за допомогою показників, що характеризують своєчасність і якість визначення фактичних залишків майна та відшкодування виявленого збитку, а саме: коефіцієнт якості інвентаризацій, коефіцієнт своєчасності першого та другого порядку, показник виконання плану, показник середнього рівня виявлених недоліків, абсолютний приріст сум виявлених нестач, втрат від псування, розкрадання та коефіцієнт відшкодованого збитку.

11. В процесі проведення аудиту інвентаризації активів і зобов'язань підприємства аудитор за будь-яких обставин повинен оцінити стан інвентаризаційної роботи і якості проведених інвентаризацій, виконання плану проведення інвентаризацій, правильності виведення результатів інвентаризацій та відображення їх в обліку, своєчасності та повноти вжитих заходів щодо усунення виявлених недоліків.

12. Комп'ютеризація вносить певні зміни в хід інвентаризаційного процесу. Використання комп'ютерних програм при проведені інвентаризації активів і зобов'язань, як правило скорочує на 40-50% терміни її проведення, усуває ймовірність помилок у номенклатурних номерах, цінах та інших реквізитах і запобігає фактам викривлення результатів інвентаризації. Найбільший ефект тут досягається при використанні засобів нанесення і зчитування штрихових кодів.

13. Покращення аналітичності обліку недостач і втрат є актуальним в умовах комп'ютеризації бухгалтерського обліку. На базі функціональних можливостей комп'ютерної програми„)С: Бухгалтерія 7.5" пропонується структура аналітичного обліку по рахунку „Недостачі і втрати від псування цінностей".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Андреев В.Д. практический аудит. Справочное пособие. ~М: Экономика, 1994. - 366 с.

 2. Бандурка A.M., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ; Учебник, - Харьков: Ун-т внутр. Дел, 1999, -394 с.

 3. Бардаш СВ. Інвентаризація: теорія, практика, комп'ютеризація -Житомир. ЖІТІ, 1999. - 372 с.

 4. Бардаш СВ. Сутність і зміст інвентаризації // Вісник ЖІТІ. Економі науки. - 1999. - №9 . - С . 216 - 226

 5. Бирюкова И.К. Практический бухгалтерский учет в Украине. Часть 2. К.: Экономика и Право, 1996. - 112 с.

 6. Білуха М.Т. Аудит у бізнесі: Посібник для бізнесменів, -Дніпропетровськ, фірма „Преском", 1994. -240 с.

 7. Бутинець Ф.Ф, Теорія бухгалтерського обліку, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 236 с

 8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, - Житомир: ПП "Рута', 2000,™ 607 с

 9. Воробиенко А. Инвентаризация-2000 // Все о бухгалтерском учете. ~ 2000. - № 118 (543). - с. 5 - 45.

 10. Воронина Л.И. Основы бухгалтерского учета и аудита: Учебное пособие. В 2-х ч. Часть 1. Основы бухгалтерского учета. - М.: Издательство "ПРИОР" 1999. - 240с.

 11. Грабова КМ. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. / За ред. М.В Кружельного. - 5*те вид., дои, і перероб. - А.С.К., 1998. - 223 с.

 12. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В. Кружелъного. - К.: А.С.К., 2000. -624 с.

 13. Грабова Н.Н., Кривоносое Ю.Г. Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках: Учеб. пособие: 2-е изд., доп. и перероб. -К.: А.С.К., 1999.-432 с.

 14. Демянюк Е. Об отражении в бухгалтерском и налоговом учете результатов инвентаризации // Бизнес. - 1999. - № 5 (316). - с. 72 - 76.

 15. 3авгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. - К.: Изд-во "Вакдер", 1997. - 976 с.

 16. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996 - XIV // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - №9. - с.3 - 8.

 17. Инвентаризация активов и обязательств // Баланс. Библиотека бухгалтера. - 2000. - № 17. - с, 103 -109.

 18. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків від 11.08.94 р. № 69 // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - №118 (543). - с.5 - 8.

 19. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу від 30.10.98 р. № 90 // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - №118 (543). - с.8 - 15.

 20. Коблянская Е. Отражение в учете недостачи товарно-материальных ценностей // Бизнес. Налоги. Бухгалтерия. - 1999. - № 33(208). - с. 30-34

 21. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378 с

 22. Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль. - М.: Финансы, 1976. - 208с.

 23. Кузьмінеький A.M., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку; Підручник. -К.: Все про бухгалтерський облік, 1999. - 288 с.

 24. Міжнародні Стандарти Бухгалтерського обліку / Переклад з англ. За ред. С.Ф. Голова. -К.: ФПБАУ, 1998. - 283 с

 25. Мороз В.В. Инвентаризация продолжается // Налоги и бухгалтерський учет. - 1997. - № 45 (145). - с. 39-40.

 26. Мурашко В. Методи інвентаризації цінностей і визначення її результатів // Бухгалтерський облік і аудит. - 1998. - № 11. - с 24-27.

 27. Плешонкова Л. Инвентаризация // Баланс. - 2000. - №40 (321)-с.23-36.

 28. Порядок проведения инвентаризации обязательств и расчетов // Бизнес. - 2000. - №43 (406). - с. 30-96.

 29. Поникаров В. Опять инвентаризация. // Налоги и бухгалтерський учет. - 1998. - № 25 (117). - С. 43-45

 30. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - № 6. - с 13 - 20.

 31. Савельева Л. Взаємозалік надлишків і нестач матеріальних цінностей при проведенні інвентаризації // Все про бухгалтерський облік. -1998, -№101 (283).™ с 8.

 32. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. - Минск: ООО "Новое знание", 2000. - 688 с.

 33. Савченко О. Розрахунок і відшкодування шкоди, заподіяної підприємству // Податки та бухгалтерський облік. - 1998. - № 38 (90). - с 30-33.

 34. Савченко Е. Учет излишков и недостач. - X.: Фактор, 1999. - 52с.

 35. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998, - 448с.

 36. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. – 260 с.

 37. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч, посібник. - 3-тє вид,, доп. й перероб.-К.: А.С.К., 1998. -784 с

 38. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет (торговые и посреднические предприятия). - 3-е изд., перераб. и доп. – X.: "Интелект - Эко", 1995. - 246 с.

 39. Шевчук В, О, Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології): Монографія. - К.: Київ, 1998. - 371с.


 
 

Цікаве

Загрузка...