WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація активів - Курсова робота

Інвентаризація активів - Курсова робота

Аналізуючидані табл. 3,1 бачимо, що загальна сума засобів підприємства зменшилась на 2869 тис. гри, або на 1,64%, Розподіл засобів між довгостроковими і поточними активами на початок року зовсім різний (81,3% й 18,7% відповідно). На кінець кварталу відбулися зміни у цих групах засобів як в абсолютних сумах, так і в структурі. Зменшення довгострокових активів склало 2420 тис. гри, або 1,7%, а поточнихактивів 445 тис. грн. або 1,37%. Не дивлячись на зменшення суми довгострокових і поточних активів, доля поточних активів у загальній сумі засобів зросла на 0,1%, а довгострокових зменшилась на цю ж величину. Отже, підприємство провело перерозподіл своїх засобів таким чином, що зменшилась їх мобільна частина - оборотні засоби. Це може свідчити про зміну характеру виробництва.

Таблиця 3.1

Аналіз наявності, складу й структури засобів підприємства

Засоби

підприємства

На початок

року

На кінець

звітного

періоду

Зміни за звітний

період (+,")

Зміна

структури, в %

(ст.4-

ст.2)

-у-

сума,

тис,

грн.

питома

вага.

%

сума,

тис.

грн.

питома

вага.

%

в тис

грн.

(ст.3-

ст.1)

в % (ст. 5*100/ ст.1)

А

1

2

3

4

5

6

7

1 .Всього

175211

100

172342

100

-2869

-1,64

X

засобів

1.1. Довго-строкові активи

142406

81,3

139986

81,2

-2420

-1.7

-0,1

1.2.Нематері-альні активи

6

-

6

-

-

-

-

1.3. Поточні

активи

32805

18,7

32356

18,8

-445

-1,37

+0,1

1.3.1. Мате-ріальні оборо-тні засоби

26538

80,9

25928

80,1

-610

-2 3

-0,8

1.3.2. Грошо-ві кошти

195

0,59

197

0,61

+2

+1,03

+0,02

1.3.3. Дебіторська заборгованість й інші активи

5872

17,9

6031

18,6

+ 159

+2,7

+0,7

Питома вага показників 1.3.1 - 1.3.3 розрахована по відношенню до поточних активів, які прийняті за 100%.

У табл. 3.1. приведена и структура оборотних засобів, їх вивчення говорить про те, що матеріальні оборотні активи склали на початок року 80,9%, грошові - 0,59%, розрахунки й інші активи - 17,9%. Таке співвідношення пояснюється тим, що підприємство вже довгі роки займається виробництвом однієї й тії ж продукції, тому на матеріальні оборотні активи відноситься найбільша сума. Також підприємство освоює нововведення у виробництві і значна сума коштів затрачена на .витрати майбутніх періодів 5872 тис. гри, на початок року. На протязі звітного періоду освоєння нововведень здійснювалось успішно, і до його закінчення витрати майбутніх періодів небагато збільшились, У складі ж оборотних засобів вони дорівнюють 18,6% замість 17,9%, доля усіх матеріальних оборотних засобів зменшилась на 0,8 відсоткових пунктів і склала 80,1%.

По даним табл. 3.1 визначимо реальні активи, які характеризують виробничий потенціал підприємства. До них відносяться основні засоби по залишковій вартості, виробничі запаси і незавершене виробництво. Вони склали на початок року 16 ї 883 тис. грн. (1389294-J 2602+10345), або 92,4% в загальній сумі засобів; на кінець звітного періоду 158882 тис. грн. (136464+1259249826), або 92,2% відповідно.

Наведені дані показують, що в абсолютній сумі підприємство звузило свою матеріально-технічну базу, а також відносне вкладення коштів у виробничий потенціал. На це слід звернути увагу, тому що таке положення може свідчити про зародження негативної тенденції, яка в перспективі може привести до зниження виробничого потенціалу.

Довгострокові активи - це вкладення коштів з довгостроковими цілями в нерухомість, облігації, акції тощо. Воші відображаються у першому розділі активу балансу. Реальність їх оцінки дуже важлива для об'єктивного відображення у балансі первісної вартості. Це пояснюється тим, що користувачам інформацією важливо знати вартість на момент використання інформації. Крім того, у момент аналізу ця інформація потрібна для визначення вартості їх відшкодування.

До довгострокових активів відносяться й нематеріальні активи, Аналітики вивчають їх для оцінки ступеня ризику вкладення у них коштів. Особлива увага звергається на гудвіл - перевищення купівельної ціни підприємства над балансовою. Його реальна вартість знаходить відображення у рості доходу після купівлі підприємства. Якщо таких доходів немає, то вкладення в гудвіл не мають реальної цінності.

Для аналізу складу наявності і структури довгострокових, актив і в складається табл. 3,2.

Дані табл. 3.2 дозволяють зробити висновки про те, що на підприємстві засоби праці не обновлюються. Про це свідчить зменшення основних засобів по залишковій вартості на 1,77% і збільшення коефіцієнта зносу на 1%. Такий висновок підтверджує й зменшення незавершеного будівництва.

Це говорить про неправильну технічну політику на підприємстві, оскільки результати роботи привели до значного збитку.

В структурі довгострокових і нематеріальних активів основні засоби займають найбільшу частину 97,6%.

На початок року питома вага коштів ВАТ ХБК, вкладених в ного майно, тобто його активи: довгострокові активи й матеріальні необоротні фонди, - склала 96,4% (див. табл. 3.1 і 3.2 (показник 1.3.1)) в загальній сумі активів. На кінець звітного періоду цей показник дорівнює 96,3%. Ці дані свідчать про незмінність ресурсоємності підприємства, або про незмінність видів продукції у виробництві.

Потрібно врахувати, що чим вища доля активів, які амортизуються і чим старший їх вік, тим більш нестійким буде прибуток. Послабити цей процес може прискорена амортизація.

Таблиця 3.2

Аналіз наявності, складу й структури довгострокових активів

Статі

довгострокових активів

На початок року

На кінець

звітного періоду

Зміни за звітний період

Зміна структури, в %

(ст.4-ст.2)

сума, тис. грн.

питома

вага,

%

сума, тис. грн.

питома

вага, %

в тис.

грн. (ст.3-

ст.1)

в%

(ст.5* 100/

CT.1)

А

1

2

3

4

5

6

7

Основні засоби: первинна вартість

331743

X

331731

X

-12

-0,004

X

Знос

192814

X

195267

X

+2456

+ 1,27

X

Ступінь(коефіцієнт)

зносу

0,58

58

0,59

59

X

X

+1

Залишкова вартість

138929

97,6

136464

97,5

-2465

-1,77

-0,1

Довгострокові фінансові вкладення

1714

1,2

1710

1,2

-4

0,23

-

Незавершене будівництво

1761

1,24

1810

1,29

+49

+2/78

+0,05

Всього довгостроков их активів

142404

100

139984

100

-2420

-1,7

-

Нематсріальні активи (по

залишковій

вартості)

2

-

2

-

-

-

-

Всього довгостроков их і нематеріальн их активів

142406

100

139986

100

-2420

-1,7


 
 

Цікаве

Загрузка...